KLIK for forstørrelse!

Mønter fra Dansk Vestindien

af Jørgen Sømod

Fortsat

PRIVATE MØNTTEGN

I slutningen af 1880'erne var den mexicanske sølvpeso, der i omsætningen dominerede overalt, i værdi sunket til kun 83 cents. For at de handlende ikke skulle lide tab ved tilbagebetalinger, udstedte de egne mønttegn, de såkaldte checks eller tokens, med værdiangivelser angivet i mexicanske cents.

Det var af nødvendighed for handelen og mod udstedernes egne ønsker, at disse tokens fremkom. Der indkom til guvernementet opfordringer til forbud mod mønttegnene. Blandt underskriverne var udstederne. Mønttegnene er forsøgt opsat i en vis kronologisk orden (53).

O. FFRENCH & CO.

KLIK for forstørrelse!

Oscar A.Ffrench, som er født på St.Thomas finder man flere gange i borgeredsprotokollen for St. Thomas. Han var detailhandler fra 1869 og rombodholder fra 1871. En rombod er et udskænkningssted, der som navnet siger, serverer rom. Romboderne blev især besøgt af negrene. I 1880 boede han i Dronningensgade 25, Charlotte Amalie. Tegnene er udsendt før 7. september 1887, da politimesteren i en indberetning meddeler, at der er udsendt checks for 840 dollar. Tegnene med blank bagside, er utvuvlsomt de ældste. Diskussion om møntfoden har da bevirket, at de blev mærket MxSlr, der står for Mexican Silver.

Firmaet overtoges siden af C.A.Daniel, hvorom henvises til en særskilt artikel.

A. BURNET

KLIK for forstørrelse!

Auguste Burnet er født på St.Thomas. Han var detailhandler fra 1876, værthusholder fra 1878 og rombodholder fra 1880. I 1889 var han ordfører for en komité, som ønskede forbud mod brug af tokens og 1892 er han nævnt som 2det folkevalgt medlem af kolonialrådet. Ifølge politimesteren er der før 7. september 1887 udstedt checks for 100 dollar.

A. LUGO & CO.

KLIK for forstørrelse!

Antonio Lugo. Det er ham med hatten. Han er født 11. februar 1855 i Naguabo i Pourto Rico. Han var værtshusholder fra 1879, rombodholder fra 1882, detailhandler fra 1883, skibsreder fra 1887 og endelig kunne han fra 1906 også kalde sig købmand. Som skibsreder havde han et uheld. Hans skonnert Viola af St. Thomas, 100½ tons, bygget af fyr i Barrington 1872 forliste totalt i april 1889 ved St. Domingo (54). Politimesteren meddeler, at han før 7. september 1887 har udstedt checks for 20 dollar. Dette mønttegn er altså pr. denne dato udsendt i 2.000 eksemplarer. Efter mønttegnets udseende at dømme, kan det antages, at det er fremstillet i U.S.A.

H. TOUSSAINT

KLIK for forstørrelse!

H. Toussaint er født på Martinique. Han var detailhandler fra 1867. Politimesteren meddeler, at han før 7. september 1887 har udsendt checks for 260 dollar, og at han endvidere før denne dato har bestilt, men endnu ikke modtaget yderligere checks for 260 dollar. Efter deres udseende at dømme, kan det antages, at de er fremstillet i U.S.A.

A. VANCE & CO.

Augustus Vance er født på St.Thomas. Han var detailhandler fra 1878, værthusholder fra 1883 og rombodholder fra 1893. Ifølge politimesteren har han før 7. september 1887 udsendt checks for 140 dollar. Efter deres udseende at dømme, kan det antages, at de er fremstillet i U.S.A.

THOS. PEARSON & CO.

KLIK for forstørrelse!

Thomas Pearson er født i England. Han var skibsreder fra 1867. Ifølge politimesterens indberetning har han før 7. september udsendt checks for 430 dollar. Efter deres udseende at dømme, må det formodes, at de er fremstillet i England.

LOUIS DELINOIS

Louis Jean Joseph Pericles Delinois er født på Haïti. Han var detailhandler fra 1874, rombodholder fra 1885, plantageejer på St. Jan fra 1886 og endelig kunne han fra 1902 kalde sig slagter. På plantagerne lod han dyrke kaffe og kakao. Mønttegnene er udsendt efter 7. september 1887, på hvilket tidspunkt han ifølge politimesteren har bestilt, men endnu ikke modtaget checks for 420 dollar. Efter deres udseende at dømme, må det formodes, at de er fremstillet i England.

D. G. FONSECA

KLIK for forstørrelse!

