Frederik II's Guldsmede

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 13-15

Om Medaillerne fra Begyndelsen af Frederik II's Kongetid savnes nærmere Underretning. Hans Henvendelse til Prøjsen om Binck har vel næppe ført til noget Resultat. Om ikke før, har Syvaarskrigen foranlediget, at der er støbt Contrafejer af Kongen til Uddeling som Naadestegn. Allerede i April 1564 føres i Regnskab en Guldkæde med Frederik II's vedhængende Contrafej (36) og der nævnes i Kongens Tjeneste en Række Guldsmede, der meget vel kan have udført Skuepenge blandt deres ikke nærmere specificerede Arbejder. Særlig i Betragtning kommer Jørgen Guldsmed, Isensnider i København, der skar Signeter og Stempler til Guldmønter, Hans de Willers, der i en Aarrække stod i Frederik II's Tjeneste, halvvejs som kunstnerisk Konsulent, Hans Köppelin og Lauritz Hammer, der i et Par Aar gjorde Tjeneste som Møntmestre paa Bremerholm, Johan Guldsmed og flere.

17-18. Frederik II. Memento mori Medaille. - Lykken

Det er sandsynligt, at to udaterede, ovale og emaillebelagte Contrafejer er fra Frederik II's første Tid. Den ene bærer paa Bagsiden Forkrænkelighedens og Opstandelsens Symboler: Timeglas, Dødningeben og Hane. Det er et lignende Motiv, som er benyttet paa den ene af Enkedronning Dorotheas Skuepenge med Aarstallet 1560. Som Omskrift er sat det ene af Kongens Valgsprog: TREW IST WILDTBRAT. Som C. F. Bricka har paavist (37), betyder dette i Datiden gængse Mundheld. "Troskab er Dyresteg", d. v. s. sjælden, dyrebar. Forsiden af den lille Skuepenge er - med en bred Indfatning - tillige benyttet til en anden Medaille, der foreviger Mindet om Daniel Rantzaus og Frans Brockenhuus' Vinterfelttog op i Östergötland 10. November 1567 - 14. Februar 1568 (38).

Den anden Medaille har samme Portrait af Kongen, blot er Hageskægget lidt kortere. Bagsiden bærer hans andet, mere optimistiske Valgsprog: MEIN HOFNVG ZV GOT ALLEIN, det samme som hans Fader, Christian III, havde ført. Fremstillingen af Fortuna paa den rullende Kugle og med Vind i Sejlet genfindes paa de "Vngers guldens klippinge", som Mester Hans de Willers 1563 udmøntede for Frederik II. Dog er Arbejdet paa disse Mønter saa afvigende fra Udførelsen af Medaillen, at man ikke tør henføre denne til den nævnte Mester Hans de Willers (Johann von Wilna), som iøvrigt er forholdsvis kendt, idet han senere (fra ca. 1569) arbejdede for Hertugerne af Prøjsen (39). - En lignende Fremstilling af Lykkens Gudinde paa en Kugle og med Vind i Sejlet forefindes paa en flamsk Medaille fra 1565 af Jonghelinck over Borgmester van Stralen i Antwerpen (40), men i Udførelsen er ingen Sammenligning mulig mellem den nederlandske Kunstner og den jævne danske eller tyske Haandværker.

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt