KLIK for forstørrelse!

Speciedaleren (3 Mark) 1563

af Julius Wilcke

"Prinsens Daler 1590" er møntet for Fru Gyrvhild Fadersdatter, Lauge Brahes Enke, og Peder Brahe til Krogholm. Ogsaa Rigsraad Lauge Brahe til Krogholm havde tidligere den 1. September 1562 af Frederik II faaet en lignende Tilladelse til hos Poul Fechtel at lade slaa 250 Speciedalere af ganske samme Korn og Skrot, nemlig 8 Stkr. paa den 15-lødige Mark, medens Møntordningen af 1544 fastsatte Daleren til 8 Stkr. af den 14 1/2-lødige Mark og Møntordningen af 22. Januar 1547 for Slesvig-Holsten til 8 Stkr. af den 14 1/4-lødige Mark (1). Naar man da spørger, hvilken Speciedaler, der kan være præget af Lauge Brahe, vil det ikke kunne nytte at foretage sammenlignende Vejninger af de forskellige Dalere fra samme Tid, thi de vil alle veje en Ottendedel af Marken brutto (233,855 gr) eller ca. 29,2 gr, den ene lidt mere end den anden, men disse Forskelle vil kun skyldes forskelligt Slid, unøjagtig Skrotning, Tidens Iltning m. v. Kun en Lødighedsprøve vilde kunne give fyldestgørende Oplysning. Men selv uden en saadan er der meget, der taler for, at den ikke helt almindelige Specie fra 1563 er Lauge Brahes.

Ifølge Rentemesterregnskaberne fra 1562-64 synes der ikke at være præget Specier for Kronens Regning. Kongens Møntmestre Poul Fechtel, Hans van Delifhusen, Hans Køppelin, Hans de Willers, som tillige var Guldsmed, og Laurids Hammer, der var Møntmester paa Bremerholm, var udelukkende og travlt beskæftigede med af Kongens Sølvfade, Tallerkener og Krus, af Rusølv, Dalere og Guld at præge daarlig rund Mønt og Klippinge, ja det gik saa vidt, at de smeltede Christian III.s gode Marker og endog de forholdsvis bedre Klippinge fra 1563 til end daarligere Klippinge af 1564 (2), alt til Lønning af Krigsfolk og Betaling af Leverandører under Syvaarskrigen. Det vilde langt fra stemme med Kongens økonomi at lade slaa endog særlig fine Specier. Af saadanne kendes fra disse Aar kun Tremarken 1563 (3), den eneste, der bliver tilbage, som der kan være Tale om at tillægge Lauge Brahe. At det laa fjernt fra Kongens Tanke og ønske at forsyne Samfundet med god Speciemønt, fremgaar af en Udtalelse af Kongen til M. Gyldenstjerne af 11. Febr. 1559: (4) "Da han (maa være M. G.) melder, at der mangler Mønt, og foreslaar, "at der maatte formøntes nogle Dalere udi Mønt", da ere vi ikke til Sinds at lade formønte Daler, men vi ville befale vor Rentemester med det første at forskikke Sølv ind paa Mønten, som skal formøntes til vort Behov." Den 31. Marts s. A. fik Gyldenstierne og Poul Fechtel Ordre til at mønte 20000 Dlr. i Markstkr. og 10000 Dlr. i Dobbeltskillinger, Skillinger og Hvide (5). Tremarken 1560, der er meget sjælden, maa saaledes enten være en Prøvemønt eller ligeledes slaaet for privat Regning.

(J. Wilcke: Daler, Mark og Kroner 1481-1914)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt