KLIK for forstørrelse!

Hemmelige mærker på Christian VII's mønter

af Jørgen Sømod

For at få det fulde udbytte af nedenstående tekst, anbefales det at downloade denne font, der skal lægges i C:/windows/fonts/

I 1778 introduceredes en ny mønttype, en toskilling, som i årene der fulgte prægedes i såvel København, Altona som på Kongsberg i ialt mere end 87 millioner eksemplarer. Antallet vil måske bedre kunne forstås, hvis man forestiller sig, at alle mønterne anbragtes i sække med 40 kg mønter i hver sæk. I så fald skulle der 2.500 mand til at bære sækkene, hvis de bar på en sæk hver. I tiden 1778-1786 bestod over halvdelen af al sølvudmøntning til indenrigs brug af toskillinger og denne beskedne mønt var således sammen med den ligeledes i stort antal udmøntede kobberskilling med årstallet 1771 nærmest enerådende i den daglige omsætning. Af en toskilling at være var mønten slet ikke så dårlig. Prægningsomkostninger, afgang og legeringsmetal har bevirket, at fortjenesten har været begrænset.

Mønten findes med to vidt forskellige monogrammer. C kan være udenfor 7 eller C kan være slynget i 7's nedstreg. 2 skilling H·S·K 1778 er altid med C udenfor 7. 2 skilling H·S·K 1782 findes med begge monogrammer. Prøvemønten 2 skilling C·H·L 1784 er med C udenfor 7. På alle øvrige slynges C i 7's nedstreg.

For tiden 1767 til 1774 vides det, at et stempelsæt til toskillinger i snit holdt til prægning af godt 80.000 mønter. Det vil sige, at der til udprægningen af toskillinge af 1778-typen krævedes mere end 1.000 stempelsæt. For at fremstille et prægestempel på daværende tidspunkt benyttede man sig af løse positive tal-, bogstav- og andre delstempler, alle kaldet punsler, som indsloges i det bløde uhærdede jern, som skulle blive til stempel. Dernæst efterbehandledes stemplet med sædvanlige gravørredskaber for til slut at blive hærdet. I København forestodes stempelskærerarbejdet af Johan Ephraim Bauert, som var yderst produktiv. På Kongsberg var Anders Jonsen Lunde stempelskærer. Lunde kunne imidlertid ikke tilfredsstille kravet om mængden af prægestempler, hvorfor der til stadighed fra Danmark måtte opsendes supplerende prægestempler til Kongsberg. Således vides det, at der i 1781 fra Kongsberg bestiltes 20 sæt prægestempler til toskillinger. Normalt mærkes mønter præget på Kongsberg med krydslagt hammer og bjergjern K. De stempler, som Bauert leverede til Kongsberg, markerede han derudover med en lille prik under Kongsbergs mærke, P.

Af mønter med denne prikmarkering kendes: Schou

I henhold til H. H. Schous konkordans mellem hans egen beskrivelse og beskrivelsen af 1791, som anført i fortegnelsen over L. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling er netop de norske toskillinger af ihvertfald årene 1779, 1780, 1781 og 1783, som i 1791 fandtes i kongens møntsamling, gjort med københavnske stempler, hvilket kan forlede til den anskuelse, at de pågældende eksemplarer slet ikke er præget på Kongsberg, men i virkeligheden som prøver er fremstillet i København før stemplernes afsendelse.

Det var iøvrigt ikke den eneste gang i Christian VII's dage, at møntstempler påførtes et særligt mærke i form af en prik. Johan Ephraim Bauert og hans søn Georg Valentin Bauert skar begge med flid portrætstempler til speciedalere, to trediedele og trediedele. Faderens stempler markeredes med B· og sønnens med ·B·. Sønnens signatur ses første gang i 1794 og faderens ses sidste gang i 1799, hvilket år han dør.

I København prægedes med signaturen H·S·K for Hans Schierven Knoph den ældre, i Altona først med C·H·L for Caspar Henrik Lyng, siden med D·C·L for Didrik Christian Liebst og på Kongsberg med krydslagt hammer og bjergjern K eller P samt H·I·A·B for Hans Jacob Arnold Branth.

Toskilling 1784 med C·H·L er en prøvemønt af fint sølv og præget på tyk blanket, en såkaldt piedfort. Den er i modsætning til øvrige toskillinger med C·H·L ikke præget på Mønten i Altona, men i København, hvor Caspar Henrik Lyng tiltrådte som møntmester den 1. januar 1784. De tre kendte eksemplarer dukkede op i første halvdel af forrige århundrede og det på en sådan måde, at de nu befinder sig på møntkabinetterne i Lund og Stockholm samt i L. E. Bruuns samling. Det kongelige møntkabinet i København kendte ikke sin besøgelsestid, skønt man på flere auktioner i attenhundredetallet havde haft muligheden.

Som en tilføjelse til Schous beskrivelse af toskillingerne skal her fra Bjørnstads auktionskatalog meddeles:

Videre skal anføres, at der i privateje befinder sig et eksemplar i kobber af 2 skilling fra Altona 1779 som Schou 6; det vejer 1,82 gram. Eksemplaret er ganske fejlfrit, næsten overperfekt. Det er fremdraget i Amerika og har stempelstillingen ÇË, hvilket er usædvanligt, idet et antal undersøgte 2 skillinge af sølv alle har stempelstillingen ÇÇ. Sålænge stykket er unikt, er der en vis mulighed for, at det kan være et prøveeksemplar. Hvis et yderligere eksemplar fremkommer, må det være en efterligning fremstillet til dekorationsbrug (1).

Af de norske toskillinger præget på andre mønter, hvilket besøgende gæster på Mønten på Kongsberg fik lov til at få præget som en erindring, kan det ses, at der ihvertfald har været gæster i årene 1786, 1787 og 1788.

Allerede før 1908 havde mønthandler E. H. Kirchhoff som bestyrer af Isak Moses Hartvig Glückstadts møntsamling i den håndskrevne fortegnelse over samlingen noteret, at der i samlingen under nummer 2334 fandtes en 2 skilling med det tidlige årstal 1776 og møntmestersignaturen C·H·L. Dertil oplysning om, at en sådan mønt ikke fandtes optaget i beskrivelsen af 1791 og at en sådan mønt ej heller fandtes i katalogerne over Christian Jürgensen Thomsens og Alfred Benzons samlinger. I det trykte auktionskatalog fra 1924 over sønnen Emil R. Glückstadts mønt- og medaillesamling genfindes mønten under nummer 3738. I hverken det håndskrevne eller det trykte katalog gøres der iøvrigt notat om, at det skulle dreje sig om en sjældenhed. H. H. Schou havde med henblik på udarbejdelsen af sin beskrivelse over danske og norske mønter i 1912 gennemgået Glückstadts samling og fandt ikke stykket værdigt til optagelse i en katalogisering over mønter. I forbindelse med møntauktionen i 1924 havde Galster, Hede og Schou i misundelse over, at det ikke blev dem, der fik hvervet med at udarbejde auktionskataloget, kulegravet samme katalog for småfejl, men de fik ikke observeret denne mønt. Kun Axel Ernst i Odense gjorde i sit eksemplar af kataloget et notat i form af et spørgsmålstegn. Mønten blev sammen med et antal øvrige mønter solgt til en mindre betydningsfuld samler.

I smudsbladet Møntsamlernyt 1973 afbildes en sådan toskilling som en hidtil ukendt mønt og der kundgøres, at "den synes klart præget med årstallet 1776". Det er nu ikke tilfældet. Det påståede sekstal kan ligne hvadsomhelst. I kommende numre af Møntsamlernyt rapporteredes om flere opdukkede eksemplarer af mønten. I en note i 3. udgave af Holger Hedes møntkatalog erklæres, at "der er formentlig tale om en utydelig prægning af 1778". Et eksemplar sælges på Christian A. V. lensgreve Lerche-Lerchenborgs auktion under nummer 1033, hvor der angives sjældenheden RR. Mønten afbildes ikke.

Mønten er ikke fra 1776. Den er fra 1778. Årsagen til fejltagelsen er, at den øvre højre bue i ottetallet på den anvendte punsel er graveret så svagt, at den kun erkendes når den betragtes i en passende forstørrelse og dette igen afhængigt af den vinkel hvori lyset rammer mønten. Et undersøgt eksemplar er ikke stempelidentisk med mønten afbildet i Møntsamlernyt, men de svage områder er ens. Til yderligere forværring er prægestemplerne her blevet ganske ødelagte, hvilket har bevirket, at både ottetallerne og bogstav H i C·H·L misdannede. Der er trøst at hente for den, der skal fjerne 2 skilling 1776 fra et møntkatalog. I stedet kan nemlig indsættes en tilsvarende 2 skilling fra 1789 med møntmestersignaturen D.C.L. og med reference til fhv. kontorchef i Marineministeriet F. P. Ridigers samling nummer 1234, N.F.M.VII p. 45, 10. december 1923. At også denne mønt skal afvises, denne gang under påskud af, at møntmesteren Didrik Christian Liebst kun virkede indtil 1786, kan der i givet fald blive brugt yderligere spalteplads på.

En typeoversigt over toskillingen vil sluttelig se ud som følger:


Note:


Tilbage til Dansk Mønt