KLIK for forstørrelse!

En Portugaløser fra 1629

af Julius Wilcke

I Møntmester Peter Grüners Regnskab for Tiden 8. Oktbr. 1628-31. Decbr. 1629 (1) findes følgende Tilførsel:

"D. 30. April 1629 habenn Ihr Kønnigl. Maytt. auff dem Zollrn (dvs: Planken) in den groszen Schmitten einen neuen Portugaleser mit dem Hertze gnedigst von mihr empfangen, gilt 20 Rdlr. in specie, thut Rdlr. zu 6 Marck: ... 21 R. 1 Marck 8 ß" idet l Rdlr. in specie i dette Regnskab regnedes til 102 ß. Denne Portugaløser, der udmøntedes i Overensstemmelse med en Ordre fra Kongen til Statholderen i København Frantz Rantzau af 21. April 1629 (2), kan ikke være nogen anden end den i Beskr. Tab. XXI Nr. 2 afbildede, der er beskreven under Nr. 775-76, Paa Forsiden findes et stort Kors, som Beskr. anser for et Dannebrogskors, men som i Virkeligheden er det sædvanlige Portugaløserkors. Paa Bagsiden findes et kronet Hjerte med Vedtegning: Dirige meum (dvs: Kongens Hjerte). Omskriften er et Led af Fadervor. Det hele synes at være et Udtryk for Kongens alvorlige Stemning efter Afslutningen af hans Deltagelse i 30-Aarskrigen op mod Freden i Lübeck den 12/22 Maj 1629. De i Møntkabinettet opbevarede Eksemplarer, hvoraf det ene, Besk. Nr. 775, vejer 2 1/2 Dukat, dvs: 1/4 Portugaløser, medens det andet, Nr. 776, er et Sølvafslag, viser, der er ikke som af Beskr. antaget er Tale om en Medaille, men om et fladt Møntpræg. Jacobæus, Museum regium, 2. Udg., ad Tab. VII Nr. 32, har altsaa Ret, naar han antager Beskr. Nr. 775 for 1/4 Portugaløser.

(NFM III (1920) side 154f.)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt