Eliseus Guldsmed (med flere)

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 16-18

Med Aarstallene 1567 og 1571 foreligger tre Udgaver af et Contrafej af Frederik II, paa hvis Bagside to Englebørn holder et Skriftbaand med TREW IST WILDBRAT. De kendte tre Exemplarer, der alle findes i Møntsamlingen, er af Guld, belagt med Emaille. I det ovenfor anførte Sted i Rentemesterregnskabet for 1567 findes under samme Dato opført følgende Udgiftspost: "Item effther Eiiler Grubbis befalninng betald Eliseus goldttsmed for nogle contrafeij er aff guld hand haffde giortt for Konn: Matt: 146 1/4 daller."

20. Frederik II. 1567

Som det fremgaar af Rentemesterregnskabet for 1572 (Fol. 272), har denne Eliseus staaet i Kongens Sold fra 9. Oktober 1566 til 1569: "Heliseus golttsmedt. Thennd 12 Julij Bethald Johann Foxall paa hanns wegnne 3 Aarss besoldinngh som Konn: Matt hannom schildig bleff fran thennd 9 Octobris 66: till same Aarss dag 69: huertt aar 50 daller, ... er 150 daller mønt."

Det er rimeligt at antage, at Eliseus har skaaret Støbeformene og udført de originale Exemplarer til denne Kongens officielle Medaille af 1567. Derefter har man overladt andre Guldsmede at mangfoldiggøre Medaillerne ved Afstøbning, efterhaanden som Kongen havde Brug for dem. Dette rent haandværksmæssige Arbejde udførtes af et Par Guldsmedesvende Burckhart Wincke og Hans Christian, som blev ansatte samme Aar 1567. I Følge deres Bestalling af 18. September (44) fik de hver en Hofklædning og 60 Daler aarlig; allerede den 30. April 1568 fik de ved fornyet Bestalling yderligere 1/2 Ame Vin hveranden Maaned samt et Tillæg af 2 ß dansk af hver forarbejdet Gylden ved "slette" Arbejder og 1/2 Daler ved "skønne" Arbejder. Medens Hans Christian traadte ud af Kongens Tjeneste den 30. April 1571, fik Burckhardt Wincke en fornyet Bestalling, dateret Frederiksborg den 29. Maj 1571; han skulde have Betaling "efter Billighed" for udført Arbejde, frit Hus og aarlig 20 Daler og en Hofklædning og skulde ikke belægges med "Schatzung und Contribution". Han arbejdede saa i Kongens Tjeneste, til han blev aftakket den 28. November 1573 (45) - De to Guldsmedesvende forarbejdede saaledes 1570 10 Guldkæder, der sendtes til Stettin, hvor Freden med Sverige efter langtrukne Forhandlinger afsluttedes den 13. December (46). Det omtales ikke, men man tør formode, at Kongens Contrafej har hængt ved Guldkæderne. - Da Kongen Aaret efter søgte sig en Brud blandt de mecklenborgske og pommerske Prinsesser, som kom med deres Følge af Jomfruer i Besøg til Danmark, blev der den 11. December udleveret 11 Rosenobler til Burckhart Wincke "thill 5 ko. Matts Conntherfeger hanndt schal giøre oc ko. Matt wil skencke de fremede Jomfruer aff Mechelborgh og Pommerenn" (47). Kun 14 Dage efter, Juledag, afleverede Burkhart Wincke de beordrede 5 Contrafejer tilligemed 15 Guldkæder. Og da han derefter den 6. Januar atter fik Ordre paa 5 Contrafejer, kunde han allerede den 12. Januar overrække dem til Kongen selv paa Frederiksborg. Aarstallet 1571 er rimeligvis ved denne Lejlighed sat i Stedet for det oprindelige 1567.

Efter at Burckhart Wincke var aftakket, gjorde andre Guldsmede Fyldest i hans Sted. Saaledes fik Peter Sehuus, "boende udi K. M. Gade", den 3. Oktober 1575 udleveret 2 Rosenobler "til 1 Contrafej, han skal gøre for K. M.", og allerede den 14. samme Maaned fik han Betaling, 2 gamle Daler, for udført Arbejde (48). Der er her formentlig kun Tale om Støbning af de ældre Medailler.

Contrafejerne af 1567 (1571) danner Grundlaget for og stemmer nøje overens med Kongebilledet paa de Dalere, som blev slaaet af Sølv fra Elfsborgs Løsen; disse Dalere brugtes hovedsagelig til Betaling af de aftakkede Krigsknægte og de er ikke, som man har troet, slagne til Bryllupsfesten den 20. Juni 1572 (49). - Allerede den 30. Oktober 1571 fik Møntmester Hans Dellhusen Ordre til at udføre en Prøve. Stemplerne blev skaaret af en Isersnider ved Navn Cort Dellhusen (50), formodentlig en Slægtning af Møntmesteren.

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt