Forrige  Nęste

Olaf Wif

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 203-205

Udover, at Wif var norsk, vides saa godt som intet om hans Liv og Levned. Han arbejdede som Stempelskærer ved Hoffet i Dresden og udførte 7 "Planetmedailler" til den 7-Dages Fest, hvormed Kong August i September 1719 fejrede sin Søns Bryllup; men "aus einem geschöfften Miszvergnügen und behabten Verdrusz" tog han sine Stempler, før Medaillerne var præget, og forlod Dresden uden at nogen vidste af det, og rejste hjem. Der existerer derfor kun nogle ganske enkelte sæt af disse Medailler, der vel er præget som Prøver (459).

337. Prins Frederiks Fødsel. 1723

Herhjemme synes Rostgaard at have taget sig af ham, og gennem Rostgaard fik han Ordre til at udføre en Medaille i Anledning af Prins Frederiks Fødsel den 31. Marts 1723. Bagsiden bærer en latinsk Indskrift med 1723 i Chronogram. Wif forlangte "ikke mere" end 50 Rigsdaler for sit Arbejde, idet han "als ein Landes Kindt" haabede paa "eine allergnädigste Befordrung" (460). Wineke prægede og leverede den 2. og 3. Maj 50 Sølvmedailler (461). Den 12. Maj holdt Kronprinsessen "sin første Ud- og Kirkegang udi en højvelsignet Tilstand efter Hendes Højheds Forløsning" (462) og muligvis er Medaillen uddelt i den Anledning.

338. Norske Sølvværks 100 Aars Fest. 1723

Derefter skar Wif "nach Ausweisung des Ober Secretarij Rostgaar" Stemplerne til Medaillen over Kongsbergs 100 Aars Fest. Det var jo 1623, at Bondesønnen Jacob Christophersøn Grosvold af Sandsvær ved et Tilfælde fandt Sølverts paa Stedet. Wifs Prospekt af Sølvværket ved Numedalselven frembyder ikke megen Lighed med det i Lauerentzens Museum Regium meddelte Stik. I sin Regning af 13. Oktober fremhævede Wif, at Medaillens Indskrifter var sat "Mit gantz subtilen Neugeschnittenen Buchstaben. Für solche Arbeit habe sauer verdient zum allerwenigsten 60 Rthlr." Rostgaard ledsagede hans Regning med en Attest: "Das vorerwehnte Arbeit auf Ihro Königl. Mayt. Allergnädigste Special Ordre verfertiget worden solches attestiere in Allertiefester Unterthänigkeit und bitte zugleich dass mein allergnädigster Souverain diesen Olaum Wiff als eingebohrnen Königl: Unterthanen in Königlicher Gnade ansehen und mit einer kleinen pension begnädigen wollen auf das er nicht umb das liebe brodt zu suchen in die frembde sich zu begeben genöthiget werden soll" (463). Det var paa Kongens Fødselsdag den 11. Oktober, at Wineke leverede de af ham prægede 60 Sølvexemplarer af Medaillen (464). "Med slig Medaille Hans Kongel. Majest. paa denne sin højlyksalige Fødsels Dag de fornemmeste i Hoffet forærede" (465).

Wif fik i November 1723 Ansættelse som Stempelskærer ved Mønten paa Kongsberg, hvor han døde 1730 (466).

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønts forside