KLIK for forstørrelse!

Opdagelsen af DANKSE

af Michael Märcher

Den kendte 1 skilling med årstallet 1771 og stempelskærerfejlen DANKSE på bagsiden katalogiserer Frank Pedersen som type S 18 (1). Han skriver endvidere, at

"Alle STAVEFEJLS-typer skyldes Bauert. [Johan Ephraim Bauert (1726-1799), MM] (2) S18 og S20 (DANKSE og DNASKE) anses for de først prægede, men nøjere end til perioden 1779-83 er det ikke muligt at placere dem, - bl.a. møntblanketternes mål og vægt indikerer dog, at de formentlig stammer fra periodens første del." (3)

Som det vil fremgå nedenfor, er det ikke helt korrekt, at S 18 ikke kan dateres mere præcist. Til gengæld er pointeringen af, at den antageligt stammer fra periodens første del en god analytisk iagttagelse. Det står lidt i modsætning til Julius Wilcke, der sandsynliggør, at stemplet med DANKSE er lavet i 1783 ligesom stemplet med fejlen DANAKE (4).

Et brev i møntvæsnets arkiv beviser imidlertid, at DANKSE er lavet før 1783. Prokurator Hans Heeberg skrev nemlig den 17. december 1782 fra Hoberg i Stange Sogn i Hedemarken, dvs. Stange i Hedmark ca. 75 km nord for Oslo, til Rentekammeret, der sendte sagen videre til Finanskollegiet, at

"Blandt endeel Penge af Kaabber, jeg har faaet, findes 2de Én Skillings Stykker forskiællig. Den Eene viiser En Skilling Danske; men den Anden En Skilling Dankse. [Min fremhævning, MM] Jeg er kommen i Tvivls Raadighed i dette, og forinden jeg fraleverer mig den sidste bemeldte Penge, vil jeg hermed underdanigst de Høye Herrers Naadigste Betænkning ombeede; ligesom jeg har holdt det for min Pligt dette at andmelde." (5)

Sagens videre forløb er ikke nærmere undersøgt, men i hvert fald bad Finanskollegiet i januar 1783 om at få mønten med DANSKE tilsendt. Der var således med denne sag på sin vis lagt i kakkelovnen for J. E. Bauert, da to yderligere stempelskærerfejl blev opdaget senere i 1783. Sagen derom er overordnet fornuftigt beskrevet af J. Wilcke - dog med enkelte fejl og unøjagtigheder, hvorfor de to væsentligste aktstykker i sagen her gengives (6).

Møntdirektør Hans Schierven Knoph skrev den 4. oktober 1783 følgende til Finanskollegiet:

"Underdanigst Pro Memoria!
Førend jeg modtog det høye Collegii Skrivelse af 23de Sept. h .a. [hujus anni, dvs. i dette år, MM] hvorved jeg befales, at undersøge Sammenhængen, i Henseende til de, med 2de Slags urigtige Præg roullerende Kaaber 1 sk. Styk., har det allerede her bleven observeret, at Medailleur Bauert havde ved en Feyltagelse ladet indsette i Pressen et af ham forfærdiget urigtig Stempel med Paaskrift 1 SKILLING DANAKE, hvorpaa vel en Deel Kaaber 1 sk. Styk. allerede vare udprægede førend Feylen blev bemerket, men da deraf ikkun [kun, MM] faa vare blevne afleverede, saa ere de fleste blevne tilbageholdte og casserede, ligesom og det urigtige Stempel strax blev nedslaaet.

Hvad derimod det andet urigtige Stempel nemlig med Paaskrift: 1 SKILLIING DANSKE M.K. Anbelanger, da har vel ingen sikker Oplysning derom været at erholde; Men da Myntmester Lyng ved den fra ham i denne Anleedning indhentede Efterretning forsikkrer, at han aldrig har formerket nogen Urigtighed i henseende til Stemplerne ved Mynten i Altona; Saa kand det formodes at Medailleur Bauert, uagtet han paastaaer derom at være uviidende, og har begaaet denne Feyl.

Jeg har derfor alvorligen tilholdt ham for Eftertiden at bruge meere forsigtighed ved Stemplernes forfærdigelse; Og da han har lovet dette, jeg og til desto større Betryggelse har foranstaltet at alle Stempler herefter, førend de indsettes i Pressen, blive mig foreviiste. Saa beder jeg underdanigst at Medailleurens Uagtsomhed maa for denne Gang i Betragtning af hans meget arbeyde i denne Tiid, og den Skynding hvori Stemplerne som aftalt maa forfærdiges, naadigst blive ham pardoneret.

Kiøbenhanvs Kongelige Mynt den 4de Octob. 1783
Knoph."
(7)

Bauert fik således skylden for SKILLIING DANSKE M K allerede i 1783. Det fik dog ikke umiddelbart betydning, da Finanskollegiet den 28. november 1783 skrev følgende til H. S. Knoph:

"Pro Memoria.
Da vi i Betragtning af de af hr. Etats Raadens [H. S. Knoph, MM] indberettede Omstændigheder for denne Gang ville lade den af Medailleur Bauert begangne Skiødesløshed med Stemplernes forfærdigelse til de udmyntende Kaaber 1 Skillinger passere, imod at han herover betydes vores Mishag, og at han Fald saadant efter skrivelse arriver sa derfor kan vente tilbørligen at blive ansees; saa giøre vi ey og forsikrede, at hr. Etats Raaden herefter nøye lader paasee, at ingen urigtige Stempler udi Presserne bliver indsatte, paa deslig Urigtighed enten i henseende til denne eller andre Myntsorter ey oftere skal indtreffe til de roullerende Penges Miscredit.

Hvilket i Anledning af hr. Etats Raadens Skrivelse desangaaende af 4de octbr sidstladne herved fornøden Efterretning har villet formelde.

Finance-Collegium, den 28 Novbr, 1783." (8)

KLIK for forstørrelse!

Fig. 1: SKILLING DANKSE K M (9)

1771, Schou 21
KLIK for forstørrelse!

Fig. 2: SKILLIING DANSKE M K (10)

(Numismatisk Rapport 86, 2005 side 17-19; let ændret)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt