Mønterne fra Dannebroge

"I 1986 bjergedes 456 mønter fra krigsskibet Dannebroge, der sprængtes i luften under slaget i Køge bugt 1710. Mens de øvrige skatte kan tænkes at repræsentere en kapital, der er opsparet gennem kortere eller længere tid, må vi gå ud fra, at Dannebrogeskatten repræsenterer skibskapitalen og dermed afspejler møntbestanden på nedlægningstidspunktet. Den seneste mønt er fra 1708, mønterne fra Christian IV er næsten forsvundet og hovedvægten er på Frederik III's og Christian V's hele og halve kroner (fire- og tomark). Af Frederik IV's mønter er der kun nogle få otteskillinge."

Anne Kromann

 

Huitfeldt-monumentet på Langelinie

På den store plæne står et kæmpemonument, udført af Vilhelm Dahlerup og F. E. Ring. På soklen kan man læse: "Ivar Huitfeldt og hans mænd, Kjøgebugt 4de october 1710." På denne dato i Den store nordiske krig (1700-1721), blev linieskibet Dannebroge som Huitfeldt (1665-1710) var chef for, sat i brand under en træfning med svenskerne. Han gav ordre til at fortsætte kampen, som først standsede da skibet sprang i luften. - Huitfeldt og de fleste af hans folk omkom, men den heltemodige manøvre reddede den danske flåde. Monumentet er rejst i 1886, består af et meget højt fundament, en svær sokkel, en rund marmorsøjle og på toppen af denne en statue af sejrens gudinde, Victoria.

Kilde: Internetsiden Langelinie, Huidtfeldt-monumentet

 

Indberetning til Kongen om forliset:

General-admiral-leutnant Grev U. G. Guldenlews raport til kongen, skrevet d. 5 okt. 1710 angående slaget i Køge bugt.

"Stormægtige konge, Allernaadigste herre.

Eders Majestet haver vel alt fornummen, hvorledes de Svensche ere komne her ind udi Bugten. Vi mente i forstningen, da vi saae dennem, at det kunde være voris Copfardi Skibe, som kom fra Danzig; mens, da fornam, at det var Fienden, lod jeg giøre Signal til at kappe, for at komme dis hastigere udi nogen ordre, mens, saasom det kuulte sterckt og Farvandet her er meget knapt, saa vi ofte matte vende, og det enda for Vinden om, vilde det icke lyckes for os at komme udi nogen synderligen orden; imidlertid havde jeg en gang, da vi havde vendt imod Fienden, nogen forhaabning til at louven fra hannem, mens hand vendte med contra Marchen og kom saa et got stycke op til louvarrt fra os. I den tid vi saaledes stod over imod Fienden, hendte det sig at den Svenche General begyndte at fyre på Skibet Dannebroe, hvilket var noget til louvart op; det samme giorde og nogle andre af de Svenche; mens da Skibet Dannebroe havde skiødt nogel skud igien, skeede den ulyckelige hendelse, at Skibet, jeg troer ved ilden af hans eigne Kanoner, kom udi brand, og bremdte saa en stoor del deraf bort, indtil Det omsider sprang i Luften, og jeg troer neppe, at et eniste Mennische er bleven salvered. Jeg beklager meget, at saa braf og dygtige en Officer som Hvitfeldt var, schulde faa saadan elendig maade omkomme. De too Svenche Skibe, som saar paa Grund, haaber jeg, sidder saa fast fast, at de sielf schal være obligered til at sticke brand udi dennem, hvilcket jaeg gierne ved brandere havde vildet forsøgt at giøre, mens Vinden haver væred for streng dertil. De Svenche haver i alt, saa meget som vi haver observered, 21 Skibe af Linje, derimod er det en DESAVANTAGE for os, at de haver louven. I gaar aftis, lidet for Solens nedgang gick de til Anckers, og vi, strax derefter anckrede ogsaa. De ligger endnu stille, og tvivler jeg på, at de vil attaquere os i Dag; mens vilde Gud give os en god Sydvest, schulde vi i Guds navn søge dem, og ønscher jeg af hiertet, at hand vil velsigne Eders Majestets vaaben udi en occasien som denne er.

Jeg forbliver, Eders Kongelige Majestets Allerunderdanigste og troepligtige Tiener.

GULDENLEW
Skibet Elephanten d 5 oktober
klocken omtreent 9 om morgenen."

Kilde: Internetsiden vragguiden.dk


Litteratur:


Tilbage til Dansk Mønt