David Gomez Fonseca, som var jøde, fødtes på øen Tortola i Vestindien. Han var detailhandler fra 1880 og boede på adressen Frederiksberggade 11, Charlotte Amalie. Ifølge politimesteren har han bestilt checks for 120 dollar, men først modtaget dem efter 7. september 1887. Efter deres udseende at dømme, må det formodes, at de er fremstillet i England.

C. A. DANIEL & CO.

KLIK for forstørrelse!KLIK for forstørrelse!

Hovedindehaverens fulde navn er Christopher Alfred Daniel. Han er født på St.Thomas. Han var detailhandler og værthusholder fra 1888. Endvidere var han indehaver af firmaet O.Ffrench & Co. Ifølge politimesteren har han før 7. september 1887 bestilt checks for 200 dollar, men endnu ikke modtaget dem. Den 18. april 1891 meddeler politikontoret på St.Thomas i St.Thomæ Tidende, at firmaerne er fallerede, og at benyttelse af firmaernes tokens herefter vil blive betragtet som en kriminel handling.

J. H. SOUFFRONT

Jules Henry Souffront er født på St.Thomas. I 1870 blev han rombodholder og i 1894 detailhandler. Mønttegnene indgik 1889 i grevskabet Bille-Brahes samling og er opført her på grund af deres store lighed med de allerede opførte tegn fra Delinois, Fonseca og Pearson. Efter deres udseende at dømme, må det formodes, at de er fremstillet i England.

Mønttegnene er endvidere nævnt i "Fortegnelse over en betydelig Samling af Sølvmønter fra alle Lande, hvoraf især fremhæves større Suiter af skandinaviske, italienske, pavelige og transatlantiske Mønter samt Medailler, Jetons og Tegn i Sølv, Kobber og Bronze, som bortsælges ved offentlig auction, der afholdes i Hotel Dagmar, Mandagen d. 5. Mai 1890 Kl. 5 og følgende Dage ... "

Mønttegnene tilhørte Vilhem Bergsøe, som i kataloget meddelte:

"St. Thomas. Mexican Tokens for Aarene 1888 og 89. Da der siden 1878 ingen Udmøntning har fundet Sted fra Danmark for de dansk vestindiske Øer, har mangel paa Smaamønt i de sidste Aar været følelig. En Del af de større Handelsfirmaer og Plantage-Ejere have derfor under Navn af "Mexican-Tokens" ladet præge Cents, som repræsentere 1/100 af den mexikanske Dollar. De efterfølgende Stykker ere ordnede alphabetisk efter Udstederne. De fleste ere prægede i 1888; men kun det af Russel Bros udstedte Sæt bærer Aarstal. Flere af disse Mønter ere allerede inddragne".

Som det ses af den øvrige tekst, er mange af Bergsøes oplysninger urigtige.

J. MÜLLER & CO.

KLIK for forstørrelse!

John François Müller er født på St. Thomas. Han var rombodholder fra 1868 og blev 1901 omtalt som handlende. Mønttegnene indgik 1889 i grevskabet Bille-Brahes samling. De erhvervedes fra P.Hauberg, som for 300 kroner om året bestyrede samlingen. Til indkøbsprotokollen meddeltes under nr. 33: 3 Handelstegn fra St.Thomas Kr.1,95 og under nr. 38: 46 vestindiske Pengetegn Kr. 20,-. I fortegnelsen er opført 47 mønttegn og 2 kultegn. Året efter lod Vilhelm Bergsøe sælge et antal vestindiske mønttegn på auktion 5. maj 1890, herunder en 5 cents fra J.Müller & Co. Som en note meddelte han, at de fleste af tegnene er prægede i 1888. Mønttegnene findes opført her på grund af deres store lighed med tegnene fra Delinois, Fonseca og Pearson.. Efter deres udseende at dømme, må det formodes, at de er fremstillet i England.

G. BERETTA

Georgio Beretta er født i Italien. Han var detailhandler fra 1867 og skibsreder fra 1880. I 1915 vides det, at firmaet blandt andet handlede med koraller, blonder og panamahatte (55). I 1960'erne handler man med italiensk importerede gaveartikler og påberåber, at firmaet er grundlagt 1861, hvorved antagelig skal forstås, at Beretta i 1867 overtog et seks år gammelt firma. En 10 cents og en 5 cents indgik i grevskabet Bille-Brahes samling 1889. Hvor de er fremstillet, vides ikke, men efter udseendet at dømme, turde de være præget i Frankrig.
KLIK for forstørrelse!
Firmaet har i 1964 på fabrikken MEKA i København ladet fremstille en souvenirudgave af de gamle tokens. De adskiller sig fra de originale tokens ved at være gennemhullede og ved at være præget med nye stempler skåret af medaillør Bent Jensen.

Den latinske indskrift på bagsiden E PROBITATE DECUS, kan oversættes til: En pryd af oprigtighed.

RUSSELL BROS.

KLIK for forstørrelse!KLIK for forstørrelse!

Den ene indehaver af Russell Brothers kan være John Russell, som var katolik og født i Liverpool i England. Han blev detailhandler og værthusholder i 1874 og rombodholder i 1875. I 1880 boede han i Nørregade 4b, Charlotte Amalie. Tegnene fra 1888 indgik 1889 i grevskabet Bille-Brahes samling. De fra 1890 tilbydes i Catalogue of Coins, Medals and Tokens of Central America, West Indies, and South America for sale at the prices affixed by the Scott stamp and coin company, L'td, New York, N.Y. No.4, February 1892.

FRATELLI COPELLO & CIA.

KLIK for forstørrelse!

Fratelli er det italienske ord for brødrene og i borgeredsprotokollen optræder Guiseppe og Gerolamo som detailhandler og skibsreder. Tegnene indgik i grevskabet Bille-Brahes samling 1889. Hvor de er fremstillet, vides ikke, men efter udseendet at dømme, turde de være præget i Frankrig.

O. FFRENCH & CO.

Supplerende lod O.Ffrench & Co. fremstille nok et mønttegn, hvoraf et eksemplar indgik i grevskabet Bille-Brahes samling i 1889. Hvor det er fremstillet, vides ikke, men efter udseendet at dømme, turde det være præget i Frankrig.

G. LEVITI

KLIK for forstørrelse!KLIK for forstørrelse! KLIK for forstørrelse!

Gerolanio Leviti er jøde, født i Italien. Han var detailhandler fra 1882. Han erhvervede et forsikringsagentur og blev konsul for Den dominikanske Republik. Tegnene med ens for- og bagside indgik 1889 i grevskabet Bille-Brahes samling. En komplet suite solgtes på Lynges auktion i 1899. Hvor mønttegnene er fremstillet, vides ikke, men efter udseendet at dømme, turde de være præget i Frankrig. Den latinske indskrift LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT er et citat af Vergil og kan oversættes: Utrætteligt arbejde overvinder alt.

J. MÜLLER & CO.

J.Müller & Co. fik fremstillet supplerende oplag af mønttegn. Af denne anden serie indgik eksemplarer i grevskabet Bille-Brahes samling 1889. Hvor de er fremstillet, vides ikke, men efter udseendet at dømme, turde de være præget i Frankrig.

G. PEIRANO & CO.

Guiseppe Peirano er født i Italien. Han var detailhandler fra 1887. 14. marts 1889 afsendte han et brev, hvor det i afsenderstemplet på fransk angives, at han handlede med frimærker. Mønttegnet indgik 1889 i grevskabet Bille-Brahes samling. Hvor det er fremstillet, vides ikke, men efter udseendet at dømme, turde det være præget i Frankrig.

PEIRANO ET FAVALE

Vittorio Favale er født i Italien. Han var kompagnon med ovennævnte Guiseppe Peirano. Favale var detailhandler fra 1888. Mønttegnet indgik 1889 i grevskabet Bille-Brahes samling. Hvor det er fremstillet, vides ikke, men efter udseendet at dømme, turde det være præget i Frankrig.

RDO. D. SENIOR

KLIK for forstørrelse!

Ricardo Doloris Senior er født i Puerto Plata på Haïti. Han var detailhandler fra 1886. Hans mønttegn indgik 1889 i grevskabet Bille-Brahes samling. Hvor de er fremstillet, vides ikke, men efter udseendet at dømme, turde de være præget i Frankrig.

A. BURNET

A.Burnet fik supplerende fremstillet et mønttegn. Et eksemplar indgik 1889 i grevskabet Bille-Brahes samling. Hvor det er fremstillet, vides ikke, men efter udseendet at dømme, turde det være præget i Frankrig.

DELVALLE & CO.

KLIK for forstørrelse!KLIK for forstørrelse!

