Møntvarianter og Fejlprægninger fra Christian IV

Kurt Knudsen og Preben Nielsen: Møntvarianter og Fejlprægninger fra Christian IV. Amagerlands numismatiske Forening, Kastrup 1982.

Anmeldt af Hans Otto Harck

Den 31. Oktober 1982 fejrede Amagerlands numismatiske Forening sin 10 Aars Fødselsdag, og i den Anledning har to dygtige og overmaade flittige Medlemmer i flere Aar forud for Dagen forsket og studeret i offentlige og private Samlinger for at belyse et specielt Omraade indenfor dansk Numismatik med Henblik paa Udgivelse af en Bog som Hyldest til Fødselsdagsbarnet. Bogens første Udgave foreligger nu i et Antal paa 500 Stk., dens Emne er Varianter og Fejl i Christian IV's Sølvmønter, og den har i høj Grad Interesse langt udover Amagerland for alle, der har særlig Sans for Christian IV's Mønter eller har en Specialsamling fra denne Konge.

Bogen er et Supplement til Overretssagfører Holger Hedes Værk Danmarks og Norges Mønter 1541 - 1814 - 1963, og den anvender som Basis Numrene fra Hedes Værk, der jo i mange Tilfælde er delt op i Under-Numre ved Hjælp af store Bogstaver, og den tilføjer yderligere Bogstavnumre, hvor man mener, at Studierne har givet Anledning til en mere bred Opdeling af en Mønttype. Ved hver Type eller Undertype er anført de Aarstal, som den paagældende Mønt forekommer med og med Tal en Henvisning til Numrene i Schous Værk samt et S-, hvis Mønten ikke findes i sidstnævnte Værk.

Kong Christian IV's Regeringstid var jo som bekendt en lang Periode, hele 60 Aar, hvorfor det ikke kan undre, at han er den danske Konge, der har ladet slaa det største Antal forskellige Mønter, som, naar man tager i Betragtning Smaaforskelle i Stemplerne med Hensyn til Bogstavering, Punktsætning, Indskrifter m.v., efter en Optælling efter Schous Værk kommer ganske nær op til de 3.000 Stykker. Naar Materialet er saa stort, har det, da Schous Værk blev udgivet, ikke været muligt at undgaa, at nogle Forskelligheder er forblevet upaaagtede, og i de sidste 50 Aar har man desuden fundet frem til tidligere ukendte Mønter, derfor er det foreliggende Værk af stor Værdi. Det kalder sig et Supplement til Hedes Værk, men kan ogsaa opfattes som et Supplement til Schous Værk, dels fordi det paa overskuelig Vis har fortsat Hedes Gruppering af de forskellige Schounumre under hver Type eller Undertype, dels fordi det har tilføjet en værdifuld Raritetsangivelse ud for hver Schounummer.

Værket er illustreret paa udmærket Maade ved Gnideaftryk af Eksemplarer fra de fornemste Samlinger i Skandinavien, og Billederne er gode, saaledes at enhver med Lethed kan finde en Variant eller Fejlprægning, som han maatte søge.

Forfatternes store Forskningsarbejde omfatter ifølge Forordet alene det store Flertal af Christian IV's Mønter - Sølvmønterne, og man kan føle det som et Savn, at ikke det forholdsvis lille Antal Guld- og Kobbermønter er medtaget, for der findes ogsaa her Varianter eller Typer, som ikke er kendt i Hedes eller Schous Værker (jvf. eksempelvis Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1975, Nr. 6, Side 120).

(NNUM 1983 side 15f)


Tilbage til Dansk Mønt