Johan Bagge

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 241-243

Johan Bagge var født i Bergen 1707, Søn af Raadmand Karsten Bagge og blev Student fra sin Fødeby 17. Juli 1728 (543). Han skal have været kunstfærdig og dygtig til at skære i Metal, Rav, Perlemor og Skildpadde, og med kongelig Understøttelse rejste han udenlands, sandsynligvis i 4 Aar, og opholdt sig især i Stockholm hos Hedlinger for at lægge sig efter Stempelskærerkunsten (544). Han blev Hofkunstner med en aarlig Lønning af 200 Rd., indtil han den 6. Juni 1746 befordredes til Tiende-Visiteur ved Drammens Toldsted (545). Han har øjensynlig kun udført tre Medailler af "ligesaa gode Stempler som G. Wahl" (546), hvad der jo ikke betyder saa særlig meget.

399. Christian VI og Dronning. 1739

I 1739 kom Bagge hjem fra sin Studierejse og som Prøve paa, hvad han havde lært, udførte han en Medaille med Kongens og Dronningens Brystbilleder (547). Dronningen er i Enkeltheder som Draperi og Smykker nøje kopieret efter Hedlinger, medens Kongens Portrait nærmest synes udarbejdet efter Wahls Medaille over Dokkens Indvielse. Kongen tænkte paa at anvende Medaillens to Sider hver for sig som Forside til Medailler over Christiansborg og Hirschholm; men Stemplerne brast, og skønt Bagge straks gik i Gang med at gøre dem om, blev de ikke anvendt. Christian VI fandt Medaillen "recht hübsch", men at den ikke lignede rigtigt, han bad dog Holstein lade Gram gøre Udkast til Reverser: Dronningens Brystbillede kunde bruges til Hirschholms Indvielsesmedaille (547).

400. Hirschholm. 1739

Det omarbejdede Stempel med Dronningens Portrait blev følgelig benyttet til den nævnte Medaille til Minde om Hirschholms Indvielse den 14. Maj 1739. Det er uvist, om Medaillen er blevet uddelt; i al Fald skar Wahl til den sidste Indvielsesfest den ovenfor (Fig. 390) gengivne Medaille.

401. Christiansborg. 1740

Den tredje Medaille er udført i Anledning af Christiansborgs Indvielse den 28. November 1740. For Stemplerne til de sidste to Medailler fik Bagge den 7. Juli 1741 udbetalt 160 Rd. (548) - Ligesom Wahl skal ogsaa Bagge have udført enkelte Prøvestempler til Videnskabernes Selskabs Jetons, uden at disse Arbejder kan paavises.

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt