Abraham von Nuis

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 43-44

Abraham von Nuis fra Hamborg opføres af nyere Forfattere som dansk Hofmedailleur - ganske med Urette (131). Der foreligger en Række af ham støbte og signerede Medailler over de oldenborgske Konger til og med Christian IV. Denne sidste Medaille bærer Aarstallet 1598 (en ny Udgave 10 Aar efter har blot tilføjet Overskæg og Hageskæg paa den unge Konges iøvrigt uændrede Billede). Bagsiderne bærer den samme Indfatning, som ogsaa kendes fra andre Medailler af denne Medailleur (132). Alt hvad man ved om Abraham v. Nuis, fremgaar af et udateret Brev (før 1598?) i det kgl. Bibliothek (133): Han har fornylig paa Wartho forevist Kongen nogle i Voks pousserede Billeder af Kongerne af den oldenborgske Stamme og vil ogsaa gerne have Lov til efter Tapeterne paa Kronborg at aftegne de øvrige danske Konger lige fra Kong Dan, som han, naar han er kommet hjem igen, kan afstøbe i Guld og Sølv "der vhralten hochlöblichen Krohne zu Dannemargk zu sondern memorien vnd vnsterblichen ewigen gedechtnis". Da Kongen har givet ham Besked,. at Tapeterne ikke var hængt op, og at det vilde være for stort Besvær at hænge dem op, beder han om Tilladelse til at tegne efter Skitserne ("dem Papier der Patronen") til Tapeterne. - Hvis Kongen ikke finder Behag i hans Forehavende, beder han, der har Kone og Børn, om en Understøttelse til Dækning af hans Rejseudgifter. - Det synes, at Christian IV ikke har interesseret sig for hans Kongerække: Abraham v. Nuis har efter sine Voxmodeller kun udført de 6 Kongemedailler, som i 1791 endnu ikke alle var indkommet i den kgl. Samling. Ligesom paa Originalerne, Kronborgtapeterne, er Portraiterne af Christiern I og Hans ombyttede. Christian IV selv er "kontrafejet" efter Schwabes Medaille fra 1596 (Fig. 33).

60. Christian IV. 1598

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt