Christian Wermuth

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 166-170

Christian Wermuth hører ganske vist ikke til de danske Medailleurer, men maa nævnes i Anledning af de Medailler, som han lejlighedsvis har udført for Danmark og præsenteret Frederik IV og Christian VI (357). "Des so arbeitsamen Medailleurs" Christian Wermuths Levned er skildret i Lochners Samlung merkwürdiger Medaillen (VI 1742). Han var født 1661 i Altenburg, kom tidligt til Gotha, hvor han virkede til sin Død den 3. Dec. 1739. Han kaldte sig "der Kayserl. privilegirte auch Königl. Preussische und Fürstl. Sachsen-Gothaische Medailleur". Privilegiet var en Tilladelse til at have Medaillepresse i Huset, - det kunde jo ellers vække Mistanke om Falskmøntneri. I sit lange Liv udførte Wermuth en umaadelig mængde Medailler, mindst et Par Tusinde. Ved at forhandle disse Medailler, blandt andet paa den aarlige Leipziger Messe, skal Wermuth have samlet en anselig Formue. Selvsagt har de fleste Medailler kun ringe Kunstværdi, om de end er udført med megen Rutine.

Som den første af Wermuths danske Medailler maa nævnes en lille Medaille med Indskrift paa begge Sider i Anledning af Prins Georgs Fødsel 6. januar 1703: GEORGIVS FRIDERICI IV. DANIAE REGIS FILIVS ALTER NATVS D. VI. JANVARI TRIVM REGUM FESTO A. MDCCIII.

NATA TRIVM REGVM TRES REGES ATTVLIT ORBI
NATE TRIVM REGVM SINT TRIA REGNA TIBI.

Langs Randen: CHRISTIAN WERMUTH SCulptor NUMISMATum Privilegiatus CAESareus HVMILLIME OFFERT GOTHAE. Det er Bagsidens Distichon, der har trykket Wermuth Gravstikken i Haanden; til Forstaaelse af denne Ordleg med de tre Konger maa henvises til det samtidige Numismata Historica (358).

Den lille Prins døde allerede den 12. Marts 1704, og Wermuths Medaille fandt næppe Afsætning; den indlemmedes ikke engang i det kongelige Møntkabinet.

I Anledning af de tre Kongers Besøg i Berlin 1709 udførte Wermuth flere Medailler, hvoraf en enkelt er optaget i Beskrivelsen af 1791 (359). Forsiden med de tre Kongehoveder viser samme Motiv som en Medaille med "Triangulus majestaticus" af Groskurt, slaget i samme Anledning (360).

281. Nytaarsmedaille 1710 over Kongens Rejse 1709

Det er sandsynligvis Wermuth, der har udført en Nytaarsmedaille 1710, som forherliger Frederik IV, der i det forgangne Aar som en "urokkelig, men ikke ubevægelig" Stjerne har kastet Glans over Danmark, Italien, Saksen, Prøjsen og Skaane (361).

Derefter har Wermuth ikke i en Aarrække udført Medailler med nærmere Tilknytning til Danmark. Det er dog muligt, at nogle usignerede satiriske Medailler fra den store nordiske Krig kan henføres til Wermuth, og iøvrigt har han udført mange Medailler til Forherligelse baade af Carl XII, og hans Modstandere.

282-283. Frederik IV's Fødselsdag (og Københavns Brand). 1728

Til den Medaille, som Wermuth skar til Frederik IV's Fødselsdag 1728, har en Hofraad HoŽ von HoŽnegge givet Idťerne. Denne, der allerede i 1726 og 1727 havde fejret Frederik IV ved pompøse Fødselsdasdigte, insinuerede sig nu ydermere hos Monarchen ved et længere Hyldestdigt: Das über seine Glückseeligkeiten unter der Regierung Königs Friderichs des IV frolockende Dänische Reich am 11. Oct. 1728". Medaillen var her stukket i Kobber, og der var meddelt en paakrævet og indgaaende Fortolkning af dens sindrige Fremstillinger.

284. Københavns Brand. 1728

Desværre kunde den gode Hofraads varme Ønsker ikke afvende den frygtelige Katastrofe, der faa Dage efter (den 28. Oktober) ramte det "frolockende Dänische Reich" ved den Ildsvaade, som lagde to Tredjedele af Hovedstaden i Aske. Ufortrødent udtænkte den loyale HoŽ v. HoŽnegge andre Medailler med lige saa lange som trøsterige Indskrifter. Den ene Medaille har samme Forside som Fødselsdagsmedaillen; Bagsiden bærer en Indskrift i 40 Linjer, hvis Begyndelse: "Gratior ibat dies soles melius nitebant, Exultabas Cimbria beatissima natali LIX regis tui Friderici IV" netop spiller paa Forsidens Overskrift.

Den anden Medaille viser et Prospekt af den brændende By. Det først udarbejdede Stempel er sprunget, og Wermuth har derefter skaaret et andet med en i Enkelthederne lidt afvigende Fremstilling.

Bagsideindskriften er henvendt til Hafnia, der maa søge Trøst og Hjælp hos den mægtige Konge.

285. Nytaarsmedaille. 1729

Den samme Tanke er udtrykt i Bagsideindskriften paa en lille Nytaarsmedaille med Frederik IV's Hoved: "Gud og Kongen lever, derfor skal Hafnia ikke sørge".

286. Frederik IV's Død. 1730

Endnu en lille Medaille over Frederik IV skar Wermuth i Anledning af Kongens Død, der indtraf den 12. Oktober, Dagen efter hans Fødselsdag. Hertil hentyder Bagsidens Fremstilling, der forneden viser et Stykke af Jordkloden med Danmark og Norge; foroven symboliseres ved Stjernebilledet Vægten, at Kongens Stjerne fik samme Nedgang som Opgang.

287. Christian VI's Salving. 1731

I Anledning af Christian VI's Salving udførte Wermuth en Portraitmedaille, der snarere viser Frederik IV's end Christian VI's Ansigtstræk. Medailleuren har formodentlig ikke haft noget paalideligt Billede af den nye Monark til Raadighed. - Bagsiden bærer et Chronogram VIVat reX DanVs CLareat Vt saLoMo, der angiver Aarstallet 1731. Meget passende til Anledningen fremstilles Scenen fra 1. Kongernes Bog 1. cap. 39. v., hvor Præsten Zadok salver Salomo under Folkets Leveraab. Fremstillingen er udført efter Maleriet fra Storia di Salomone i Loggia di Rafaello i Vatikanet. Lidt unøjagtigt angives, at Salvingen foretages i København i Stedet for paa Frederiksborg. Datoen, der mærkelig nok er anført efter gammel Stil: 26. Maj, svarer til 6. Juni.

Medaillen blev tillige med et højtravende Digt af den førnævnte Hofraad HoŽ v. HoŽnegge (362) oversendt Christian VI, der lod tilstille Wermuth 300 Kurantdaler, som denne med Tak kvitterede for den 5. April 1732 (363).

Endelig skal Wermuth i Følge Lochners Fortegnelse (Nr. 68) have udført en lille Medaille med Brystbilleder af Christian VI og hans Gemalinde. - Mulig foreligger her en Misforstaaelse, i al Fald kendes der ingen saadan Medaille.

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt