Om Møntfundet fra Lunds Domkirke 1835

af Axel Ernst

Dette Møntfund anførte P. Hauberg i Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146 (Kbhvn 1900), S. 178 som Fund Nr. 171, idet han under Henvisning til Oplysningerne hos C. G. Brunius: Nordens äldsta metropolitankyrka eller historisk och arkitektonisk beskrifning öfver Lunds domkyrka (Lund 1836, 2 uppl. Lund 1854) angav Indholdet af dette Fund til 6 danske Mønter fra Kong Niels af den dengang ukendte Mønttype Hauberg Nr. I (Side 230).

I "Moneta", Band I (Malmö 1935, S. 65-70) har Erik Person i Afhandungen "Ett fynd av Niels Svensens lundamynt" givet en værdifuld Redegørelse for Indholdet af dette Fund, hvis samlede Størrelse han ligeledes opgav til 6 Mønter, fig. I. Heraf opbevares nu de 4 i Universitetets Myntkabinet i Lund.

3 af disse af Typen Niels, Lund Hbg. 1, har Reversomskrifterne + VF[E]ME FCIT, + BIOR(spejlvendt N) LVD(spejlvendt N)EI og + BIORN I LVNDEPAX P, medens det 4. Eksemplar er identisk med den af Hauberg til Oluf (Skaane 1140-1143) henførte Mønt, som Person imidlertid paa overbevisende Maade har paavist ikke hidrører fra denne Tronprætendent, der var en Søn af Harald Kesja, men fra Kong Niels. (1) Yderligere opbevares siden 1836 i den kgl. Møntsamling i København (2) en Mønt af Hauberg Type 1 med Reversomskriften + BIORN I LVNDEPA + POR, medens det 6. Eksemplar erhvervedes af P. Hauberg i 1885 og i 1922 indgik til den kgl. Møntsamling i København, se P. Haubergs Auktionskatalog (Kbhvn. 1929) Nr. I285 (Reversomskrift + BIOR(spejlvendt N)I LVDEII).

Chr. Jürgensen Thomsen havde af denne Mønttype 2 Eksemplarer, Nr. 10305-06, hvis Reversomskrifter anføres som + BIORN I LVA(spejlvendt N)E og (+ BI) ORN... + P. Disse 2 Mønter, hvorved i Thomsens Katalog er henvist til Brunius (1836), maa ligeledes antages at hidrøre fra samme Fund. Ingen af dem anføres i Ramus' & Devegges ufuldendte Møntværk over Danmarks middelalderlige Mønter, hvis Udgivelse standsede i 1832, idet dette Værk S. 112 (Tavle XIX. 1-2 og I-II) af Mønter fra Niels kun beskrev de i Fundet fra Glim Kirkegaard fremkomne Mønter af Haubergs Type 9 (Roskilde), se herom Galster i N. N. Å. 1938, S. 9-10.

Disse Oplysninger hos Hauberg om Indholdet af Møntfundet fra Lunds Domkirke 1835 gentages kort hos Roar Skovmand: De danske Skattefund fra Vikingetiden og den ældre Middelalder indtil omkring 1150, Aarbøger for nord. Oldkyndighed og Historie 1942, S. 172 Note 1, hvorved er benvist til Persons Afhandling i "Moneta" 1935, S. 65.

Fundet maa imidlertid antages at have været større end hidtil ment. I Förteckning öfver en Samling Svenska, Norska och Danska Mynt, hufvudsakligen från Medeltid, solgt i Stockholm den 11. December 1861 (Stockholm 1861) findes nemlig S. 34 Nr. 861 anført følgende Mønt: "Nils den Gamle. Adv. Konungens krönta profilbild, med svärd i högra och en fogel (falk?) i venstra handen. Rev. En kyrka eller borg med omskrift: ... VF L ME F CIT. Sällsynt. Inedit.", der godt nok svarer til Person Nr. 2 (Fig. 2), jfr. den galvaniske Kopi i Haubergs Auktionskatalog Nr. 1287, og endvidere findes i samme Katalog fra 1861 S. 59-60 under Nr.1374-77 galvaniske Aftryk af 4 Mønter af denne Type, hvis Beskrivelse nærmest svarer til Person Nr. 2 "Uf ... me fecit", Person Nr.6 "B..rn i Luden", Person Nr.3 "Biorn Ludnei" og Person Nr.4 "Biorn i Lundetharth", urigtigt forklaret som Lundegard? Ligeledes findes i samme Katalog S. 59 Nr. 1373 et galvanoplastisk Aftryk af en Mønt, henført til "Olof, Harald Kesias son (?)", beskrevet saalcdes: Adv. Krönt bild en face med svärd i högra handen. Omskrift: OL ... Rev. Otydlig.", (3) og det oplyses om den: "Originalet i Lunds Myntkabinett funnet i Domkyrkan år 1835 tilsammen med Nils den Gamles mynt, och är af samma storlek". Dette bekræfter saaledes, at denne af Hauberg til Oluf (Skaane 1140-43) henførte Mønt, som af Person anført, hidrørte fra samme Fund.

I Brev af 9. August 1935 har Erik Person paa min Forespørgsel oplyst, at Samlingen, der bortsolgtes i Decbr. 1861 i Stockholm, har tilhørt Justitierådet Christian Naumann (+ 1888), der havde været Professor i Statsret og Proces ved Universitetet i Lund, hvis Rektor han var 1859-60, og var en interesseret Møntsamler, specielt af middelalderlige Mønter fra Lund. Hans Auktionskatalog kaster endvidere Lys over det lidet kendte Møntfund fra Lund 1859, Hauberg S. 178, Fund Nr. 168: Lund a, 1859 "Flere danske ("sandsynligvis fra Erik Ejegod", ikke beskrevne). Inv. 2585. Ifølge privat Meddelelse var det et større Antal af Erik Ejegod. Lund: Nr. 3, mange slet udprægede. jfr. K. M.; Bytteprot. 488". Jfr. Aarb. f. n. Oldk. og Hist. 1942, S. 169 Nr. 5. Ifølge Persons nævnte Brev er det meget muligt, ja sandsynligt, at Nr.862-76 i Naumanns Katalog stammer fra Fundet i den gamle Apotekergaard i Lund 1859. Naumanns Katalog indeholdt heraf følgende: Nr. 862: Erik Emune, Roskilde, Hbg Type 3 (1 Stk), Nr.864 Samme, Roskilde, Hgb. Type 5 (Rev. MARTIN), Nr. 863 og 865 Samme, Lund, Hbg. Type 1, henholdsvis med ERIT REX. ALVVIN og ERIC REX. PETER. Af de tidligere til Erik Lam, nu til Erik Ejegod, Lund,, Hbg. Type 3, henførte Mønter findes i Naumanns Katalog 11 Eksemplarer, hvoraf beskrives Nr. 866 med ERIC, Rev. BIRNI, Nr.867 ERIC +, Rev, BIRN I LUNN, Nr.868: ERI - CI, Rev. B. . NI og Nr.869: ERI, Rev. BIORN, medens Nr.870-876 angives at være noget varierende og uden Omskrift samt mindre tydelige. Kun eet Eksemplar af dette Fund indgik i det kgl. Myntkabinet i Stockholm (Inv. 2585), medens de Øvrige synes spredt for alle Vinde. (4)

Den mærkelige Indskrift Pax P eller Pax Por er blevet sammenholdt med

Med Hensyn til Omskrifterne Pax Por(tu) paa Kong Niels' Lunde-Mønt Hbg. Type 1, og Brakteaten Schive Tab. VIII. 44 (Thordeman l. c. Nr. 10) har Nils Ludvig Rasmusson i Nord. Num. Unions Mbl. 1943, S.48 henledt Opmærksomheden paa Fortolkningen heraf som Handelsfred, d. v. s. det kongelige Paabud om Fred, som var en Nødvendighed for, at Handelen frit skulde kunne udvikle sig i en "portus", en Handelsstad. Herved kan endvidere henvises til F. Friedensburg: Die Symbolik der Mittelaltermünzen II-III (Berlin 1922), p. 398-399 samt til Poul Johs. Jørgensen: Dansk Retshistorie, Kbhvn 1940, S. 214, 420 og 423-424.

(NNÅ 1946)


Noter:


SUMMARY

Axel Ernst: The coin-find from Lund cathedral 1835

About this find Hauberg stated in his standard work on the elder Danish medieval coins that it contained 6 coins from King Niels (1104-34) of a hitherto unknown type (Tab. XIII, 1). In "Moneta" (Malmö 1935) Erik Person pointed out that one of the 6 coins was identical with the coin ascribed by Hauberg to the Pretender Oluf (1140-43), of which in 1943 a similar specimen appeared in the find from Torekov in Scania showing a reverse related to the coins ascribed by Hauberg to Lund and to Cnut V and Valdemar I (Tab. I,1 and II,1). In the present communication it is pointed out that the find from 1835 has contained more coins than hitherto supposed, reference being made to C. J. Thomsen nos. 10305-06 and to an anonymous sale catalogue of medieval coins, sold in Stockholm in 1861, which collection belonged to the former Professor at the university of Lund, Chr. Naumann, nos. 861 and 1374-77. In this catalogue were some coins (nos. 862-76) from Erik Ejegod (1095-1103), by which light is thrown on a little known find from Lund in 1859. In connection with the legends with PAX POR or the like appearing on several of the coins from the find in 1835, the author discusses the other Danish medieval coins with PAX together with one by Schive (Tab. VIII, 44) to Norway ascribed bracteate with PAX PORTA (from Thomsen's catalogue no. 11428), which, however, surely is Swedish, and refers to the interpretation of those words as "trade peace", that is, the royal command of peace necessary to the free development of trade in a "portus", a commercial town.


Tilbage til Dansk Mønt