Vitus Monrad

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 292-293

Vitus Monradt, født 28. Juli 1738, var uddannet som Billedhugger og vandt 1760 Kunstakademiets lille Guldmedaille. Samme Aar udførte han en Medaille for den norske Rydningscommission "til Gratification for Bønderne ved Rødnings Væsen udi Norge" (704).

456. Medaille fra Rydningscommissionen. 1760

Det primitive Arbejde viser, at Stemplerne ikke er skaaret af en Fagmand. Medaillen beskrives i de Kiøbenhavnske danske Post-Tidender 1760 for 17. Oktober som den fjerde Medaille i Anledning af Jubelfesten. Ifølge v. Havens Regning af 22. September 1760 prægedes 104 Exemplarer, hvis Mynteomkostninger beløb sig til 168 Rd. 8 ß (705). Medaillen blev imidlertid ikke uddelt, men sørgeligt kasseret. Allerede den 1. Oktober gav Rentekammeret Møntinspecteur v. Haven Ordre til at afhente og tilbagesende 100 af de leverede "Rødnings Medailler" og endelig i April 1766 blev Restoplaget: "50 stkr. med et slet Præg forsynede Medailler" indleveret paa Mønten og omsmeltet (706). Ikke desto mindre fik "Sr Monrandt" i December 1761 sine Stempler betalt med en Anvisning paa 100 Rd. (707). Det er forstaaeligt, at Monrad ikke senere fik Lejlighed til at forsøge sig som Medailleur. Han blev Tegnemester for Kadetterne med Titel "Professor i de frie Konster". Sine sidste Aar henlevede han i Vejle, hvor han døde den 9. Februar 1789 (708).

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt