H. L. T.

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 75-78

En ejendommelig Række brakteatprægede, ovale Sølvmedailler bærer Signaturen · HLT · i lidt varierende Former. Det har ikke været muligt at udfinde, hvem den paagældende Stempelskærer er. Man vilde gætte paa en københavnsk Guldsmed i 1660erne og 70erne. Der findes intet svarende til disse Arbejder hverken i Ind- eller Udland; de samtidige nederlandske hule Medailler er i Reglen støbte; de kan maaske have givet Idéen til denne Teknik. De tynde Sølvplader har været lettere at præge: det har tillige sparet meget Sølv, naar to saadanne Brakteater samlede med en Ring og udfyldte med Voks i Midten kunde gøre Fyldest for en massiv Medaille.

106-107. Freden i København 1660

Den ældste Gruppe foreviger Mindet om Stormen paa København 11. Februar 1659 og Fredslutningen den 27. Maj 1660 (Fig. 106-107). Kongens og Dronningens laurbærkronede Brystbilleder er udført efter Erich Parises Portraitmedaille. Fremstillingen med Guds Haand, der af hugger Svenskekongens Haand, som griber efter Danmarks Krone, og med Ebenezer, Hjælpens Sten, forneden er hentet fra de ovenfor S. 56 nævnte Kronemønter.

108. Københavns Privilegier 1661

Fig. 108 gengiver Københavns nye Vaaben, som Staden modtog tillige med de forbedrede Privilegier af 24. Juni 1661 til Belønning for udvist Troskab mod Kongehuset. Forsiden og de to sidstnævnte Bagsider foreligger i hver to Stempelvarianter; Forsider og Bagsider er ydermere sammenstillede paa forskellige Maader.

109. Frederik III og Dronning

En usigneret Medaille af ringere Arbejde, men af samme Størrelse, gengiver Kongen og Dronningen (Fig. 109). Den viser maaske, hvad Stempelskæreren havde magtet, naar han ikke havde Parises Medaille at kopiere, eller ogsaa er det en anden Guldsmed-Medailleur, som har optaget Idéen. - Man har antaget (212), at den Guldmedaille, som Kongen den 9. Oktober 1661 overrakte hver af de ni Borgerkaptajner, var som den ovfr. Fig. 107 gengivne; men disse Sølvblikmedailler kendes ikke i Guld, og i en Tid, hvor Gavens Værdi hovedsagelig beroede paa Metalværdien, egnede saadanne tynde Medailler, der kun vejer 10-12 g Sølv (og Voks), sig ikke til mere værdifulde officielle Belønningsmedailler (213). Det har snarest været Mindemedailler, som kunde købes af loyale Borgere. - Den Medaille, som Kongen uddelte 1661, er derfor sandsynligvis den, som er signeret af Erich Parise (Fig. 81).

110. Prins Johan Georg af Saksen

Sammenstillet med Frederik III's Brystbillede (Fig. 106) foreligger en usigneret Bagside (Fig. 110) med Prins Johan Georg af Kursaksen, som den 29. Oktober 1666 paa Københavns Slot blev gift med Kongens Datter Anna Sophie. Formodentlig er Medaillien blevet til ved denne Lejlighed (214).

111-112. Christian V

Efter Christian V's Tronbestigelse har samme Stempelskærer udført en Række lignende Medailier. Den unge Konges Brystbillede har samme Draperi, Harnisk og Lokkeparyk som Faderen (Fig. 106), kun selve Ansigtet er naturligvis forskelligt. Foruden med de Fig. 111-112 gengivne Bagsider, er Christian Vs Billede sammenstillet med Frederik III.s (Fig. 106: Tronskiftet), Kurprinsens og med Carl XI. Denne sidste Sammenstilling antages at være foranlediget af Fredslutningen 1679 (215); men det er meget tvivlsomt, om denne Art af Medailler har været i Kurs saa længe.

113. Carl XI

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt