Erich Parise

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 58-59

Erich Parise skal trods sit nordiske Fornavn have været en fransk Medailleur, der arbejdede i Rom, da han 1649 kaldtes til Dronning Christinas Hof (174). Han udførte her 1650 Dronningens Kroningsmedaille, der vidner om de bedste antike Forbilleder, samt en lille Række Medailler (175), der stod højt over, hvad man hidtil havde udført i Stockholm. I Sommeren 1666 var han paa Jakobsdal i Grev Magnus Gabriel de la Gardies Tjeneste (176), og han skal være død kort efter paa Läckö. Erich Parise nævnes her for den smukke Medaille, som han (sandsynligvis i Begyndelsen af Frederik III's Kongetid) har udført over Kongen og Dronningen.

81. Frederik III og Dronning

Suhm antager, at det var denne Medaille, som Frederik III 1661 overrakte Københavns Borgmestre og Stadskaptajner (177). Medaillen er iøvrigt blevet kopieret af Hercules, af Stempelskærerne I. L. og H. L. T. - En Medaille af betydelig ringere Arbejde bærer ogsaa Parises Signatur og bekræfter Oscar Levertins Udtalelse om "en afgjord tillbakagang i artistens konst, som synes barbatiserad genom uppehållet i Sverige" (178).

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt