KLIK for forstørrelse!

Julius Wilcke: Møntmærket Viben

Møntmærkerne havde hidtil hovedsagelig været Kløverblad og krydsede Møntredskaber, det første for N. Schwabes Mønt, det sidste for Flemmings, senere Posts Mønt. Fra og med 1620 synes et nyt Mærke, en Fugl, at være tilkommet.

Om dette Mærke oplyser Lauerentzen (1) ved Omtalen af Guld-Kroner "inter quos oppido singularis est, upupa in postica mumi parte anno 1621 percussus, in memoriam perennem Consultissimi Viri, Michaelis Wibe, Consulis Havniensis meritissimi, qui tunc temporis Regiæ fuit monetæ summus custos, avem hanc in suo pro insignibus scuto portans, qvemadmodum in numis argenteis diversi typi, splendida etiam serie, avicula hæc visitur."

Som det vil ses, mener Lauerentzen, at der i den Tid, Mikkel Vibe paa Kongens Vegne førte Overopsynet med Mønten, til Minde herom er anbragt Borgmester Vibes Vaabenmærke, en Hærfugl paa en Del af Mønterne. I "Beskrivelsen" af 1791 er Fuglen bleven til en Vibe. Ingen af disse Oplysninger er dog bleven bekræftet gennem Arkiverne fra Datiden, men det maa dog herved erindres, dels at en Del Arkivalia er gaaet til Grunde, dels at Lauerentzen skrev sin ny Udgave af Jacobæus Museum regium knapt 100 Aar efter Vibes Tid, saaledes at han kan have siddet inde med en Viden, vi nu ikke er i Stand til at verificere. H. H. Schou nævner i sin Beskrivelse nogle andre Møntmærker, Roset (C. Flemming) Halvmaane (A. Metzner), Lykkepotte (A.Dionis), for hvis Henførelse til de paagældende Møntværksteder ikke kan føres Bevis fra Arkiverne.

(J. Wilcke: Daler, Mark og Kroner 1481-1914, København 1931 side 119-120)Tilbage til Dansk Mønt