Jan Smeltzing

af Georg Galster

Fra: Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, København 1936 side 102

161-162. Ratzeborgs Bombardement. 1693

I Tilslutning til Meiers Medailler over Ratzeborgaffæren kan i Forbigaaende nævnes et Par Medailler af den nederlandske Medailleur Jan Schmeltzing. Denne i sin Tid ansete Kunstner, der var født i Leyden 1656, udførte bl. a. Medailler af udmærket Arbejde over samtidige Fyrster; andre Medailler var af satirisk Art, hvad der forøvrigt forskaffede den gode Medailleur Ubehageligheder (261). En enkelt af hans Medailler har Tilknytning til Danmark, Forsiden viser Christian V's Hoved i en Gengivelse, der bringer Ludvig XIV i Erindring. Bagsiden viser Ratzeborgs Bombardement "med jern og Ild". - Medens denne Medaille fremtræder som en Hyldest til den danske Konge, kan dette ikke siges om en Medaille, der i Stedet for Kongebilledet viser en Elefant, der "dyrker begge" dvs: baade Sol og Maane, en Hentydning til Kongens tvetydige Politik i Ratzeborgaffairen. Denne satiriske Medaille er meget betegnende ikke optaget i Beskrivelsen af 1791.

Tilbage til Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788


Note:


Tilbage til Dansk Mønt