Rentemesterregnskaber under Frederik 2.

Uddrag af

Wilcke,Julius: Den nordiske Syvaarskrigs Indflydelse paa Frederik II.s Møntvæsen. I: Daler, Mark og Kroner 1481-1914 side 56-76

Joch. Bechs Regnskab 29. Septbr. 1562-29. Septbr. 1563:
f.33 (=folio 33). Annammit aff Powell Fechtel, Møntmester 1562:

11. Septbr. 1562-8. Decbr. 1562, 2 Skilling Stkr.    4,900 Daler

Joch. Bechs Regnskab paa Indtægt 29. Septbr. 1563-29. Septbr. 1564.
f. 77 ff. Annammit aff Pouell Fectell, Møntmester

Anno 1563:

 9. Juni,	2 Skilling Stkr				20,000 Marck
		1 Marck	Klippinge			12,000	-
		1 Marck Stkr				 3,000	-
16. -	    1 Marck	Klippinge	 		18,000	-
26. -		4 Skilling og 1 Marck Klippinge		18,000	-
 8. Juli,	1 Marck og 2 Marck Klippinge		39,000	-
 3. -		til Hjelmer von Mønichhusis Regimentis
			knegtes Besoldning udi
			Klippinge			83,600	-
11. -		udi 1 og 2 Marck Klippinge		37,000	-
16. -		udi 1 og 2 Marck -			45,000	-
17. -		udi Klippinge				 9,000	-
31. Juli, til 13. Aug., til Axel Urne til 
	Landsknegtes Besoldning			205,175 Marck 7 Skilling
 9. Septbr., til Landsknegtes Betaling i 2 og 1 Marck
	Klippinge, som forsendes til Kgl. Mayt.
	udi leyeren for Elffsborg  		    153,437 Marck
24. Aug	.           				 5,000 -
20. Septbr., udi 1 Marck Klippinge till Landsknegte  150,000 -
 5. Oktbr., udi 1 Marck   -    -   -     114,000 -
20. - udi 1 og 2 Marck   -    -   -  	78,000 -
27. - udi 4 Skilling    -	   -	  -      45,000 -
20. Novbr., til Landsknegtes Besoldning		    192,000 -
 8. Decbr., udi 1 Marck Klippinge			39,000 -
24. - udi 1 Marck  -	  -				39,000 -

Anno 1564.

14. Januar, til Rytter og Landsknegtes Besoldning udi 1 Marck Klippinge 139,578 Marck 14. Febr., til Landsknegtes Besoldning udi Klippinge 39,000 dalr, der iblandt war 2,000 dalr udi 2 Skilling Klippinge, er udi mark ialt 117,000 - 4. Marts, udi 2 og 1 Marck Klippinge 126,000 - 9. Marts-8. April, udi 1 Marck Klippinge, 79,200 dalr, Ther Eblannt war 7,000 dalr udi 2 Skilling Klippinge 237,600 - 8. April-4. Maj, 73,000 daler udi Klipping, Ther eblannt wor 2,000 daler udi 2 Skilling Stkr 219,000 - 5. Maj-19. Juni, 132,666 daler 2 Marck udi mønt, thr eblannt vor 2,666 dalr 2 Marck udi 2 Skilling Klipp 398,000 - 20. Juni-20. Aug., 96,250 daler, thr Eblannt wor 5,000 daler udi smaa Klippinge 288,750 - 20. Aug.-23. Septbr., 67,570 daler, Thr Eblannt wor 9,670 daler udi 2 Skilling Stkr 202,710 -

Summarum 3,033,850 Marck 7 Skilling.

f. 96 ff. Annammit af Mester Hanns de Wüllers, Kon. Maytt. guldsmed som hand haffuer Mønthet itzs Aar 1563:

16. Septbr., af 233 Marck ungersk Guld han fik paa Dreyer Cammeret af Kon. Mayt. selff i Overværelse af Her. Mogens Gyldenstierne og Kansler Johann Friis 15,504 ungersk gn Klippinge. 17. Oktbr., af 66 1/2 Marck Kroneguld 4,860 Krone Klippinge. 7. Decbr., af 30 Marck 11 Lod Guld 2,259 rhinske gulden Klippinge.

f. 142 ff. Annammit aff hans Køppelin, Møntmester, som hand haffuer mønthet Anno 1564:

8. April, af 10 Marck 2 Lod rinsk Guld 740 rhinske Guldgylden Klippinge. 25. April, af 9 Marck 6 1/2 Lod ungersk Guld 623 ungerske Guld Klippinge. 25. April, af 5 Marck 1 1/2 Lod Krone Guld 350 Krone Guld Klippinge. 25. April, af 3 Marck 7 1/2 Lod rinsk Guld 255 rhinske Guldgylden Klippinge. 7. Maj, af 91 1/2 Lod ungersk Guld af Hans Køppelin og Laurits Hansen, Møntere 373 ungerske Guldgylden Klippinge. 12. Maj 250 Krone Guld Klippinge. 8. Juli, af Hans Køppelin 403 ungerske Guldgylden Klippinge.

Ialt Ungersk gn Klippinge 1,400 - 1 Stk. Krone Klippinge 600 Golt gn Klippinge 995

f. 127 ff. Indtægt paa huis Klippinge, som bleff lont aff Bønder och Borgere 1564 och skulle met Rund mønnt igen betalis, ialt c. 70,000 Marck.

I Udgiftsregnskabet for samme Tid findes Specifikation over det Guld og Sølv, som er laant hos Adel, Borgere og Bønder og igen leveret Mønterne.

Joch. Bechs Regnskab 29. Sept. 1564-29. Sept. 1565:
ff. 28. ff. Annammit af Pouell Fectell møntemester og Hanns Delffhuszen Münthemester fra St. Michaelis 1564-Michaelis 1565.

30. Septbr. 1564, af P. Fechtel som Rest fra 1563 15,055 Marck 5. Novbr. - - - - 33,000 - 5. - - - - - 1564 78,247 1/2 - 7 1/2 Skilling 5. Novbr.-30. Decbr., af Hans van Delffhuszen deriblannt 5,787 Dl. i 2 Skilling Klipp 135,405 - 12 - 12.Jan.-6. Juli 1565, af H. van Delffhuzen: 23,600 Daler i 1 Marck Klipp. 29,750 - i 2 Skilling 160,050 - 1. Juli-St. Michelsdag, af samme: 39,588 Dl. 2 Marck 5 Skilling, Thr. eblannt 12,088 Dlr 1 Marck 4 Skilling i 2 Skilling Klipping 118,766 - 5 - -------------------------- 540,525 Marck 6 Pf.

f. 30. Annammit af Laurits hammer mønthemester paa Bremerholm: 1565

1. Januar, i smaa Klippinge 1,000 Marck 1. - som blev affregnet met Michel vann Swick, Hopmand for Trabanterne 40,000 -

f. 111 ff. Antwordett Hanns mønthe mester att formønthe Sijdenn michelis 1564

Item thennd 12. Nouembris Antvordet Hanns mønthemester att formønthe 3,000 tyske Daler ... och 11,545 Marck udi Klippinge (note: I de ældste Regnskaber hovedsagelig stavet "Clippinge") aff thet Aar 1563....

Thennd 30. Decembris .... at formønthe udi smaa penninge eller anden mønt 5,000 Daler Klip: aff thet slag 1563...

....Item thend 8. Maj .... at formønte udi 2 Skilling Klippinge: 3,476 1/2 Marck udi runde 2 Skilling Stkr., udi 4 alb. Støcher 1,420 1/2 Marck, udi 1 Skilling Stkr. 542 1/2 Marck, udi 2 alb. Stkr. 933 Marck och udi gamle runde marcke støcker 3,000 Marck

...udi gamle koning Christerns Klippinge och nogle gamle smaapendinge 21 løde Marck

Summarum Daler 12,996 Sølff 8,456 lod Danskepenninge 108,220 1/2 Marck Svenske mønt 1,036 Marck

Joch. Bechs Regnskab 29. Septbr. 1565-29. Septbr. 1566. f. 62. Annammit aff Hanns van Delffhusen Mønte mester 1565 och 1566:

6. Novbr 68 1/2 Daler 28. Marts 79 Daler 18 Skilling lübs 10. Marts-25. Juni 34,887 Marck Klipp. 12. Maj-9. Septbr., "som han udi thete aar haffuer mønthett" 10,105 Marck 4 Skilling rund mønt

Rentemester Regnskab 1566-67.

f. 15. Annamet aff Hanns van Delffhusen. Møntemester 1566 och 1567:

4. Novbr., udi 2 Skilling Stkr 1,000 Marck Runde 5. Decbr 1,588 1/2 Marck 3 Pf. Runde

f. 28 b. Summa Summarum paa al Indtægt:

Daler 4,866 Dal 6 Skilling 3 Pf. lübs Rund Mønt 25,470 Marck 3 Skilling 4 Pf. lübs Klippinge 27,605 Marck 5 Skilling 7 1/2 Pf. lübs Gullands Mønt 4 Marck Lifflands Mønt 8 Marck Prindz mønt (note: prinds Magnus) 2 1/2 Marck 2 1/2 graasse (note: groschen) 2 Skilling prudtz (note: preussisk)

Rentemester Regnskab 1. Jan. 1567-1. Jan. 1568. f. 34 ff. Annammet aff Hanns Delhaus Myntemester, som hannd paa konn. matt. wegene Formyntet haffuer

Anno 67:

22. Januar ... til Kon. Mayt. Krigsfolk udi Skonne, som hannd formyntet haffr .... gamble dall 38,250 Marck i runde Marck Stkr. 20. Febr., til samme Krigsfolk 65,595 - - - 26. Marts, til Lønning til Daniel Rantzous, obersters, regimentsknegte. 13,950 - - - 22. April, til samme 27,000 - - - 5. Maj og 7. Maj 1,200 - - - 24. Maj, til Kong. Majt. Krigsfolk 13,950 - - - 5. Juni, til Frits Cappels Ryttere i Lund 18,000 - - - 12. Juni, til Ulrik Bechs og Daniel Rantzous Knegte i Halmstad 23,700 - - - 3. Juli, til D. R. og Rytterne i Helsingborg og Trelleborg 27,900 - - - 4. Aug., til Erik Venstermand og D.R.s Knegte og Ryttere og til Skippere, Styrmænd og Bodtzmænd 54,900 - - - 9. Aug., til D.R.s 7 Fennicke Knechte i Ystad 7000 Dlr y Marck Stkr = 21,000 - - - 9. Aug., til Kon. Majts. Krigsfolk i Skonne 18,000 - - - 29. Aug., til D.R. 1,600 Dl = 4,800 - - - 27. - 7 Fenniche Knegte i Laugholm (note: Laholm) 1,000 Dl udi Marck Stkr = 3,000 - - - 3. Septbr., til Krigsfolk i Skonne 2,500 Dall = 7,500 - - - 22. Septbr. 2,000 Dall 6,000 - - - 24. - 6,000 - 18,000 - - - 2. Oktbr., til den skodske Kaptajn 3,000 Dall = 9,000 - - - 3. Oktbr., til Krigsfolkene 2,000 - 6,000 - - - 4. - til D. Rantzou 100 - 300 - - - 6. - til Krigsfolkene i Skone 500 - 1,500 - - - 8. Oktbr., til samme 150 - - - 8. Novbr. og 10. Novbr. 6,900 - - - 1,898 1/2 - 1/2 Skilling 28. Decbr. 2,400 - 3,185 - 4 1/2 Skilling

Summarum annammit af Hans Delhusen myndemester, som han udi thethe Aar formyntet haffr Danske Penninge 394,078 Marck 13 Skilling

Rentemesterregnskab for 1568.

f. 146. Annammet aff H anns Delhaussønn Myntemester som hand udi thethe Aar formyntet haffuer 1568.

...

f. 148. Summarum annammit aff Hanns Munter... fra 3. April-4. Decbr. 68:

Danske Penninge 312,395 Marck, saavidt formodes i runde Marck Stkr., hvad der bekræftes ved:

f. 165. Summa Summarum paa al Indtægt Anno 1568:

Danske penninge 1,038,986 Marck 6 Skilling 2 Pf. Klippinge 8,457 - 4 -

Rentemester Regnskab 1.jan.-12. Marts 1569.

f. 35. Annammit af Hanns Delhusen Kon. Mayt. Müntemester Anno 69.

til de skodske Krigsfolk 4,500 Marck

Rentemester Regnskab 12. Marts 1569-1. Jan. 1570.

f. 155 if. Annammet aff Hans Delhusen Kon. Maj. Myntemester, som hand udi thette aar for Kon. Matt formyntet haffuer.

7. Maj, udi Skilling Stkr 6,000 Marck 13. - 6,000 - 28. - 12,000 - 3. Juni 300 - 6. - 9,000 - 9. - udi Skilling Stkr 6,000 - 9. - 1,200 - 16. - 600 - 14. - udi i Marck Stkr. til Krigsfolk 10,435 - 15. - udi Skilling Stkr. til Krigsfolk 3,000 - 16. - 3,000 - 18. - 900 - 6. Septbr., udi Skilling Stkr. til Bøsseskytter m. v. 3,000 - 9. - til Rytterne i Lund 12,000 - 2 Skilling 12. - i Marck Stkr. til Krigsfolk 3,965 - 18. - udi Marck Stkr 9,138 - 24. - - - - til de ystadske Ryttere 2,553 - 29. - 1,500 - 16. Oktbr 6,000 - 18. - 6,000 - 19. - til Rytterne i Malmø 6,900 - 17. Decbr. til Krigsfolk 6,000 - 23. - 6,000 - 24. - i Skilling Stkr 3,000 - Rentemester Regnskab 1570. f. 67. Annammed aff Hans Delhusenn Kong. Mats. Mønthemester.

7. Januar, af hvad formøntet i 69 4,139 Marck 6 Skilling 6. Juli, af hvad Hans Mynnther har formyntet 9,291 - 13 1/2 - 11 - 7 1/2 - Summarum 13,442 1/2 Marck 3 Skilling

(der mangler et par sider endnu, de kommer snarest)

(J. Wilcke: Daler, Mark og Kroner 1481-1914 side 57-67)


Tilbage til Dansk Mønt