Tillæg

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 368-371

Nogle Medailler, som ikke er blevet indføjet paa rette Plads i det foregaaende, maa meddeles her.

540. Prins Christians Hylding. 1610

I Anledning af Christian IV's ældste syvaarige Søns Hylding den 15. Marts 1610 blev slaaet Medailler, paa hvis ene Side vises Freden og Retfærdigheden, der rækker hinanden Haanden over et indrammet Vers af den 72. Salme (Gud, giv Kongen din Dømmekraft og Kongens Søn din Retfærdighed). Paa modsat Side læses under Aarstallet: VE · NO · INE, der skal betyde: "Vere novo ineunte": "Ved Vaarens Komme". Medaillen foreligger i tre Stempelvarianter; den er blevet omarbejdet, dels paa Grund af Stavefejl, dels paa Grund af Stempelbrist. Desuden blev slaaet en lidt mindre Udgave, der blandt andet afviger ved, at Psalmeverset er anbragt i en Cartouche, holdt af to Engle (1019). Disse Medailler kan næppe være slaaet andre Steder end paa Mønten under Schwabes Tilsyn.

541. Christian IV og Dronning Anna Catharina

Omtrent fra samme Tid er en støbt Medaille over Christian IV og Dronning Anna Catharina; den bærer Schwabes Møntmærke . En lidt mindre Udgave (uden ) afviger i Omskrifterne, og Kongen bærer ikke Laurbærkrans. Portraiterne paa begge disse Medailler er kun Kopier efter de Fig. 37-38 gengivne Contrafejer.

542. Den udvalgte Prins Christian

Sandsynligvis hører til samme Tid en støbt Medaille med den unge Prins Christians Portrait. Underskriften D. E. P. er udlagt som Daniæ Electus Princeps, Udvalgt Prins af Danmark.

543-45. Frederik III, Dronning Sophie Amalie og den udvalgte Prins Christian

Foruden de Fig. 106-113 gengivne Sølvblikmedailler foreligger nogle i mindre Udgaver over Frederik III, Dronningen og den udvalgte Prins Christian. Denne Titel for Kronprinsen viser, at Medaillen er udført før Arvehyldingen. Dronningens Portrait er tillige benyttet til den større Sølvblikmedaille, som er gengivet Fig. 109. En Bagside med Kongens kronede Navnetal og Valgsprog hører ogsaa til denne lille Gruppe.

546. Frederik III

Fra et af Frederik III's sidste Aar foreligger en firkantet Medaille med Kongens Brystbillede paa Forsiden, medens Bagsideindskriften ønsker Kongen "en lykkelig Hær, et trofast Folk og Aar af vore"; det er formodentlig en Fødselsdagspresent til Kongen. G. K. er Signatur for Møntmester Gotfred Krager, der tiltraadte 1665, og som har slaaet en ganske lignende Skuemønt til Christian V (Fig. 200).

Til Christian V's Medaille (Fig. 217) foreligger desuden to andre Bagsider; den ene har REX DAN. NOR. mellem Kongens tredobbelte kronede Navnetal; den anden bærer kun Valgsproget PIETATE ET IVSTITIA, Suhms Formodning, i Beskrivelsen af 1791, at denne sidste kan sigte til Forbud mod Dueller 1688, er ubegrundet.

547. Christian V. 1691

En Medaille til Forherligelse af Freden (In pace omnis salus) bærer i Randskrift PIETATE ET IVSTITIA MDCXCI C W. Suhm angiver i Beskrivelsen, at Medaillen er præget paa den den 8. Marts dette Aar med Sverige sluttede Traktat (til Beskyttelse af den neutrale Handel), hvilket kan være meget muligt; derimod er det usandsynligt, at Bogstaverne CW betegner Møntmesteren Christian Wineke; de kan ogsaa betegne Christopher Woltereck, paa hvis Møntværksted i Glückstadt blev slaaet en Medaille med lignende Motiv (Fig. 202).

En af de mange Fødselsdagsmedailler, som U. F. Gyldenløve præsenterede Christian V, en Medaille fra 1691, bærer paa Forsiden en Stjerne med fem Straaler med Kongens Børns Navne: Frideric, Christia(n), Carolus, S. Hedewi(g), Wilhelm. Bagsideindskriften spiller paa Femtallet: Christian den Femtes 25 Aars Ægteskab, 45 Aars Alder den 15. April, 5 Børn, med Lykønskninger fra en 55, aarig Undersaat.

En anden Fødselsdagsmedalle, fra 1696, som rimeligvis ogsaa har U. F. Gyldenløve til Ophavsmand, bærer kun Indskrifter: ALS DES KÖNIGS GEBURTSTAG WAHR UND ER ERFÜLLET FUNFZIG IAHR SCHRIB MAN MDCXCVI DEN XV APRIL. / LANG LEB DER BESTE CHRISTIAN WÜNSCHT IEDER TREUER VNTERTHAN.

548. Conrad Reventlow, død 1708

Over Storkansleren Grev Conrad Reventlow foreligger en lille Portraitmedaille, hvis Bagside kun bærer Navn og Titel, Fødsels- og Dødsaar og en lille Devise. Den er rimeligvis udført af en tysk Medailleur, idet den foreligger præget med en hel anden Bagside, som rettelig hører til en yndet tysk Lejlighedsmedaille, bestemt til Brudegave ("Frauenzimmer-Heuratgut") (1020).

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønts forside