KLIK for forstørrelse!

Fængselsmønter

 

af Jørgen Sømod

For at få det fulde udbytte af nedenstående tekst, anbefales det at downloade denne font, der skal lægges i C:/windows/fonts/
We recommend the downloading of this font to the directory C:/windows/fonts/ on your computer
Wir empfehlen, dass Sie diesen Font downloaden und in C:/windows/fonts/ speichern

 

Brugen af særlige pengesystemer bag fængslernes mure er hverken af ny dato eller et isoleret dansk fæ­nomen. Fæng­selsmønter findes nemlig fra mange lande. De kendes således helt fra Tyrkiet, over det meste af Europa og til USA, hvor fængselsmønter endog er særdeles udbredte.

 

De ældste fængselsmønter, der er medtaget i dette skrift, er fra Christiania, fra dengang Norge var i union med Danmark. Si­den har der i perioder på for­skellig vis været anvendt fæng­selsmønter lige op til vore dage.

 

Reklamemønter agiterende for varer fremstillet i Horsens Tugthus har selvsagt ikke været anvendt i fængslet og har ej heller haft nogen betalingsfunktion, men deres særegenhed berettiger dem fuldt og helt til at blive medtaget i et skrift om fængselsmønter.

 :

KLIK for forstørrelse!

CHRISTIANIA TUGTHUS

 


Christiania Tugthus opførtes i årene 1737-41 og de første fanger anbragtes september 1741. Før den tid kendes ingen institution med navnet Christiania Tugthus. Alligevel kendes en særlig mønt for Christiania Tugt­hus bærende årstallet 1730. Om tugt­hus-tegns eller -mønters brug i det attende århundrede må vi nøjes med præsten M. J. N. Wilses Reiseiagttagelser ud­kommet 1790: - - - engang havde Skillinger blot slagne for Tugt­huset - - - . Videre fortæller præsten, at han ejer et eksem­plar fra 1769. Han har således før 1790 ikke fundet tegnene i brug, på trods af, at der også kendes tegn bærende årstallet 1780. Præstens iagttagelse skriver sig udelukkende fra hans eksemplar med 1769. Derefter begynder tegnene at frem­kom­me i det nittende år­hundredes møntsamlinger, startende med etatsrådinde Lugges samling 1818. Der kendes ingen be­retnin­ger om jordfundne stykker. Kun eksemplarer med 1769 er fun­det blandt gamle mønter hos ikke-samlende mennesker. De øvrige fremkom i de større møntsamlinger og bemærkedes ef­terhånden, som samlingerne blev solgt. Et eksemplar uden års­tal fandtes på Gluckstads auktion i 1839 og en komplet suite bestående af 1730, 1769, 1780 samt uden årstal på A. C. Mohrs auktion i 1847. Begge de nævnte samlere var bosiddende i Norge.

 

Tegnene 1730 og 1780 synes ens i fabrik. At 1730 ikke er et fejlpræg for 1780 ses af den omstændig­hed, at tretallets øvre del på begge sider af tegnet består af en lige streg. De to tegns stempler synes gjort af samme gravør. Det mere ubehjælp­somme tegn med 1769 er skåret direkte i stålet, hvilket bety­der, at det så ikke er præget på Den kongelige Mønt i Kongsberg. Dets forskel i udførelsen gør, at det også er det eneste af teg­nene, som kan være ægte. Et tegn uden årstal og af en anden typeopsætning er ensidigt, men ellers af samme størrelse. Un­der dets værdiangivelse findes bogstaverne HH, hvis betyd­ning ikke kan forklares. Stilistisk minder tegnet om en mønttype, man i Norden forlod i 1682, mens tegn med årstal minder om samtidens enskillinger. Stavemåden TOGTHUS på tegnet uden årstal skal antagelig forestille en ældre skrivemåde, men de benyttede bogstaver er stilmæssigt som tegnene med 1730 og 1780. Tegnene må anses for falske og man fristes til at antage, at de er gjort af samme antagelig norske møntinteresserede, som er mester for følgende højst mærkværdige falske mønter:

 

I               Christian IV 2 skilling 1649. Christian IV døde 1648.

II             Frederik III 2 skilling 1647, Devegge 2879. Frederik III blev først konge 1648.

III            Frederik III 2 skilling 1653 med dansk forside og norsk bagside. Schou 1653-75, L. E. Bruun 6116

 

IV            Frederik III 2 skilling 1656 med dansk forside og norsk bagside. Schou 1656-31

V             Frederik III 2 skilling 1669 med norsk forside og dansk bagside. Schou 1669-69 noten.

VI            Frederik III 2 skilling 1671, Devegge 2880. Frederik III døde 1670.

VII           Christian V 2 skilling 1665 med dansk forside og bagside og  møntmærke GS for Gregorius Sesemann, der blev møntmester 1680. Christian V blev først konge 1670.

VIII         Christian V 2 skilling 1674, norsk.  NNUM 1987 p 141. Mønten kendes ikke som ægte.

IX            Christian V 2 skilling 1676 med norsk forside og dansk bagside.

X             Christian V 2 skilling 1667, norsk, Beskrivelsen af 1791 nr. 163, afbildet tavle 11 nr. 19.  Christian V blev først konge 1670.

XI            Christian V 2 skilling 1678 med dansk forside og bagside og  møntmærke GS for Gregorius Sesemann, der blev møntmester 1680. C. J. Thomsen 1496

XII          Christian V 2 skilling 1681 med norsk forside og dansk bagside, Schou 1681-55 noten.

XIII         Christian V 2 skilling 1682 uden møntsteds- eller møntmester­mærke, Devegge  3212.  Årstallet kendes ikke som ægte. Mærket bør ikke mangle.

XIV         Christian V 2 skilling 1687 af type som 1676,  Schou 1687-38 noten. Møntmærket tilhører Gotfred Krüger, som var møntmester indtil 1680.

XV          Christian V 2 skilling 1689, norsk uden møntstedsmærke, som mønter fra 1684. Schou  1689-21 noten. Udmønt­ning af småmønt ophører i Christiania 1686.

 

 

Hertil skal anføres, at en toskilling fra Christian V med årstallet 1861 ikke er en falsk mønt, men at det fejlagtige årstal skyldes en almindelig stempel­skærerfejl. Måske har denne mønt været inspirationskilden til falsknerierne.

 

Møntserien med de falske mønter antages påbegyndt af en møntkyndig spasmager før 1788, hvilket er yngste mønt i „Be­skrivelsen“, måske for at sætte en anden møntinteresseret på en prøve. Stemplerne til nr. VI og  anta­gelig flere andre, måske alle, er graveret direkte i stålet uden brug af punsel, og er således ikke fremstillet på en regulær møntfabrik.

 

Et eksemplar af Christiania Tugthus uden årstal i Gluckstads katalog fra 1839 blev beskrevet som føl­ger:

 

1171    Lidet Kobbertegn. Adv. I mellem 2 Stjerner og derun­der: CHRISTIANIA  TUGTHUUS. Rev. det Samme. ej i B[eskrivelsen af  1791]. (trit)(Rariss.)

 

Eksemplaret kan være det, som i Mohrs katalog fra 1847 beskrives som:

 

1619    u.A. Blytegn for Christiania Tugthuus.(detrit)

 

Hvis materialet måtte være bly, kunne det tyde på, at der er tale om en afstøbning gjort til en samler. Eksemplaret solgtes til von Posern-Klett i Leipzig. Von Posern-Kletts samling indgik i Univer­sitetssamlingen i Leipzig. Her mener man ikke at besidde et sådant stykke. Et eksemplar blev beskrevet af Leitzmann i Num. Zeitung 1848 s. 183. Leitzmann er en yderst upålidelig kilde, idet han er kendt for skruppelløst at beskrive mønter og tegn, han kun har kendskab til på anden og tredie hånd, næsten som han selv havde set dem. Derved er opstået et utal af misforståelser. Leitzmanns oplysning har ført til en katalogisering hos Neumann under svenske(!) poletter:

 

33781  Av. «I«| CHRISTIA | NIÆ TUAT | HUUS 1765. Die Rückseite undeutlich. Blei. Num. Zeitung 1848, S.183

 

Denne beskrivelse lyder nærmest som et dårligt eksemplar af et stykke fra 1769. At det hos Neumann blev opført blandt svenske poletter skyldes nok, at man som følge af unio­nen fejl­ag­tig var af den opfattelse, at Norge var blevet en del af Sverige.

 

Mange af de i omløb værende tegn fra Christiania Tugthus - af samtlige typer, såvel ægte som falske - findes som galvano­plastiske kopier fremstillet til forhåbentlig glæde for samlere. Således er også tegnene fra 1780 og uden årstal galvanokopier i L. E. Bruuns Mønt- og Medaille­samling og tegnet fra 1730 en galvanokopi i Sagfører Ole Andersens samling.

KLIK for forstørrelse!

 

 

 

2130    1 skilling

Forside præget: { I  { | CHRISTIA | NIATUGT | HUUS | 1769 |  perlerand

Bagside præget: û I  û | CHRISTIA | NIATUGT | HUUS | 1769 |  perlerand

                Kobber, 15 mm

 

 

2131    1 skilling,  falskneri

Forside præget: ¬ I  ¬ | CHRISTIA | NIATUGT | HUUS |1730.|  perlerand

Bagside præget: ¬ I  ¬ | CHRISTIA | NIATUGT | HUUS | 1730 |  perlerand

                Kobber, 15 mm

 

2132    1 skilling,  falskneri

Forside præget: ¬ I  ¬ | CHRISTIA | NIATUGT | HUUS | 1780 |  perlerand

Bagside præget: ¬ I  ¬ | CHRISTIA | NIATUGT | HUUS | 1780 |  perlerand

                Kobber, 15 mm

 

2133    1 skilling, falskneri

Forside præget: « I « | .H.H. | derom liniering, om­skrift: CHRISTIANIA TOGTHUS

Bagside blank

Kobber, 15 mm

 

KJØBENHAVNS  TUGTHUS

 

I to eksemplarer er bevaret et tegn, som af Vilhelm Bergsøe er foreslået henført til Kjøbenhavns Tugt­hus. Imidlertid fandtes ingen institution med netop dette navn. Det bør antages, at hen­førel­sen er et meget løst gætværk og at den næppe er korrekt.

 

C. T. Jørgensens eksemplar, nu i Den kongelige Mønt- og Me­­­dail­lesamling, nævnt 1899, kom fra Vil­helm Bergsøe.

 

2650    Tegn

Forside indslået: Frederik VI's kronede monogram imellem K og T

Bagside blank

Messing, rektangulær med afskårne hjørner 32 x 19 mm, RRR (MK, P)

 

KJØBENHAVNS  STOKHUS

 

Kjøbenhavns Stokhus, som fandtes i ejendommen nuværende Østervoldgade 8-10 / Stokhusgade 1-5, hvor nu en læreanstalt er bygget, oprettedes i det syttende århundrede. 1741 omdan­nedes det til egent­lig straffeanstalt. Nedlagdes 31. marts 1860 og afløstes af blandt andet den nyopførte straffeanstalt i Vrids­løselille.

 

Et tegn med ½ R nævnes første gang, da den tolvårige prins Valdemar ifølge bevaret notat søndag den 26. februar 1871 erhvervede et Stokhustegn - Messing hos C. F. Herbst, der på dette tidspunkt var inspektør ved Den kongelige Mønt- og Me­daillesamling. På prins Valdemars auktion 23. juni 1939 solg­tes det som: 459. 1/2 R. Stokhustegn (?) af Messing. Spørgs­målstegnet er anbragt af kata­­log­for­fatteren i 1939. I medaillør F. C. Krohn's auktionskatalog fra 1884 henføres et sådant tegn til Frederik VII's tid. Nævnes bør det, at et eksemplar også i boghandler H. H. J. Lynges ka­talog fra 1899 henføres til Kø­benhavns Stokhus, hvor så end katalogfor­fatte­ren har sin viden fra. ½R kan næppe betegne hverken ½ rigs­bankdaler eller ½ rigsdaler, idet et så stort beløb må synes utænke­ligt på en sådan institution.

Tegnene med E / KS nævnes første gang hos Krohn 1884 med forklaringen Erter - Kjøbenhavns Stok­hus og dateringen 1854. Erter [ærter?] er foreslået at være et synonym for små­penge.

 

2700    ½ R

            Forside præget: 1/2 | R   |  derom liniering

            Bagside bracteat

            Messing, ottekantet, højde 25 mm, RRR (MK, OA)

 

2701    Erter

            Forside indslået: E | KS

            Bagside blank

            Messing, 30 mm, RRR (MK, P)

 

2702    Erter

            Forside indslået: E | KS

            Bagside blank

            Messing, 27½ mm, RRR (MK, P)

 

 

 

CHRISTIANSHAVNS  BØRNEHUS

 

Christianshavns Børnehus oprettedes 18. marts 1662 og skif­te­de 15. januar 1790 navn til Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn. 1864-1865 byggedes et kvindefængsel. Si­den 1870 og indtil anstaltens nedlæggelse i 1928, husedes med undtagelse af årene 1909-1920 udelukkende kvindefanger. I daglig tale benævntes anstalten langt ind i det nittende århun­drede stadig Christianshavns Børnehus eller blot Børnehuset og det nærliggende torv hed indtil sidste fjerdedel af nittende år­hundrede officielt Bør­nehustorvet.

 

På urtekræmmer Chr. A. Clausens auktion 18. november 1902 solgtes:

 

507.  Christianshavns Børnehus             Messing            Kons.1

til mønthandler E. H. Kirchhoff og på auktionen over dennes lager i Numismatisk Forening  januar-april 1924 solgtes:

 

1988.  C.B.H.   Tegn                            Messing            Kons.1

 

Eksemplaret har ikke kunnet spores til nutiden og det må betvivles, at tegnets henførelse til Christianshavns Børnehus er korrekt.

 

KLIK for forstørrelse!

ZUCHTHAUS

Glückstadt

 

Tugthuset i Glückstadt, som fandtes i det tidligere såkaldte Rantzaus Palæ, opført 1738 beliggende ved den søndre havne­kaj Am Rethövel 9 i Glückstadt eksisterede indtil 1875, hvor de indsatte overførtes til et nyindrettet tugthus i Rendsburg.

 

Fem poletter hver med bogstavet Z for Zuchthaus og tilskre­vet tugthuset i Glückstadt befinder sig i Detlefsenmuseum i Brock­dorffs Palæ i Glückstadt. Det er oplyst, at poletterne er frem­stillet af jern. Hvorvidt poletterne måtte være fremstillet før 1864 og derfor skal regnes for danske, er ikke oplyst.

 

Poletterne blev set på en søndag i sommeren 2001, hvor der ikke var nogen tilstede, som var i stand til at åbne montren for en nærmere undersøgelse af poletterne. Efter det blotte udse­ende kan poletterne lige så vel være fremstillet af tin eller zink og de virker støbte. Om bagsiden viser et værdital, er tilsva­rende forsiden eller er blank vides endnu ikke. Ligeledes ken­des ej heller vægt og diameter. Poletterne blev gennem glas fotograferet med blitz. Efterfølgende blev 4 af poletterne syn­lige på fotografiet. Disse 4 poletter har samme størrelse og er vel hver omkring 18 mm.

2823    Betalingstegn

            Forside: Z

 

HORSENS  TUGTHUS  UDSALG

 


Den til formålet opførte Straffeanstalten ved Horsens, nor­malt kaldet Horsens Tugthus blev taget i brug den 20. maj 1853. Snart efter indledtes et nært samarbejde med en af byens nystartede virksomheder.

 

v

 

På Strøget i København nærmest midtvejs mellem de to stormagasiner Illum og Magasin lå indtil for omkring 30 år siden nok et stormagasin, der i almindelig tale lød til at hedde Krummergolsmet, men som ved nærmere eftersyn viste sig at bære navnet Crome & Goldschmidt's Fabrikker A/S. Firmaet havde sin oprindelse i Horsens, idet Moritz Goldschmidt, født 1823 i Vordingborg i 1848 flyttede sin spirende forretning fra Pinneberg i det sydligste Holsten til Horsens. Han fik en aftale i stand, så han fra 1. februar 1855 kunne anvende straffean­staltens arbejdskraft i sin virksomhed, hvilket efterhånden blev i en sådan størrelsesorden, at det var den altovervejende be­skæftigelse for fangerne. I 1860 gik han i kompagniskab med den jævnaldrende August Crome og snart blev tekstilarbejde det dominerende i produktionen. 1874 omdannedes virksom­heden til et aktieselskab startende med en aktiekapital på 800.000 kroner. Efterhånden som virksomheden stadig udvide­des, øge­des aktiekapitalen tilsvarende. Goldschmidt døde i 1888 og Crome i 1904. 1915 oplyses det, at mere end 1.000 mennesker er beskæftiget. Foruden fabrikationsvirksomhed og det senere københavnske stormagasin afsatte man manufaktur­varer til en lang række forretninger over hele landet, der for hver deres by kunne skilte med, at de havde eneforhandling af firmaets varer.

 

I 1888 var firmaet L. Chr. Lauer fra Nürnberg ved sin danske agent, firmaet N. Hansen & Co. repræsenteret ved Den Nordi­ske Industri- Landbrugs- og Kunstudstilling, som afholdtes i København. En af L. Chr. Lauers mange specialiteter var re­klamemønter eller adressejetons og N. Hansen & Co. formåede at få mange bestillinger på sådanne adressejetons. Adressejeto­nerne var ofte forsynet med et præget øsken og det har vel væ­ret håbet, at jetonerne ville blive fastgjort i urkæder og lig­nende.

 

Selv samme år 1888 fik Crome & Goldschmidt fremstillet adressejetons hos L. Chr. Lauer. De er katalogiseret hos Berg­søe som nummer 949 og 950. Mens nummer 949 udelukkende reklamerer for Crome og Goldschmidt og således ikke ved­kommer sagen her, da bærer nummer 950 indskriften horsens tugthus udsalg. Det er af kobber. Et eksemplar af messing kan være en anelse yngre.

 

v

 

Manufakturhandler Chr. Wennemoes Sørensen nævnes i vej­viseren første gang 1877, hvor han driver forretning fra Kri­stenbernikovstræde 9, København K. Ti år senere flyttes for­retningen til nærliggende lokaler på adressen Grønnegade 1. Her bliver han en snes år, indtil han nok en gang flytter; denne gang til det lige så nærliggende Ny Østergade 11. Da han dør omkring 1916, efterlader han sig enken Vitta og forretningen nedlægges. Størrelsen af virksomheden kan måles ud af hans skattepligtige indtægt, som i årene 1891-1903 svingede mellem 3.000 og 3.600 kroner. Det har været en god og solid forret­ning, men på ingen måde en stor virksomhed.

 

Ved århundredeskiftet begynder han at anvende forskellige betegnelser på virksomheden, „Sengeudstyrs og Madras­fa­brik“, Sengeudstyrsforretning“ og „Dynehuset“.

 

Han må have haft agentur for Crome & Goldschmidts varer, thi i 1889 og 1891 får han hos L. Chr. Lauer i Nürnberg frem­stillet forskellige reklamemønter reklamerende med horsens tugthus udsalg. Vilhelm Bergsøe daterer sit katalognummer 925 til 1889 og nummer 926 til 1891. I Vilhelm Bergsøes egen samling fandtes også et par afarter af  messing, hvor stempler­ne til de to reklamemønter blev kombinerede. Denne samling blev for nogle år siden spredt for alle vinde, så de to afarter bør antages at befinde sig i privat eje. Sådanne afvigende eksem­plarer er højst tænkeligt prøver, som datidens samlere  erhver­vede hos L. Chr. Lauers danske agent, N. Hansen & Co.

Forside præget: i CROME & GOLDSCHMIDTS

FABRIKER ¬ | perlering | SØLV- | MEDAILLE | 1888 |  perlerand

Bagside præget: HORSENS TUGTHUS UDSALG | en jern­seng på et gulv |  perle­rand 

Kobber, 24 mm, Bergsøe 950.

Forside præget: CHR. | WENNEMOES | SØRENSEN | y GRØNNEGADE No 1. |  perle­rand

Bagside præget i HORSENS TUGTHUS UDSALG | en tom jernseng på et gulv |  perlerand

Messing, 24 mm, Bergsøe 925

Forside præget: s MANUFACTURHANDEL | CHR. | WENNEMOES | SØRENSEN | GRØNNEGADE | No 1 |  perlerand

Bagside præget i HORSENS TUGTHUS UDSALG | s SENGE FJER | en tom jernseng på et gulv |  perle­rand

Kobber, 24 mm, Bergsøe 926

 

Forside præget: s MANUFACTURHANDEL | CHR. | WENNEMOES | SØRENSEN | GRØNNEGADE | No 1 |  perlerand

Bagside præget i HORSENS TUGTHUS UDSALG | s SENGE FJER | en tom jernseng på et gulv |  perle­rand

Messing, 24 mm, som Bergsøe 926

 

Forside præget: CHR. | WENNEMOES | SØRENSEN | y GRØNNEGADE No 1. |  perlerand

Bagside præget i HORSENS TUGTHUS UDSALG | s SENGE FJER | en tom jernseng på et gulv |  perle­rand

Messing, 24 mm, Bergsøe 925/926

 

Forside præget: s MANUFACTURHANDEL | CHR. | WENNEMOES | SØRENSEN | GRØNNEGADE | No 1 |  perlerand

Bagside præget i HORSENS TUGTHUS UDSALG | en tom jernseng på et gulv |  perlerand

Messing, 24 mm, Bergsøe 926/925

 

FAARHUSLEJREN

Bov

 

Faarhuslejren, Bov sogn ved Padborg, Aabenraa amt, havde før 5.maj 1945 under navnet Frøslevlejren været anvendt til at internere personer, som kunne tænkes at være til fare for det herskende regime og efter 5. maj 1945 blev den under navnet Faarhuslejren anvendt til at internere personer, som mentes før 5. maj 1945 at have foretaget handlinger, som nu skulle gøres strafbare. Tusinder af prominente personer med læge Fritz Clausen MF i spidsen fik et ufrivilligt ophold i Faarhuslejren.

 

Fra denne periode kendes en polet med indpræget FAARHUSLEJREN og løst indslået S  100. 100 er næppe en vær­diangivelse, men snarere et løbenummer. Det er ikke oplyst, hvorledes poletten har været anvendt.

 

   v

 

En ivrig nu afdød møntsamler, som af andre årsager efter 5. maj 1945 blev sendt på demokratiseringskursus, som han kaldte det, først på Sundholm og siden Herstedvester, har be­rettet, at stueformanden hver morgen fik udleveret bliktegn til fordeling og at disse igen blev anvendt som betaling for ædelse hældt op i en blikskål. Poletten fra Faarhuslejren har antagelig været anvendt på tilsvarende måde.

 

            Spisetegn(?)

            Forside indpræget: i FAARHUSLEJREN

            Forside indslået: S | 100

Bagside: bracteat

            Jernblik, 40 mm

 

FÆNGSELSVÆSENET

 

Overlæge Georg K. Stürup, fængselslæge på Anstalten ved Herstedvester og fængselsinspektør Carsten Rafael, beskikket leder af Statsfængslet paa Kragskovhede foreslog i 1946 indfø­relse af særlige anstaltspenge, for at livet i fængslerne på dette punkt mest muligt kunne svare til forholdene udenfor, vel vi­dende at sådanne penge kunne forøge de indsattes indbyrdes handel, hasardspil og tyverier, idet man hidtil havde klaret sig med kontoordninger og købesedler. For at særlige anstaltspen­ge kunne få nogen som helst funktion, krævedes en butik i fængslet, hvilket hidtil var uhørt. Forslaget strandede i første omgang, skønt man indså, at det kunne forenkle administratio­nen, men realiseredes da Direktoratet for Fængselsvæsenet med Den kongelige Mønts tilladelse den 4. august 1949 vedtog for­søgsmæssigt at indføre anstaltspenge på Kragskovhede og i Herstedvester. Ifølge et notat i Birthe Hornungs møntauktions­katalog nr. 38, 26. november 1994 ved lot 188, hvor der solgtes et  eksemplar af prøvetokronen med FGV, skulle denne være indsendt til Direktoratet for Fængselsvæsenet allerede den 15. marts 1949 og den 31. marts 1949 være blevet betegnet ikke godkendt til brug. Denne vistnok unike tokrone med fgv eje­des i mange  år af en ivrig møntsamler, brændselshandler Otto Kleist i Odense. Herfra erhvervedes den af mønthandler Jytte Rasmussen, der indleverede den til nævnte auktion.

I min besiddelse findes fotogra­fier visende tegnede udkast til prøve­møn­ten. På fotografierne er mønten vist i dobbelt størrelse.

Normalt defineres ordet polet som et møntlignende stykke med en begrænset betalingsfunktion i forhold til en mønt. Da samtidig grundloven giver Kongen eneret på fremstilling af mønter, kan en privat foranstaltet prægning, uanset om den kom i almindeligt omløb, efter denne definition næppe beteg­nes som mønt; højst som ulovlig, ugyldig eller falsk mønt. Da de særlige fængselspenge fra 1949 var fremstillet af en statslig virksomhed med tilladelse fra Den kongelige Mønt udeluk­kende til brug på et lukket område, hvor ingen andre beta­lingsmidler var gyldige, kan betegnelsen mønt forsvarligt an­vendes om disse fængselspenge, selv om der ikke forelå kon­gens personlige godkendelse. Derimod er den senere "auto­matmønt" for Statsfængslet i Vridsløselille ikke en mønt, men en polet, fordi dens betalingsfunktion indskrænker sig til en særlig ydelse.

Fængselsmønterne distri­bueredes af Statsfængslet i Vridslø­selille, der debiterede øvrige anstalter med kostprisen, hvilken var beregnet til omkring 10 øre pr. stk. De øvrige anstalter op­tog dem så på en særlig anlægskonto til deres pålydende.

Hvornår fængselsmønter sattes i cirkulation og inddroges varierer efter hvilke kilder der benyttes, men forskellene er snarest, at man det ene sted angiver hvornår en beslutning ta­ges, det andet sted, hvornår den kommer i funktion. Efterføl­gende er en tillempet sammenskrivning af de forskellige oplys­ninger, der har været til rådighed.

  Indført Ophørt
Anstalten ved Herstedvester 1. oktober 1949 31. marts 1973
Statsfængslet paa Kragskovhede 1. november 1949 4. marts 1971
Statsfængslet i Kærshovedgaard 1951 2. april 1968
Statsfængslet i Renbæk 18. oktober 1951 1966
Forvaringsanstalten og særfængslet i Horsens 1952 31. juli 1973
Statsfængslet ved Nørre Snede 1952 1. april 1970
Statsfængslet i Vridsløselille 4. marts 1952 3. juni 1960

Blandt fængselsmønterne var også en femøre, som havde størrelse, farve og vægt meget nær den almindelig cirkulerende enkronemønt, hvilket bevirkede, at fanger under udgang med­tog fængselsfemører og benyttede disse i automater som en­kroner. Direktoratet for Fængselsvæsenet beordrede derfor den 18. oktober 1951 samtlige femører inddraget. Da øvrige fæng­selsmønter var inddraget, blev de alle 17.maj 1974  sendt til Den kongelige Mønt, som foretog nedsmeltning. Dog ind­sendtes forinden til fængselsdirektoratet til opbevaring til sene tider 35 sæt og interesserede fængsels­funktionærer fik udleve­ret ialt 55 stykker, dog ingen enører. Ifølge beretninger skal prægestemplerne være afleveret til Den kongelige Mønt til de­struktion.

 

I forbindelse med femørernes inddragelse udførtes forsøgs­mæssigt prøver på femører på en tyndere blanket, nemlig 1,25 mm mod 1,5 mm, som den inddragne havde, idet det blev på­stået, at denne tyndere blanket ikke kunne anvendes i automa­ter. Ligeledes drøftedes muligheden for indførelse af en fem­kronemønt. Begge forslag forkastedes.

 

Det vides ikke, hvem der har skåret prægestemplerne til fængselsmønterne. Georg Jensens Sølvsmedie, København har afgivet tilbud på 7 sæt prægestempler. H. Th. Neergaard, By­ens Stempelfabrik, København har afgivet tilbud på præge­stempler og stanseværktøj. Der er intet oplyst om stempler eller andet til Fængselsvæsenet i firmaet H. Th. Neergaards produk­tionsprotokoller, så efter denne lidt vage udelukkelsesmetode er det tænkeligt, at det var Georg Jensens Sølvsmedie, som fik overdraget opgaven. Mens der kendes adskillige eksempler på, at firmaet H. Th. Neergaard i årenes løb har ladet fremstille mønt- eller poletstempler, vides dette imidlertid ikke om Georg Jensen. Til gengæld vides det, at fængsels­mønterne blev præget i smede- og maskinværkstedet i Statsfængslet i Vridsløselille.

 

                                    Udmøntet stykker       Inddraget stykker

2 kroner                                   13.500                         11.542

1 krone                                      7.500                           5.065

25 øre                                      15.500                         11.065

10 øre                                      13.500                           3.041

5 øre                                        12.500                         13.765(!)

2 øre                                        28.500                         22.505

1 øre                                          8.500_________________-

99.500                                                  66.983

 

Mens fængselsmønterne endnu var i brug, var det yderst svært for ikke at sige umuligt at erhverve dem til samlerbrug på det frie marked. Selv havde jeg i 1958 forgæves rendt Direkto­ratet for fængselsvæsenet på dørene. Først den 27. april 1961 lykkedes det hos en mønthandler at købe en enkelt 2 øre. Det varede mange år før end jeg overhovedet fik tilbudt kronevær­dierne. Nu er de blevet betydelig lettere at erhverve. Kun fem­øren må stadig anses for vanskelig at finde.

KLIK for forstørrelse! KLIK for forstørrelse!

2 kroner (prøve)

Forside præget: v | F G V | to forneden sammenbundne egeblade |  perlerand

            Bagside præget: 200 |  perlerand

            Messing, 30,2 mm

 

2 kroner (prøve)

Forside præget: v | FÆNGSELS | VÆSENET | to forne­den sammenbundne egeblade |  perlerand

            Bagside præget: 200 |  perlerand

            Messing, 30,2 mm, tykkelse 2,5 mm, vægt 11,63 gram

 

            2 kroner (prøve)

Forside præget: v | FÆNGSELS | VÆSENET | to forne­den sammenbundne egeblade |  perlerand

            Bagside præget: 200 |  perlerand

            Kobber, 30,2 mm, tykkelse 1,8 mm, vægt 9,05 gram

 

            2 kroner

Forside præget: v | FÆNGSELS | VÆSENET | to forne­den sammenbundne egeblade |  perlerand

            Bagside præget: 200 |  perlerand

Nysølv, 30,2 mm, tykkelse 1,8 mm, foreskreven vægt 9 gram

               

1 krone

Forside præget: v | FÆNGSELS | VÆSENET | to forne­den sammenbundne egeblade |  perlerand

            Bagside præget: 100 |  perlerand

            Nysølv, 24,2 mm, foreskreven vægt 5 gram

           

25 øre

Forside præget: v | FÆNGSELS | VÆSENET | to forne­den sammenbundne egeblade |  perlerand

            Bagside præget: 25 |  perlerand

            Kobber, 21,8 mm, foreskreven vægt 5 gram

 

            10 øre

Forside præget: v | FÆNGSELS | VÆSENET | to forne­den sammenbundne egeblade |  perlerand

            Bagside præget: 10 |  perlerand

            Kobber, 17,2 mm, foreskreven vægt 3 gram

 

            5 øre

Forside præget: v | FÆNGSELS | VÆSENET | to forne­den sammenbundne egeblade |  perlerand

            Bagside præget: 5 |  perlerand

            Messing, 25,2 mm, foreskreven vægt 6 gram

 

            5 øre (prøve)

Forside præget: v | FÆNGSELS | VÆSENET | to forne­den sammenbundne egeblade |  perlerand

            Bagside præget: 5 |  perlerand

            Messing, 25,2 mm, foreskreven vægt 4½ gram

 

            2 øre

Forside præget: v | FÆNGSELS | VÆSENET | to forne­den sammenbundne egeblade |  perlerand

            Bagside præget: 2 |  perlerand

            Messing, 17,4 mm, foreskreven vægt 3 gram

            1 øre

Forside præget: v | FÆNGSELS | VÆSENET | to forne­den sammenbundne egeblade |  perlerand

            Bagside præget: 1 |  perlerand

Messing, 15,7 mm, foreskreven vægt 2 gram

 

STATSFÆNGSLET  I  VRIDSLØSELILLE

 

Statsfængslet i Vridsløselille fik i 1969 i lighed med en lang række institutioner og firmaer opstillet en kaffeautomat, hvilket på daværende tidspunkt endnu var et ret nyt fænomen og auto­maten havde foruden kaffe i sit sortiment også te og chokolade. Automaten var tilgængelig for indsatte og deres besøgende.

 

Til en stor del af sådanne automater anvendtes poletter, hvad der kunne være flere årsager til. Automaterne behøvede ikke at blive omstillet ved prisforhøjelser. Som et personalegode kunne et begrænset antal poletter blive udleveret gratis eller blive solgt til de ansatte til en reduceret pris. Brug af poletter kunne mindske risikoen for automattyverier.

 

For statsfængslets vedkommende var der den særlige årsag, at indsatte ikke måtte være i besiddelse af kontante penge. I stedet kunne poletter erhverves i fængslets butik mod en købe­seddel lydende 50 øre. Automaten og dermed de særlige polet­ter var i brug fra 29. august 1969 til 23. februar 1973, hvor der blev opstillet en ny automat modtagende almindelige penge­.

Poletten prægedes på fa­brikken MEKA v/ Kai Meyer, Frede­rikssundsvej 274, Brønshøj med panto­grafskårne stempler ud­ført af medaillør Bent Jensen. Først skar han i plexiglas en model i stor størrelse. Ved hjælp af et for­mindskelses­apparat, en pantograf blev modellen overført på de stykker stål, som blev til stempler. Fabrikationsnavnet MEKA blev med et særligt stem­pel, kaldet en punsel indslået i selve prægestemplet. Modellen vises her i 40% af dens originale størrelse.

 

v

 

I Statsfængslet i Vridslø­selille blev der i 1969 desuden udvist et særligt initiativ for at forøge den cirkulerende penge­mængde, idet en ikke særlig velstavende indsat, der fungerede på et af værkstederne, på egen hånd indledte en produktion af tokroner af et hidtil ukendt udseende.

 

Denne virksomhed, som kunne have fået interessante følger, blev standset af en emsig fængselsbetjent.

KLIK for forstørrelse!

           

Automatmønt

Forside præget: i STATSFÆNGSLET I VRIDSLØSELILLE ·

Bagside præget: i STATSFÆNGSLET I VRIDSLØSELILLE · | meka

Messing, 26 mm

            2 kroner

Forside indslået med løse bogstavtyper: VRIDSLØSSE | STATS FÆN | 2 | K R

            Bagside blank

            Messing,  30 mm


 

Litteratur ud over den i teksten meddelte

 • Eli Andersen, Historien om fængselsmønterne, Nyt fra Krimi­nal­forsorgen, juni 1991 og Møntsamleren nr. 1 1993 p. 16-20

 • Vilhelm Bergsøe, Danske Foreningstegn, København 1888

 • Ludvig Daae, Det gamle Christiania 1624-1814, Christiania 1924 p. 76-77

 • Aage Egholm, Horsens Tugthusudsalg, Esbjerg Møntsamler­forening, Liste nr. 242, september 1999

 • Th. Frogn, Tugthus-skillingen, Myntsamlernytt fra Norsk Nu­mismatisk Forening, no. 3 1945

 • Fængselsvæsenet i Danmark, NNUM 1950 p. 70-71

 • Finn Grandt-Nielsen og Bjørn Poulsen, Mønt- og medaljesam­lin­gen i Odense, Fynske Minder 1978 p. 74

 • P. Klæstrup, Det forsvundne Kjøbenhavn, Kjøbenhavn 1877

 • S. A. Kristiansen, Automatmønt fra Vridsløselille, udateret hæfte udsendt af Skanderborg Møntsamlerforening

 • Hans-Reimer Möller, Glückstadt, Glückstadt 1996

 • A. Olesen, Faarhus kalder, Aabenraa 1948

 • Bjørn R. Rønning, Skillingen fra Kristiania tukthus, NNÅ 1969 p. 176-186

 • Siegs Møntkatalog 1973 og 1974, Skals 1972 og 1973

 • Et supplement om Tugthusskillinger, NNF-NYTT nr. 3, 6. årgang, oktober 1979, p. (10)

 • Jørgen Sømod, Poletter & Pengetegn i Danmark siden stenal­deren og indtil omkring 1960. Arbejdet er under udgivelse og kan bestilles hos Jørgen Sømod, numis@vip.cybercity.dk; en smagsprøve af arbejdet findes tilgængeligt på Dansk Mønt

 • J. P. Trap, Kongeriget Danmark, Kjøbenhavn 1906


 

 

 

Dette arbejde er oprindelig udgivet i 2002 af

 

Kriminalforsorgens Frimærke- og Møntklub af 1985

Anstalten Herstedvester

Postboks 40

2620 Albertslund

 

 

Bilag til det håndskrevne katalog over prins Valdemars mønt- og medaillesamling


Tilbage til Dansk Mønt