Forrige  Nęste

David Knop

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 15-16

KLIK for forstørrelse!

19. Slaget ved Axtorna. 1565

Frederik II's ældste daterede Medaille er støbt til Minde om Daniel Rantzaus Sejr ved Axtorna den 20. Oktober 1565, hvorom Bagsidens skruede Indskrift med nogen Overdrivelse beretter: ANNO 65 AM ABONDT S. VRSVLE SLVG K. FRIDERICH DER Z MIT 4000 MAN AVF ASTOR HEIDE K. ERICH DEN 14 WAR 25000 MAN STARCK VNT BLIBEN 5000 SWEDEN AVF DIE WALSTADT (41). Et Par Exemplarer bærer i Skulderafsnittet af Kongens Brystbillede i Stedet for Aarstallet den utydelige Signatur OK eller CK, som dog ikke lader sig henføre til nogen kendt Medailleur. Gaadens Løsning ligger utvivlsomt i en Udgiftspost i Rentemesterregnskabet for 1567 (Fol. 223): "Thennd 7 Julij effther Peder Oxiis Befalninng giffuitt Dauid Knop guldsmed aff Munstter 160 gamble daller for enn Medeije som Konn: Matt köpte aff hanem." Betalingen er ualmindelig høj og maa være begrundet i et særligt Forhold. Det er rimeligt at antage, at David Knops Medaille netop har været Medaillen over Sejren i 1565, og at denne originale Medaille har været signeret DK; senere Afstøbninger har udvidsket og forvansket Signaturen. Medaillen er saaledes et privat Foretagende, der er præsenteret Kongen af en driftig Guldsmed. Ogsaa Indskriftens Kongehyldest, Sprogformen og det forvanskede Stednavn "Astor Heide" for Axtorna tyder paa denne Sammenhæng. David Knop omtales i Kerssenbrochs Gendøberhistorie som en "ogsaa blandt Italienerne for sin Kunst meget berømt Guldsmed" (42). Dette Udsagn staar vel for den gamle Forfatters egen Regning. Medaillen over Axtorna Sejren røber i al Fald ingen Paavirkning af italiensk Medaillekunst. Iøvrigt kendes ingen Medailler eller andre Arbejder af David Knop. Han var en rig Mand og Fader til Henrik Knop, Contrafejer (Medailleur) i Nürnberg (43).

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønts forside