Møntmester Bernt Buskes kvitteringer 1523

af Georg Galster

Som et kummerligt levn af et større regnskab foreligger i Rigsarkivet under "Diverse Møntsager 1523-1619" (Tyske Kancelli A. A. nr. 160) 9 løse kvittanser udstedte fra 28. september til 14. november 1523. De er alle undtagen de 2 første underskrevne af Frederik I's møntmester Bernt Buske, og de er alle undtagen nr. 2 påtrykt hans segl. Dette, der sættes her som slutvignet, viser et bomærke med en glødhage, - meget betegnende for en møntmester. På et par kvittanser (nedennævnte nr. 1 og 4) har en dansk regnskabsfører tilføjet nogle bemærkninger, og på bagsiden af en enkelt (nr. 5) er skrevet navne på 4 adelsmænd, der måske også skulle føre sølv til mønten. Påtegningerne "a-47-c" o. s. v. henviser til "Danske Samlinger Nr. 581".

Det nævnes ikke på kvittanserne, hvor de er udstedt, men antagelig er det i feltlejren i Serridslev udenfor det siden 10. juni belejrede København (1). I august havde den udvalgte konge og rigsrådet pålagt en landehjælp at udrede inden Mikkelsdag til krigsfolkets lønning og endvidere fra Tyskland indforskrevet en møntmester til ommøntning af Christiern II's klippinge (2). Denne har utvivlsomt været Bernt Buske, som dog i sine første to kvittanser optræder som fuldmægtig for møntmesteren i Roskilde, fra den 9. october derimod selv som den udvalgte konges møntmester. Hertug Frederik havde i Husum og Slesvig sin møntmester Jørgen Drewes (3); det er formodentlig ham, der nævnes her som møntmesteren i Roskilde, hvem Bernt Buske således afløste. Foruden ommøntning af Christiern II's klippinge hastede det med at slå en tilsyneladende god mønt til krigsknægtene, der råbte højlydt på deres sold. De herefter udmøntede "lejrskillinger" skulde efterligne de holstenske dobbeltskillinger (4).

Bernt Buskes kvittanser er benyttede af den højt fortjente møntforsker Julius Wilcke (5). De aftrykkes her bogstavret, dog med arabertal i stedet for romertal, med nutids tegnsætning og store bogstaver i navne og efter punktum.

 

1. Påtegning: a-47-c
1523 28. September
Jtem so bekenne jk Berndt Busken, mynes g. h. muntmesters fulmechtyger, dat jk hebbe entfangen fan her Tue Krabben (6) synem knechte 15 lodyge marck sulfers am afende Mychelis; des mer tor wareyt so hebbe jk myn marck hyr vnder an myne hantscryft gedrucket anno 23 &c.

Jtem aff thesse ere 9 lod. marck 6 lodt Oluff Nilß (7) vdlagdt vtj thz pant pa Holm oc 5 lod. marck 10 lodt aff frwe Else Abram Ericksens arffue gvts (8) &c.

 

2. Påtegning: 47-c
1523 9. October
Item so bekene ik Berent Buß myt myner egene hantschryft, dat ik empfanen hebbe van Njelß Dostorp (9), borger jn Randerß 200 Lot sulfer vp sant Dynyß dach int jar dussent 1500 vn 23 van wegen myneß gneden heren mu[n]tmester to Roschyld.

 

3. Påtegning: a-47-c
1523 9. october
Jk Berndt Buske, des erwelten konnyes tho Dennamarken heren Frederijcus muntmester bekenne abenbar, dat jk hebbe entfangen achte lodijge marck 10 lot sulfers fan dem abbede fan Ebbelholt; dut sulfe betuge ik myt myner hantscrijft vnde myn gewonlijke marck hijr vnder gedrucket; gescr. am dage Dyonysij anno 23.
Berndt Buske

 

4. Påtegning: 47 c
1523 25. october
Jk Berndt Buske, des erweltenn konnyes tho Dennemarken heren Frederycus muntmester, bekenne, dat ik hebbe entfangen fan dem gestrengen heren her Otte Hobbersen (10) 22 lodyge marck sulfers myn 4 lot; noch bekenne jk Berndt for genomet, dat [jk] hebbe entfangen fan dem strengen heren noch 22 lodyge marck sulfers myn 4 lot. Dut sulfe bekenne jk myt myner hantschrift vnde myn gewonlyke marck hyr vnder gedrucket; gescr. des sunnafendes for Symon vn Jude anno 23.
Berndt Buske

Summarum er 696 lodt.
Jtem her Oluff Holgersen (11) skal hafue quitans pa 100 gylden for 200 lodt aff forscre solff for aff gefft af forscre hans rente.
Mekel Persen, borgmester i Othensse (12) 1 quitans pa 60 gylden aff hans rente.
Relator mester Mogens (13).

[På bagsiden] Item 450 mark oc 13 lodt aff landhelpen af Alholm leen oc 866 1/2 marck.
Item af Ottes egne rente oc 100 marck.

 

5. Påtegning: a-47 a
1523 5. november
Jk Bemdt Buske, des erwelten konnyes tho Dennemarken heren Frederycus muntmester, bekenne, dat jk hebbe entfangen fan her Mans Blyden (14) 25 lodijge marck sulfers fan wegen der pryllaten vn des adels vth Fune; dut sulfe bekenne jk Berndt for genomet myt myner hantscr. vn myn gewonlijck marck hyr vnder gedrucket; gescr. des donner dages for Martyny anno 23.
Berndt Buske

[På bagsiden] Lauritz Schenckell (15) Niels Bild (16) Erick Erick&sclig; (17) Hening Walkendrop (18)

 

6. Påtegning: a-47-b
1523 13. november
Jk Berndt Buske, des erwelten konnyes tho Dennemarken heren Frederykes Muntmester, bekenne, dat ik hebbe entfangen fan her Andres Bylde (19) fyff lodijge marck 4 lot sulfers; dut sulfe bekenne jk jk [!] myt myner hantscr. vn myn gewonlycke [marck] hyr vnde gedrucket; gescr. des frydages na Martyny anno 23.
Berndt Buske

 

7. Påtegning: a-47-c
1523 13. november
Ik Berndt Buske, des erwelten konnyes tho Dennemarken heren Frederykes muntmester, bekenne, dat jk hebbe entfangen fan Stregebu (20) 26 lot 2 q. sulfers; dut sulfe bekenne jk myt myner hantscr. vn myn gewonlijcke mark hyr vnder gedrucket; gescr. des frijdages na Martyny anno 23.
Berndt Buske

 

8. Påtegning: a-47-c
1523 13. november
Jk Berndt Buske des erwelten konnyes tho Dennemarken heren Frederykes muntmester, bekenne, dat jk hebbe entfangen fan Oleff Falster (21) 16 lot 2 q. sulfers; dut sulfe bekenne jk mijt myner hantscr. vn myn gewonlycke marck hijr vnder gedrucket; gescr. des frydages na Martyny anno 23.
Berndt Buske

 

9. Påtegning: a-46
1523 14. november
Jk Berndt Buske, des erwelten konnyes to Dennemarken heren Frederyckes muntmester, bekenne, dat jk hebbe entfangen fan dem prafeste in Roschylt vn Eske Bylden (22) 27 marck myn 5 lot sulfers; dut sulfe bekenne ik Berndt for genomet myt myner hantscr. vn myn gewonlyck marck hyr vnder gedrucket; gescr. des sunnafendes na Martyny.
Berndt Buske

(Danske Magazin 8.R.II, 1. hæfte side 82-84)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønts forside