Jacob Benjamin Delvalle fødtes på St. Thomas og var af en dér udbredt jødisk familie. Han var detailhandler fra 1867 og købmand fra 1870. Han blev siden dansk konsul på Curaçao. Delvalle har til Thomas W. Voetter oplyst, at hans tegn blev præget i Birmingham og at pengeomløbet desuden bestod af mexicanske 25 og 50 cents (56). Ifølge Heaton Orderbook for den privatejede Birminham Mint for den 4. december 1889, bestiller Delvalle & Co. 10.000 stk. 1 cent og 10.000 stk. 5 cents. Da et eksemplar af Delvalles 1 cent er indgået i grevskabet Bille-Brahes samling i 1889, må de bestilte 10.000 stk. 1 cents være en genbestilling, idet det må antages, at det bestilte først er leveret i 1890. En komplet suite af tegnene tilbydes hos Scott i februar 1892.

G. FERRARINI

KLIK for forstørrelse!

Guiseppe Ferrarini er født i Italien. Han blev detailhandler i 1889. 1 og 5 cents tilbydes hos Scott i februar 1892. En 10 cents sælges på Vilhelm Bergsøes auktion i Amsterdam 1903. Hvor mønttegnene er fremstillet, vides ikke, men efter udseendet at dømme, turde de være præget i Frankrig.

R. SENIOR & CO.

KLIK for forstørrelse!

Indehaveren af R.Senior & Co. er antagelig Robert Senior, som er født på Curaçao. Han var detailhandler. Mønttegnene indgik 1889 i grevskabet Bille-Brahes samling. Hvor de er fremstillet, vides ikke, men efter udseendet at dømme, turde de være præget i Frankrig.

H. TOUSSAINT

H.Toussaint lod også fremstille supplerende oplag af mønttegn. Eksemplarer indgik 1889 i grevskabet Bille-Brahes samling. Hvor de er fremstillet, vides ikke, men efter udseendet at dømme, turde de være præget i Frankrig.

L. TISSOT & CO.

KLIK for forstørrelse!

Louis Tissot er født i Amsterdam. Han var detailhandler og rombodholder fra 1889. Da hans mønttegn ikke findes nævnt i de tidlige kildeskrifter, og han har etableret sig så sent som i 1889, er det rimeligt at antage, at han sammen med G. Ferrarini var de sidste tokenudstedere. Hvor mønttegnene er fremstillet, vides ikke, men efter udseendet at dømme, turde de være præget i Frankrig.

Mønttegn, som har været opført i tidligere fortegnelser, men hvis eksistens eller rette henførsel må betvivles.

 

 

St. Thomæ Tidende bragte onsdag den 7. september 1892 følgende officielle meddelelse:

CHRISTIAN HENRIK ARENDRUP,

Gouvernör over de dansk-vestindiske Öer, Oberst, Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand,

GJÖR VITTERLIGT: I Kraft af § 3 af Colonialloven af 27de November 1863 har jeg forelöbigen stadfæstet fölgende af Colonialraadet for St.Thomas og St.Jan vedtagne Anordning:

§ 1. Det er Private forbudt at udstede Pengetegn af nogen som helst Art eller Anvisninger, lydende paa Ihændehaveren, for et moindre belöb end een Dollar.

§ 2. Det er endvidere forbudt at tilbyde eller modtage saadanne Pengetegn eller Anvisninger som Betaling.

§ 3. De Pengetegn eller Anvisninger af den omhandlede Art, der ere udstedte för denne Anordnings ikrafttræden, skulle indlöses af Udstederne.

§ 4. Overtrædelse adf denne Anordning straffes med Böder indtil $ 100. Sagerne behandles som offentlige Politisager.

§ 5. Gouvernementet fastsætter Tiden for denne Anordnings Ikrafttræden. Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette,

Gouvernementet for de dansk vestindiske Öer,

St.Thomas den 29de August 1892.

UNDER MIN HAAND OG GOUVERNEMENTETS SEGL.

C. H. ARENDRUP.

(L.S.)

___________________ H. Hänschell.

FORELÖBIG ANORDNING

for Öerne St.Thomas og St.Jan om Forbud

mod Udstedelse af Pengetegn.

d. 29de August 1892

==============

I Henhold til denne Anordnings § 5 bestemmes det herved, at Anordningen træder i Kraft fra 15de September d.A.

Gouvernementet for de dansk vestindiske Öer,

St.Thomas den 29de August 1892.

C. H. ARENDRUP.

___________________

H. Hänschell.

Paa Finansministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen ved allerhøjeste Resolution af 4de November 1892 allernaadigst at stadfæste følgende af Kolonialraadet for St.Thomas og St.Jan ved 3die Behandling den 27de August 1892 vedtagne Anordning for Øerne St.Thomas og St.Jan om Forbud mod Udstedelse af Pengetegn.

 

Tilbage til Christian IX's DVI-mønter


Tilbage til Mønter fra DVI
Tilbage Dansk Mønt