Røskatten

Hauberg anfører om dette fund:

"21) Rø, Nørre Herred, Bornholm. 1867; Paa en Pløiemark fandtes 102 skaanske Mynter, alle af samme Typ; cfr. Myntrækker: Erik Menved, Lund Nr. 18. Den Omstændighed, at der ikke er andre Mynttyper i Fundet, hvilket maa antages at være nedlagt nogle Aar ind i det 14de Aarhundrede, staar muligvis i Forbindelse med Erik Menveds Paabud 1304, om udelukkende Brug af Rigets ny Mynt under Straf for at benytte ældre Penge. Efter Myntfundene at dømme har dette Paabud dog kun staaet ved Magt i faa Aar."


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt