Lorentz Natter

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 252-253

Foruden de hjemlige Medailleurer, hvis Uddannelse Christian VI havde bekostet, og af hvilke kun Arbien naaede frem til større Dygtighed, anvendte Kongen som ovenfor nævnt den saa berømte Hedlinger og lejlighedsvis en anden højt anset Kunstner, Natter. Natter var født 1705 i Biberach i Svaben, kom i Guldsmedelære og lærte derefter Kunsten at skære Gemmer i Svejts og i Italien (567). 1740 tog han Ophold i London; her blev han kaldet til Danmark, og i November 1743 rejste han med Kunstdrejer L. Spengler og Marcus Tuscher til København paa en netop indkøbt Fregat (568). Han fik Bolig paa Christiansborg, og arbejdede der henved et Aar, til hans Forretninger kaldte ham tilbage til London (569). I Løbet af denne Tid skar han 3 Portraiter af Christian VI, et kgl. Signet, en Gemme med Jupiter Serapis mellem Himmeltegn og en Elefant, henholdsvis i Agat, Carneol og Jaspis, endvidere et Medaillestempel, Portraiter af Prinsen af Wales og Kronprinsesse Louise samt 2 Pitschafter (Signeter). For disse sine Arbejder fik han af Kongen en fyrstelig Betaling: 375 £ Sterling, der svarede til 1875 Rd. (570), og desuden en Guldmedaille af 12 Uncers Vægt (over Christiansborg). Natter lovpriste i sit Værk over Gemmer til Gengæld Christian VI, "ce généreux Monarque", hvem han i Gavmildhed sidestiller med Alexander og Augustus. Medailleurarbejde var egentlig ikke Natters Fag, efter hvad han selv siger, men dog blev hans Medaille over Christian VI den smukkeste af alle denne Konges Medailler, Hedlingers ikke undtaget. -

410. "Minerva pacifera". 1744

Kongen, der er fremstillet som laurbærkranset romersk Kejser, sad selv Model for ham kort efter hans Ankomst - Torsdag den 21. November Kl. ca. 11 (571); det var en Ære, som næppe blev nogen anden Medailleur til Del. "Minerva pacifera" er hentet fra en romersk Kejsermønt (fra Geta, 198-212), men tillempet som Symbolum for Christian VI's fredelige Regering; den blomstrende Handel antydes ved Mercurstaven forenet med Oliegrenen; den antike Skibsstavn melder om Kongens Omsorg for Flaaden. Det er mulig Natters egen Invention, som han gennem Flaadens Chef, Grev Danneskjold, har forelagt Kongen og faaet approberet, inden den af "Societetet" udtænkte Revers forelaa (572).

Natter udførte senere et Fortrait af Frederik V, skaaret i Topas (573). Han besøgte atter København 1762 paa Gennemrejse til St. Petersborg, hvor han døde 1763.

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt