Skrivergadefundet

Hauberg anfører om dette fund:

"12) Skrivergade, Sønder Herred, Bornholm, 1875. Dette rige Fund af ialt 2173 Mynter giver en klar Forestilling om de paa Bornholm gangbare Pengesorter i Erik Glippings Tid. Paa Grund af Øens Beliggenhed nær ved Skaane er det ganske naturligt, at Lunds Mynttyper have været de almindeligst benyttede, og dette viser ogsaa Fundet, idet den største Del er skaanske Mynter, hvoraf de ældste fra Valdemar Seier. Af Fundets 69 danske Typer med 1875 Stkr. ere 29 Typer med 1351 Stkr. skaanske, og af disse ere de 19 Typer med 1191 Stkr. fra Erik Glipping. Af formentlig hallandsk Mynt findes 4 Typer med 14 Stkr. Endvidere ere de andre Myntsteder alle repræsenterede ved flere eller færre af Erik Glippings Mynter, saaledes fra Ribe 9 Typer med 263 Stkr. Fundet indeholder desuden 2 Mynter fra Valdemar Seier og en Del fremmede Mynter, navnlig engelske Sterlinge, hvoraf de yngste ere fra Edvard I (1272-1307). Af ukjendte Mynttyper fandtes 4; cfr. Myntrækker: Erik Glipping, Skaane Nr. 17, 18; Jylland Nr. 13, 14. Hvor omfangsrigt og betydeligt dette Fund er, ses af de forholdsvis mange Typer, det har tilfælles med saa godt som alle de nogenlunde samtidige Fund; saaledes med Viborg F. 20 Typer og selv med et saa meget ældre og fjerntliggende Fund som Øster-Hæsinge F. 12 Typer. Det maa antages at være nedlagt i Erik Glippings sidste Regjeringstid, omtrent 1285. Mynterne laa paa en stenrig Mark gjemte inde under en stor Sten, dels i to Lerkrukker, dels indsvøbte i noget grovt Lærred. Den ene Krukke indeholdt kun danske Mynter, den anden alle de fremmede samt nogle faa danske."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) daterer mere forsigtigt fundet til 1280-1285.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt