KLIK for forstørrelse!

Speciedaleren 1572

af Julius Wilcke

Denne smukke Specie med Frederik II.s veltrufne Billede, Beskr. Nr. 110-13 og Jørgensen p. 60 Nr. 12, Schous Beskr. T 10, Nr. 1. findes omtalt i en fra Frederiksborg under 7. Januar 1572 udstedt Møntmester-Bestalling for Hans Dehlhusen saaledes:

"dass er das ungemuntzte Silber, als uns der grosmechtiger fürst, herr Johan der 3, Koning zu Schweden etc. an stadt der in dem jungst zu alttem Stettyn zwischen uns behandelten frieden bewilligte Summa geldts ausrichen lassen... mit dem fürderlichsten zu gantzen Talern unter unseren nhamen und geprege vermüntzen sollen und møge und soll von solchen Talern die gewogen marck ins feine haltten viertzehen lott."

Den 20. Juni 1572 holdt Kongen Bryllup med Sophia af Meklenburg. Da det i foranstaaende Uddrag udtrykkeligt paabydes, at Dalerne hurtigst muligt skal udmøntes, og da der synes at være lagt Vægt paa at frembringe et særlig pynteligt Præg, samt da der ellers ikke siden 1563 i hele Kongens resterende Regeringstid er slaaet Specier, vel fordi det ikke kunde betale sig, hvormed stemmer, at Lødigheden selv ved denne Lejlighed ikkun er sat til 14, og ikke som ved fuldlødige Specier til 14 4/18 lod, kan meget tale for, at Beskr. og Jørgensen har Ret i deres Formodning om, at disse Specier var bestemte til Brylluppet og saaledes er Frederik II.s Bryllupsspecier paa samme Maade, som den i Beskr. Tavle V Nr.4 afbildede lignende Specie fra 1597 er Christan IV.s Bryllupsspecie (1).

Det her afbildede Eksemplar af fornævnte Specie, der findes i Forfatterens Samling, er kontramærket.

Paa Aversen til højre for Kongens Hoved over 7 Z er indslaaet et ovalt Kontramærke: Den ukronede hollandske opretstaaende Løve i et Skjold omgivet af en Perlerand. Løven er den samme, der paa den danske Efterligning af den hollandske Løvedaler fra 1608 (2) har faaet en Hellebard i Labberne, saa Mønten fejlagtig er antagen slaaet for Norge, skønt den sloges i Helsingør for den udenlandske Handel. Det paagældende Mærke betyder, at nævnte Rigsdaler fra Frederik II, der er havnet i Holland straks efter Udmøntningen, efter Ordre af Generalstaterne er forøget med 1/8 til Bestridelse af Omkostningerne ved Rejsningen af en ny Armé til Undsætning af det af Spanierne i 1573 belejrede Harlem (3). Den danske Mønt har altsaa i egentligste Forstand deltaget i Hollændernes Opstand mod Spanien og Philip II. og gennemgaaet det frygteligste Aar under Krigen. Harlem maatte den 12. Juli 1573 efter det mest heltemodige Forsvar overgive sig til Spanierne, omend paa ære fulde Vilkaar. Til trods herfor lod Hertugen af Alba 2000 Borgere og den til 1800 Mand indskrumpede Besætning med Undtagelse af nogle tyske Soldknægte halshugge eller drukne (4).

(J. Wilcke: Daler, Mark og Kroner 1481-1914, København 1931)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt