Forrige  Næste

Jørgen Guldsmed

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 18-19

En Medaille med Aarstallet 1576 er af en anden Støbning, men har dog Medaillen af 1567 (1571) til Forudsætning. Kongens Portrait er det samme, blot er Hovedet lidt mindre og Hageskægget studset; Harnisket er anderledes ornamenteret. Paa Bagsiden bærer de samme to Englebørn et kronet F over Skrifttavlen med TREW IST WILTPR. Desuden er her en Omskrift: MEINO HOFNVNG ZU GODT ALLEIN ANNO 1576. - F forekommer som Kongens Monogram paa enkelte Mønter fra 1563 til 1583, men mere kendt er Kongens andet Monogram, det sammenslyngede FS, der paa en Gang lader sig fortolke som Fredericus Secundus og (efter Kongens Bryllup 1572) som Fredericus & Sophia (51).

21. Frederik II. 1576

Den her beskrevne Medaille er utvivlsomt den samme, som opføres i Rentemesterregnskabet for 1577 (Fol. 274): "Thenndt 11 Maij Anntuordett Jörgenn golttsmidtt till at giöre 20 Contrefei aff for konn: Matt: 38 Rosennobell 13 Engelotter, som wog 100 Vngers gyllenn." - Støbningen af disse Contrafejer staar rimeligvis i Forbindelse med den længe ventede glædelige Begivenhed, som indtraf den 12. April 1577, da Dronning Sophie nedkom med en Prins, den senere Christian IV. Det er ikke saa mærkeligt, om Sløbeformene har været udført Aaret før, selv om Aarstallet kunde være rettet.

Den nævnte Jørgen Guldsmed har ogsaa været Mand for at skære Originalmedaillen, hvorefter de øvrige kunde støbes. Han nævnes allerede i Rentemesterregnskabet for 1562 (Fol. 106) som "Jörgen Isersnider i Kiöpnehaffenn, som er oc guldsmed", da han skar et Signet for Kongen. I de mellemliggende Aar nævnes Jörgen Guldsmed (lsersnider) overmaade hyppigt i Rentemesterregnskaberne. Som Stempelskærer ved Mønten, som Signetstikker og Guldsmed kunde det ikke ligge ham fjærnt at skære et Contrafej, og det er ogsaa muligt, at det netop er ham, der har udført de to førnævnte smaa, ovale Medailler (Fig. 17-18).

22-23. Dronning Sophies "Roser"

I Rentemesterregnskabet for 1575 (Fol. 212) er indført følgende Udgiftspost: "Den 5. Maj antvordet fornævnte Jörgen goltsmid til at forarbejde udi Pukler, Roser og FS til min Naadige Frues Vogntøj 80 Lod Sølv", og i de følgende Aar forekommer adskillige lignende Udgiftsposter. - Tre Exemplarer af disse "Roser" er blevet gemt og glemt i det kongelige Kunstkammer og er gengivet i Beskrivelsen af 1791 S. 11 Nr. 54 blandt Bracteater, "uvist af hvem og til hvilken Tid slagne". - En kosteligere Bracteat af Guld bærer omkring en Rose Omskriften: SOPHIA. KONINGIN. ZV DENMER. Den har rimeligvis tjent til Agraffe eller Hattepynt for Dronningens Hoffolk. Det eneste kendte Exemplar indkom til Kunstkammeret 1709 og var fundet, da de danske Soldater i dette Aar gravede Skanser ved Helsingborg efter Landstigningen i Skaane under den sidste Krig, der førtes for at generobre det gamle danske Land (52).

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønts forside