KLIK for forstørrelse!

Julius Wilcke: Dansk Sovereign 1608

I et i Rigsarkivet opbevaret Rentemesterregnskab, der er aflagt af Rentemestrene Sivert Bech og Jens Juel for Tiden fra 1. Maj 1610-1. Maj 1611, findes fol. 255 følgende Tilførsel:

"Annammet af H. Flemming i Helsingør og tilforordnede Wardein Matthias Gudtenraade Slagskat anlangende hvis nye danske Rigsdaler han udi Helsingør paa hans egen Bekostning har møntet fra 19/10 1609 til 15/10 1610 46 Rdl. 24 Skilling 5 pf., hvori afkortes: 10 Dlr., som Møntmesteren haver tilkommet for en Del Guldmønt, han for Kgl. Majt. haver møntet efter den engelske Guldmønts Korn og Skrot, item 4 Dlr. for 2 Dobb. Daler, som Kgl. Majt. selv af ham bekommet haver".

Foran citerede Tilførsel i Rentemesterregnskabet for 1610-11 frembyder Interesse, forsaavidt den omtaler, at Flemming har møntet Guldmønt efter den engelske Guldmønts Korn og Skrot. Vi kender efter Regnskaberne og Samlingerne ganske nøje den Mønt, som Flemming har udmøntet. Af Guldmønt kendes kun enkelte og dobbelte Gylden samt den saakaldte "3-dobbelte ungerske Gylden" fra 1608, Beskr. Nr.138, Tavle VII Nr.4, Kreber Nr.669, Guildal. Nr.504. Denne Mønt angives i Beskrivelsen at veje 2 7/8 Dukat, hvad allerede paa Forhaand daarligt svarer til en 3-dobbelt Dukat (ungersk Gylden). Navnet er vist valgt af Sorterup og General Jørgensen i Mangel af bedre, maaske ledet af J. Vintmøls Katalog Nr. 16, der sætter Stykket til 3 Sp. Duk., medens dens Vægt dog de fleste Steder angives til fornævnte 2 7/8 Dukat, dvs: i franske gram 10,00 à 10,03.

Undersøger man den samtidige engelske Guldmønt, standser man ved den af Jacob I indførte Sovereign (1 £ à 20 sh.) = 4 crowns à 5 sh., der vejede 154,83 Troygrains (1) = 10,032 fr. gr., altsaa nøjagtig det samme som vor "3-dobb. ung. Gylden". Sovereigns eksisterede alierede under Edvard VI, 1547~1553; men af noget større Vægt, 171,94 Troygrains = 11,14 gr. (2). Efter at Christian IV.s Søstermand, Jacob (James) VI af Skotland, Maria Stuarts Søn, 1603 havde overtaget Kronen i England efter Dronning Elisabeths Død indførte han Aaret efter for at bringe Englands og Skotlands Møntvæsen i Overensstemmelse med hinanden, og til Minde om de to Rigers Forening til "Storbritannien" bl. a. den nævnte lettere Sovereign under Navn af "unite" eller "unité" (3) og 1/2 Sovereign eller "Double crown".

Fra 10. Juli-12. August 1606 gæstede Christian IV sin Svoger i England (4). Det er rimeligt at antage, at han dér har lært at kende det nye Møntsystem, som Jacob I lige havde indført, og at han - reformivrig som han var - efter Hjemkomsten har befalet sine Møntmestre at fremkomme med Forslag og Prøver i Overensstemmelse med den engelske Mønt, som han iøvrigt godt kendte fra Hjemlandet, idet Sundtolden i Helsingør, hvor Flemming havde sit Møntværksted, for en meget stor Del erlagdes i Rosenobler og anden engelsk Mønt. Aar for Aar havde Kongen Grund til at skatte den gode engelske Guldmønt, der flød ind i Toldkisten under Kronborgs Kanoner. Allerede for Aar tilbage, da jeg fandt det Citat, hvorfra denne Artikel gaar ud, havde jeg min Opmærksomhed henvendt paa fornævnte Guldstykke, som iøvrigt ogsaa Grosserer L. E. Bruun selvstændig havde sammenlignet med engelske Guldmønter af sin omfattende Samling.

(J. Wilcke: Daler, Mark og Kroner 1481-1914, København 1931 side 100-101)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt