KLIK for forstørrelse!

Erindringsmønter fra 1972

af Jørgen Sømod

Ved Christian IX's 25 års regeringsjubilæum i 1888 prægedes i anledningen en særlig erindringsmønt. En mønt fremkom også ved 40 års jubilæet i 1903. Ligeså fik Christian X en erindringsmønt ved sit 25 års regeringsjubilæum i 1937. Der var således skabt en tradition for særlige erindringsmønter ved kongernes regeringsjubilæer.

I forbindelse med forberedelserne til Frederik IX's forventede 25 års regeringsjubilæum 20. april 1972 indgik også en erindrings- mønt af medaillør Frode Bahnsen til minde om begivenheden. Frode Bahnsen var tiltrådt som Den kongelige Mønts medaillør 10. juni 1968 og det skulle således være hans første mønt. Der planlagdes en mønt med det fuldstændige kongevåben. Imidlertid fandt man, at det på mønten ville blive for småt og gnidret, hvorfor våbnet ændredes til kun at skulle bestå af de tre løver og ni hjerter, der i daglig tale ikke helt korrekt kaldes det lille rigsvåben.

Hidtil har kun i en videre kreds været kendt anden udgaven af den projekterede mønt, den med det lille rigsvåben og det kun som et fotografi fotograferet skævt og skråt, så møntens forside og bagside fremtræder som ovaler. Billedet havde været vist i det amerikanske blad World Coins, Sidney, Ohio, november 1971, side 1465 og blev senere med det amerikanske forlags tilladelse gengivet i min Mønterne Fortæller, 1977. Det mentes, at afbildningerne var gået tabt, men ved fornyet gennemgang af Den kongelige Mønts arkiver viste det sig at der fandtes bevaret materiale. I mellemtiden var det ved komputerteknik og med mindre held forsøgt at rette det amerikanske fotografi op. Det første udkast med det fuldstændige kongevåben blev først almindelig kendt, da det blev publiceret i forbindelse med omtalen af Margrethe II's mønter i anledning af regeringsjubilæet 1997, efter at det forinden i anden anledning havde været udstillet på Anneberg ved Nykøbing Sjælland.

Som bekendt døde Frederik IX godt tre måneder før sit jubilæum, hvorfor mønten aldrig blev virkeliggjort. Imidlertid kom det til lejligheden tegnede portræt af kongen til anvendelse på tronskiftemønten fra 1972. Kun var det nødvendigt at ændre den planlagte tekst. Der blev indføjet Frederik IX's tronbestigelsesdag, Christian X's dødsdag 20. april 1947 og Frederik IX's dødsdag 14. januar 1972. Som afdød monark blev hans portræt henvist til møntens bagside, hvorfor også værdiangivelsen blev indsat her. Til gengæld flyttedes bogstaver og tegn for møntdirektør, møntsted og medaillør til forsiden. Da der på den projekterede mønt som møntdirektørens mærke foreløbig var anbragt et C for møntdirektør Alfred Kristian Frederik Christiansen og han som følge af alder pensioneredes 30. september 1971 ændredes dette bogstav til den derefter konstituerede møntdirektørs bogstav S. Som traditionen bød sig, fremstilledes mønten i to udgaver. Den normale udgave med værdiangivelse og den såkaldte ministerudgave uden værdiangivelse og glat rand. Ministerudgaven prægedes i guld med to eksemplarer til dronning Ingrid og to eksemplarer til dronning Margrethe. Tilsyneladende har man glemt at tilstille de daværende ministre med et ministereksemplar af sølv. Til gengæld fik Vanførefonden fremstillet 100 sølveksemplarer uden værdiangivelse, som Den kongelige Mønt påtog sig at sælge for 250 kroner stykket, hvorefter der blev tilstillet Vanførefonden 25.000 kroner. Nogle få yderligere stykker blev uden beregning afgivet til forskellige offentlige møntkabinetter. Ministereksemplarerne leveredes i etuier fremstillet af W. Pfeiffer's Etuifabrik, hvilken virksomhed for nogle år tilbage overtoges af, flyttedes til og videreførtes af forvaringsanstalten i Herstedvester til de indsattes beskæftigelse. Originalmodellen til bagsiden af ministereksemplaret blev fundet på et loppemarked, hvortil den var kommet sammen med nogle efterladenskaber fra medaillør Frode Bahnsens dødsbo. Kongens portræt havde først været modelleret med modellervoks og derefter afstøbt i gips. På gipsafstøbningen var påsat teksten med dertil særligt fremstillede bogstaver og tal udskåret af messing. Dertil var oprindelig tegnet et fuldstændigt alfabet og talsæt. Tegningerne blev omsat til nogle clichéer, men med retvendte bogstaver og tal, mens normale clichéer til bogtrykformål fremstilles så tekst eller motiv bliver spejlvendt. Efter clichéerne fræsedes messingbogstaver og messingtal på en pantografmaskine og påsattes modellen. Model med messingbogstaver og tal har atter været afstøbt; denne gang i et hårdere materiale, hvorefter prægestemplet fremstilledes på en særlig formindskelses- eller reduktionsmaskine. Gipsafstøbningen med messingbogstaverne havde oprindelig også haft værdiangivelsen anbragt til fremstilling af den ordinære mønt, men denne værdiangivelse var blevet fjernet og erstattet med egeløv fremstillet af grønt modellervoks. For at fremstille egeløvet, både til tegningen af den projekterede mønt og til ministereksemplaret, var Frode Bahnsen vandret fra sit atelier på Den kongelige Mønt, der dengang var beliggende Amager Boulevard 115 til det umiddelbart nærliggende Christianshavns voldområde, hvor han udvalgte sig nogle friske grene, som han så tegnede og modellerede efter.

Originalmodellen til ministereksemplaret kom i Odsherreds Møntklubs besiddelse, men modellens omtumlede tilværelse havde kostet nogle af messing-bogstaverne. De rekonstrueredes af medaillør Bent Jensen.
Møntens forside fik naturligt Margrethe II's portræt og for at skabe en vis ensartethed mellem forside og bagside anbragtes foruden hendes navn og titel, hendes påtagne valgsprog: GUDS HJÆLP FOLKETS KÆRLIGHED DANMARKS STYRKE. De forneden anbragte bogstaver og tegn angiver S: konstitueret møntdirektør fra 1. oktober 1971 Vagn Sørensen, hjerte: Den kongelige Mønts mærke i henhold til lov af 23. maj 1873 og B: medaillør Frode Bahnsen.

Den ordinære tronskiftemønt 1972 leveret i 402.740 eksemplarer og solgt til en overpris af 25 kroner. Salget startede 1. november 1972. Det meddeltes, at overskuddet skulle anvendes til alment gavnlige formål.
36 mm, 20,5 gram, 800 sølv 200 kobber, riflet rand.


Danmarks Mønter