Anton Schultz

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 200-203

Om Schultz' personlige Forhold vides saa godt som intet. Den først kendte af ham (med S. F.) signerede Medaille foreviger Minder om, at Peter den Store 1716 førte Overkommandoen over fire Flaader: den russiske, engelske, danske og hollandske under Manøvre ved Bornholm. Denne Medaille er antaget at være nøje Kopi efter en usigneret Medaille af en ukendt Kunstner (447); men tænkeligt var det vel, at Schultz ogsaa havde udført den usignerede Medaille; thi det har næppe været vel set paa højere Steder i København, at han forherligede Zaren som Østersøens Behersker. Schultz' Medaille blev som andre ældre russiske Medailler i Catharina II's Tid omarbejdet og kunstnerisk forbedret af den russiske Hofmedailleur Judin. - Schultz' næste Medaille var ogsaa udført til Forherligelse af Peter den Store i Anledning af Freden i Nystad 30. August s. v. 1721 (448). Forsiden bærer Zarens laurbærkransede Brystbillede; Bagsiden bærer en latinsk Indskrift og i Afsnittet "A. Schultz fec. Hafn. d. a" (dicto anno). Denne Medaille var bestilt af den russiske residerende Minister i København, Grev Alexei Petrowitsch Bestuschef Riumin (449). Man vilde efter Sigende ikke præge Medaillen paa den kongelige Mønt i København, fordi Indskriften udtalte, at Peter den Store havde skænket Norden Ro; Stemplerne maatte derfor sendes til Hamborg, hvor der prægedes Medailler i Guld og Sølv. Disse uddeltes under den Fest, som Grev Bestuschef fejrede den 1. (11.) December samme Aar. -

335. Dronning Anna Sophies Bryllup og Kroning. 1721

Kun to danske Medailler er udført af Schultz. Den første, som bærer Frederik IV's og Dronning Anna Sophies Brystbilleder, er slaaet til Minde om deres Bryllup den 4. April 1721 og Dronningens Kroning den 30. Maj. Det var Frederik Rostgaard, der affattede Bagsidens Indskrifter (450). Medaillen uddeltes under Indvielsesfesten paa Fredensborg paa Kongens Fødselsdag den 11. Oktober 1722 (451). Wineke prægede og leverede den 9. Oktober 12 Guld- og 100 Sølvexemplarer (452). Schultz havde til Forsiden skaaret tre forskellige Stempler med Kongeparrets Portraiter, hvoraf kun den ene blev approberet; han fik herfor 200 Rdlr. (453). Det havde altsaa været betydelig billigere at benytte den fast ansatte Medailleur, hvis reglementerede Betaling kun var blevet en Tiendedel; men man har forstaaeligt nok ikke været mere begejstret for hans Arbejde, end at man har villet forsøge med en anden. Resultatet blev dog næppe bedre.

336. Kronprinsparrets Bryllup. 1721

Til Schultz' anden Medaille over Kronprinsparrets Bryllup den 7. August 1721, der danner et Sidestykke til Kongeparrets Bryllupsmedaille, har Rostgaard ogsaa været Inventor. Det var magtpaaliggende at have Medallen rede til Kronprinsessens forestaaende Nedkomst 1723, derom vidner en med Blyant skrevet Seddel fra Rostgaard: "Edle Hr. Myntmester Wineke vilde behage saa straxen at begynde med at præge 50 Stkr. af den sidste Medaille som Mr Anton Schult haver forferdiget over Hans Kongl. Höyheds bilager, og giøre sin yderste flijd at de blive vel prægede og dog hastig ferdige. Cancelliet d. 19. Martij Kl. 1. Rostgaard" (454). Allerede Dagen efter leverede Wineke 20 Stk. og den 24. Marts Resten, 30 Sølvexemplarer. Den forventede glædelige Begivenhed indtraf den 31. Marts, da Frederik (V) saa Dagens Lys. I sin "allerunterthänigste Rechnung" af 5. April (455) beskriver Medailleuren nøje sit Arbejde "... Der Revers stellet vor Einen Stamm- und zweigreichen Orange-Baum, welcher noch nie getragen hat desse schöne Früchte aber man stündlich erwartet...... Für diese Arbeit könte mit allerbilligkeit 130 rthlr. begehret werden. Ich überlasse aber alles Königl. Maytt. mildreicher Gnade und hoffe allerunterthänigst wenigstens zu geniessen 100 Rthlr." - Schultz fik (naturligvis) sin Regning betalt med 100 rd. Courant eller 88 rd. 22 ß i Croner.

Der var ingen Fremtidsudsigter for Schultz som Medailleur herhjemme, og formodentlig har hans Arbejde for Grev Bestuschef banet ham Vejen til Rusland. Under Peter II (1727-30) skal han være kommet til Moskva (456); maaske har det dog været et Par Aar før, eftersom Hedlinger gav ham Anbefaling allerede 1723. Der kendes i al Fald kun een Medaille af ham, nemlig over Kejserinde Catharinas Kroning i Moskva 1724 (457), en Medaille, som ikke synes at være original. Da Hedlinger 1735 besøgte St. Petersborg, skrev Schultz til ham fra Moskva og udtalte Haabet om atter engang at træffe Hedlinger, som han betegner som sin gamle Velynder (458).

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt