Jørgen Guldsmed

MedaillÝr hos Frederik 2.

"Den her beskrevne Medaille [Galster 21] er utvivlsomt den samme, som opføres i Rentemesterregnskabet for 1577 (Fol. 274): "Thenndt 11 Maij Anntuordett Jörgenn golttsmidtt till at giöre 20 Contrefei aff for konn: Matt: 38 Rosennobell 13 Engelotter, som wog 100 Vngers gyllenn." - Støbningen af disse Contrafejer staar rimeligvis i Forbindelse med den længe ventede glædelige Begivenhed, som indtraf den 12. April 1577, da Dronning Sophie nedkom med en Prins, den senere Christian IV. Det er ikke saa mærkeligt, om Sløbeformene har været udført Aaret før, selv om Aarstallet kunde være rettet.

Den nævnte Jørgen Guldsmed har ogsaa været Mand for at skære Originalmedaillen, hvorefter de øvrige kunde støbes. Han nævnes allerede i Rentemesterregnskabet for 1562 (Fol. 106) som "Jörgen Isersnider i Kiöpnehaffenn, som er oc guldsmed", da han skar et Signet for Kongen. I de mellemliggende Aar nævnes Jörgen Guldsmed (lsersnider) overmaade hyppigt i Rentemesterregnskaberne. Som Stempelskærer ved Mønten, som Signetstikker og Guldsmed kunde det ikke ligge ham fjærnt at skære et Contrafej, og det er ogsaa muligt, at det netop er ham, der har udført de to førnævnte smaa, ovale Medailler (...)."

Galster, se litteraturlisten


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt