Jørgen Preus

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 46-47

"Jørgenn Preutzs Goldschmidt, Indwaanner vdj Kiøpnehauffn" nævnes i Regnskaberne fra Aar 1600 (143) og udfører mange Arbejder for Kongen i de følgende Aar, derunder ogsaa Udstaffering af Contrafejer med Demanter og ædle Stene og med "amellerede" Guldkranse. I 1614 forestod Jørgen Preus Udførelsen af et større Antal kongelige Contrafejer, støbte dels af ham selv, dels af andre københavnske Guldsmede. Disse Contrafejer skulde øjensynlig afløse "de gamle Contrefeier der blev gjort, der H. M. første Gang sejlede til England, som var Anno 1606, og nu skal igen omgøres" (144). Støbeformen er dog næppe udført af Jørgen Preus, men af Schwabe, som i Begyndelsen af 1614 fik Ordre til at omstøbe et Antal gamle Contrafejer "efter den nye Patron, han nu senesten dertil haver udskaaren" (145). I Marts 1614 maatte Schwabe i Kongens Ærinde tage af Sted paa en længere Rejse, og dette forklarer, at Arbejdet med Contrafejerne blev lagt i andre Hænder.

KLIK for forstørrelse!

63. Enkedronning Sophie. 1616

1616 leverede Jørgen Preus 36 Contrafejer af Enkedronning Sophie (146). Foreliggende Exemplarer (Fig. 63) bærer baade dette Aarstal og en lidt utvdelig Signatur i Armafsnittet, der synes at være G P (Georg Preus). Her har han altsaa ogsaa skaaret "Patronen", men sikkert efter Fortegning af Jacob van Doort, der netop ogsaa i April 1616 var i Nykøbing for at male Enkedronningens Portrait (147). Det kronede V, Dronning Sophie bærer som et Klenodie om Halsen, er hendes Fader, Hertug Ulriks Navnebogstav. Bagsiden bærer Vaaben og Valgsprog ligesom hendes Contrafejer fra 1586-91. - Om Preus har udført andre Contrafejer og Medailler, lader sig ikke afgøre. Jørgen Preus, der var Guldsmedelaugets Oldermand 1606-1610 (148) døde 1617; hans Efterleverske Hellewig Augustusdatter nævnes 13. December dette Aar (149). Hans Søn var Jørgen (Georg) Preus, Guldsmed 1630-54 og Møntguardein 1644-50 (148).

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt