KLIK for forstørrelse!

Frederik II.s Flensborg-Mønt

af Julius Wilcke

I en Erklæring af 22. April 1567 (1) har Guldsmedene Asmus Uke og Baltser Wegener i Flensborg udtalt, at de har undersøgt Hans Koppelins Mønt fra 1566 og fundet, at der paa den lødige Mark gik 52 Worp (2) Søslinge, det er 208 Søslinge, et Stk. mere eller mindre. Som Bilag til Erklæringen foreligger en udateret Notits, underskrevet af "Hans Koppelin, Muünter zu flensborch". Herefter har han af Kgl. Majst. faaet Bestalling paa at mønte Schillinge, Søslinge, Blafferte og Penninge af Korn og Skrot som Hamburgs og Lübecks. I Hamburg møntedes i Aaret 1566 Schillinge 32 Worp dvs: 128 Stkr. paa den 6 Lod 1 Qt. lødige Mark, af den fine Mark Sølv herefter 10 Daller 18 Skilling. I Flensborg havde han møntet eneste Skilling 32 Worp dvs: 128 Stkr. paa den 6 Lod 1 Qt. lødige Mark, af den fine Mark Sølv 10 Daller 13 Skilling i Henhold til den Lübecker Wardein Hans Weissels Probering og Statholder Henrik Rantzaus skriftlige Bestemmelse. Endvidere havde han 1566 i Flensborg møntet Søslinge, der holdt 5 Lod i Qt., ogsaa 5 Lod 3 Ort, 52 Worp dvs: 208 Stkr. paa Marken, som Hans Weissel ogsaa havde proberet; af den fine Mark Sølv udgik derfor fra Mønten 10 Daller (3) 7 Skilling 5 pf.

I et Brev, dateret den 19. April 1568 indberetter Bertram Ahlefeld til Kongen, at han efter den sidste Kredsafsked til Lüneburg og Forandring af Mønten havde standset Møntværket i Flensborg, til han fik nærmere Besked fra Kongen, om der fremtidig skulde møntes eller ikke.

I et andet Brev, dateret den 27. Septbr. 1570 melder samme Ahlefeld til Kongen, at Guldsmed Balser Wegener har været i København og talt med Kongens Hovmester, Peter Oxe, om Mønten i Flensborg, men ikke faaet nogen Besked. Men da der nu er Mangel paa Smaamønt i Flensborg, og da han mener, at Kongen nok kunde overlade ham Mønten for det Gebyr, som Ansøgeren i sin Supplication tilbyder, forudsat at han paa Liv og Gods vil mønte, saaledes som den er gangbar i Lübeck og Hamburgh, og da nu Raadet er der, saa vilde Kgl. Majt. beraade sig derom og bringe Tingen til Besked (Afgørelse).

Endelig vil Bertram Ahlefeld i Brev til Kongen, dateret Flensborg den 14. December 1570, ikke skjule, at den forrige Møntmester er bortrejst og bleven Kgl. Majt. skyldig omkring 100 Rdlr. i Slagskat. Han har ikke undladt straks at tage Møntmesterens tilbageblevne Husgeraad i Arrest og vilde søge Kgl. Majt.s Betaling deraf. Møntmesteren har imidlertid formaaet 2 bosiddende Borgere til at borge for Pengene, i Fald Kgl. Majt. ikke i Naade maatte eftergive ham hans Gæld. Hvis ikke skulde Summen blive ført i Registret og derpaa behørigt Regnskab blive aflagt.

Efter det foreliggende synes Hans Koppelin allerede 1568 at være gaaet ud af Sagaen, og den 1571 daterede Skilling Jørgensen Nr.22, maa i saa Fald være slaaet af ovennævnte Guldsmed Balser Wegener. Hermed stemmer, at Balthasar Wegener under 26. Oktbr. 1570 erholdt Bestalling som Møntmester lig den, Hans Koppelin har haft før ham, dvs: som denne fik d. 11. Decbr. 1564 (4). Skillingen og Søslingen 1566 og enkelte Mønter u. A. har derhos 2 korslagte Glødehager, medens Skillingen 1571 og enkelte andre Mønter u. A. savner dette Mærke og har Blomst eller andet Sirat i Stedet.

Kong Frederik II slog Mønt i Flensborg for begge Hertugdømmer, jfr. Jørgensen (5), Nr. 22-23, hvor imidlertid en Række Varianter mangle. Disse Mønter: 1 Skilling lybsk (2 Skilling d.) og Sechsling lybsk (1 Skilling d.) saalidt som Møntstedet i Flensborg kom Probationsdagen i den nedersachsiske Kreds ved, uden forsaavidt Mønterne paa den ene Side bar Holstens Mærke Nældebladet og tillige gjaldt for dette Hertugdømme. Lange (6) oplyser imidlertid, at Kredsens Generalwardein, Hans Walter fra Lüneburg, har visiteret Mønten i Flensborg og fundet, at den dér møntede 1 Skilling lybsk ikke var 12, men kun 9 Pfennig værd. Derfor besluttede Landdagen i Slesvig i April 1571 at opfordre Kongen til at afskaffe Mønten og lade Møntmesteren nedlægge Hammeren. Skillingen fra 1571 er temmelig sjælden. Der kendes foruden denne Mønt endvidere 1 Skilling og 1/2 Skilling fra 1566 og u. A. Man kan maaske derfor - indtil videre - forudsætte, at Møntvirksomheden ophørte i 1571.

(J. Wilcke: Daler, Mark og Kroner 1481-1914)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt