Forrige  Nęste

Gabriel Andersen Lunde

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 219-220

Gabriel Andersen Lunde (eller Lunder) var født i Kongsberg, Søn af Stempelskærer Andreas Jonsen Lunde. Han blev den 22. Juli 1734 antaget som Stempelskærerlærling hos Kongsberg og fik 1741 en aarlig Understøttelse paa 200 Rdr. i tre Aar til at rejse udenlands for og fik dette forlænget for yderligere et Aar, da han havde aflagt Prøve paa sin Duelighed. Denne Prøve har rimeligvis været den Portraitmedaille af Christian VI, hvis Bagside symboliserer den Fred "fra Gud og Kongen", som Monarkiet nød, "medens det øvrige Europa var trykket af Krigen 1742". Det var hans første og bedste Medaille.

369. Christian VI. 1742

1746 blev han adjungeret Kongsberg som Stempelskærer med en aarlig Lønning af 100 Rdr., hvorved Bergkassen dog samtidig slap for at yde Hjælp til Lundes to fattige Søstre (488). Det er muligt, at Lunde atter kom udenlands og i nogen Tid opholdt sig i Nürnberg, eftersom han udførte en Portraitmedaille over Præsten ved St. Laurentiuskirken Johannes Mayer, der 1749 blev Kirkens Senior, saaledes som det nævnes i Bagsideindskriften (489). Pastor Mayer skal have været hans Skriftefader. Denne Medaille, der kun er signeret L, omtales i Datiden som "gar sauber", hvad Afbildningen ikke modsiger; men saare uheldigt gik det med Lundes sidste Medaille.

370. Souverainitetsfesten. 1760

Til Souverainitetsfesten 1760 vilde Kongsberg ogsaa fremføre sin Hyldest i Form af en Medaille. 1759 var just fundet "et lidet Nyre med gediegen Guld udi", og i dette følgende Aar lykkedes det fra Kongsberg og Eidsvold Guldværk at tilvejebringe 26-27 Lod Guld (490). Det skulde benyttes til en Medaille, hvis Fremstilling var mere sindrigt end smagfuldt udtænkt. Ifølge Beskrivelsen af 1791 skal Figurerne omkring Kongen betegne Landets Skytsengel med et Overflødighedshorn, Troen med en Lampe og en Bog og Haabet med to Ankere og et Hjerte paa Hovedet. Straks ved Prøven sprang tilmed Forsidestemplet. Det blev derfor kun præget et Exemplar i Guld og nogle enkelte i Sølv. - Berghauptmand, Etatsraad Heltzen maatte derfor nøjes med at nedsende Stemplerne og de tildannede Blanketter i Guld og Sølv. - I København lod man (efter Festen) Adzer skære andre Stempler; til de Medailler, der blev slaaet med Adzers Stempler anvendtes 200 af de nedsendte Sølvblanketter, medens 4 Guldblanketter blev omsmeltet til 3 Blanketter og ligeledes anvendt (491). Guldexemplaret fra Kongsberg blev 1869 af Etatsraad Müller realiseret til Indsmeltning sammen med andre danske Mønter for derved at kunne erhverve antike Mønter.

Til Trods for det særdeles slette Medaillearbejde blev Lunde 1764 den 31. Januar efter mange Aars Ventetid ansat som Stempelskærer paa Kongsberg med en aarlig Løn af 350 Rdr. (492). Paa hans gamle Dage var hans Arbejde med Møntstemplerne ogsaa utilfredsstillende Han døde 9. Juni 1777. En Søn eller Slægtning, Anders Lunde, fortsatte Stempelskæringen paa Kongsberg (493).

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Noter:


Tilbage til Dansk Mønts forside