KLIK for forstørrelse!

Fortegnelse over love

anordninger, bekendtgørelser, kundgørelser og cirkulærer m.v. vedrørende det danske møntvæsen og seddeludstedelsen i tiden fra møntloven af 23. maj 1873 til 31. december 1954

Samlet af Anders Christensen

Hvor ikke andet er anført, findes love, anordninger, bekendtgørelser og kundgørelser i lovtidende, cirkulærer og skrivelser i ministerialtidende A., hvis tekster er anvendt, dog med ny retskrivning. Bestemmelser i ministerialtidende B., væsentligst om embedsforhold ved Den kongelige Mønt, er anført til slut ved det pågældende år; disse oplysninger findes kun til og med 1922.

Foruden i lov- og ministerialtidende findes love og bekendtgørelser i den efter indenrigsministeriets foranstaltning udgivne samling af love og anordninger; cirkulærer og skrivelser i dennes supplement, senere afdeling B. Love findes endvidere i den fra 1914 årligt udkommende "Dansk Lovsamling" og i "Danmarks Love 1665.1949" (gældende love i eet bind, kronologisk ordnet) samt i M. Karnov, "Samling af Danmarks Love" 4. udg. 1948 (gældende love med kommentarer; lovene om mønt, mål og vægt samlet i afsnit XIV).

Af hensyn til overskueligheden er visse forlængelseslove og -bekendtgørelser kun anført eller omtalt i noterne. Endvidere er udeladt de årlige beretninger fra Den kongelige Mønt om udmøntning og indsmeltning, som findes i ministerialtidende B. til og med 1922 (fra 1936 i nærv. årsskrift). Islandske love og bekendtgørelser er kun medtaget indtil Islands selvstændighed 1. dec. 1918 og bekendtgørelser for Island, der kun indeholder en kundgørelse af tilsvarende danske bekendtgørelser, er ikke medtaget.

 

I. MØNTER

1873

 

1874

 

1875

 

1876

 

1880

 

1881

 

1883

 

1886

 

1888

 

1889

 

1892

 

1893

 

1896

 

1897

 

1898

 

1901

 

1902

 

1903

 

1904

 

1905

 

1906

 

1907

 

1912

 

1913

 

1914

 

1915

 

1916

 

1917

 

1918

 

1920

 

1921

 

1923

 

1924

 

1926

 

1927

 

1930

 

1931

 

1933

 

1937

 

1940

 

1941

 

1942

 

1945

 

1946

 

1947

 

1948

 

1953

 

1954

 

II. PENGESEDLER

1873

 

1875

 

1876

 

1877

 

1883

 

1885

 

1886

 

1888

 

1889

 

1891

 

1894

 

1897

 

1898

 

1900

 

1901

 

1902

 

1903

 

1904

 

1905

 

1906

 

1907

 

1908

 

1910

 

1911

 

1912

 

1913

 

1914

 

1915

 

1916

 

1919

 

1920

 

1922

 

1924

 

1925

 

1926

 

1927

 

1928

 

1930

 

1931

 

1932

 

1933

 

1936

 

1940

 

1941

 

1942

 

1943

 

1944

 

1945

 

1949

 

1950

 

1952

 

1953

 

1954

(NNÅ 1954 side 115-131)


 

Noter:


Tilbage til Dansk Mønt