25 mønttegninger fra Christian den Syvendes tid

af Michael Märcher

Blandt Rigsarkivets arkivalier fra Christian den Syvendes tid findes der adskillige mønttegninger. En del af dem er gengivet i J. Wilckes værk om perioden 1788-1845 (1). Der er derudover fundet 25 mønttegninger, som ikke er gengivet af J. Wilcke og som heller ikke har været publiceret andetsteds (hver forside eller bagside tæller i denne sammenhæng som en mønttegning). De 25 stk. gengives her samlet under ni punkter.

 

(1) Forside til 32 skilling 1775. 32 mm

Tegningen er usigneret. Af bevaret korrespondancemateriale fra foråret 1775 fremgår det, at denne tegning, tegningerne under punkt 2-4 samt de usignerede tegninger (2) fra 1775, der er gengivet i J. Wilckes værk, er tegnet af Johan Henrik Wolff (1727-1788) i april-maj 1775. Sagen om tegningerne startede, da Finanskollegiet den 18. april 1775 udstedte ordre om, at J. H. Wolff og Johan Ephraim Bauert (17261799) begge skulle lave tegninger til følgende mønttyper: 1, 2, 4, 16 og 32 skilling. J. H. Wolff var stempelskærer ved Mønten i Altona fra 1771 til sin død. J. E. Bauert var blandt andet fra 1763 til sin død stempelskærer ved Mønten i København.

Bagsiden til 32 skillingen er gengivet i nævnte værk af J. Wilcke på side 73, hvor den tilskrives J. E. Bauert. Tegningen af bagsiden er ligesom tegningen af forsiden udført af J. H. Wolff, og de to tegninger findes i arkivmaterialet på samme ark papir som de to tegninger under punkt 2. (3)

 

       

(2) 16 skilling 1775. 32 mm

Tegningerne er usignerede, men tegnet af J. H. Wolff i april-maj 1775.

 

(3) Bagside til 4 skilling 1775. 21 mm

Tegningen er usigneret, men tegnet af J. H. Wolff i april-maj 1775. Tegningen har tydelige ligheder med tidligere og senere udmøntede 1700-tals 4 skillinger samt med en afbildning på side 74 i nævnte værk af J. Wilcke. Sidstnævnte gælder også for tegningen under punkt 4 i nærværende opsats.

Tegningerne under punkt 3 og 4 er tegnet på samme ark, der i alt indeholder ti rnønttegninger. De øvrige otte tegninger er gengivet på side 73-74 i nævnte værk af J. Wilcke. Det bør bemærkes, at for- og bagsidetegningerne i J. Wilckes værk ikke altid er sammensat på samme måde som i originalmaterialet.

 

(4) Bagside til 2 skilling 1775. 15 mm

Tegningen er usigneret, men tegnet af J. H. Wolff i april-maj 1775.

 

(5) To sæt tegninger af 1 speciedaler 1785. 42 mm

Tegningerne er signeret af J. E. Bauert. Tegningerne blev lavet af J. E. Bauert i september 1785, og i samme måned indsendt til Finanskassedirektionen af møntdirektør Hans Schierven Knoph (-1788). Tegningerne er lavet på to forskellige ark - et til hver mønt, hvorpå der ikke er andre tegninger. I forhold til motiver det nærliggende at tro, at 1. E. Bauert havde en 1/2 eller 1 speciedaler fra 1770'erne (Hede (4) 11-12) hos sig, da han lavede disse tegninger (5).

 

(6) 1 sechsling og 1 dreiling 1787. 29 og 24 mm

Tegningerne er usignerede. Det vides ikke, hvem der har lavet dem. Formodentlig er de lavet i København. De blev sent i 1786 (muligvis i november) sendt til J. H. Wolff. Tegningerne er lavet på to forskellige ark - et til hver mønt, hvorpå der ikke er andre tegninger. På grundlag af tegningerne lavede J. H. Wolff i slutningen af 1786 et stempelpar til 1 sechslinge. Det gik ikke så godt. Bogstaver og tal blev utydelige og var dårligt proportionerede. Desuden stod ordet SECHSLING skævt. J. H. Wolffs eneste undskyldning var, at han havde en slem svulst i den ene hånd, som gav ham store smerter. Det gjorde naturligvis ikke graveringen af stemplet nemmere. Bemærk i øvrigt, hvor ucentreret monogrammet er på tegningen, samt at ordet skillemønt/scheidemünze er stavet SHEIDEMUNZE. (6)

 

(7) 1 sechsling og 1 dreiling 1787. 29 og 24 mm

Tegningerne er usignerede. Det vides ikke, hvem der har lavet dem. Formodentlig er de lavet i København. De blev i december 1786 tilsendt J. H. Wolff sammen med tegningerne under punkt 8. De fire tegninger er på det samme ark, hvorpå der ikke er andre tegninger. Tegningerne afløste tegningerne under punkt 6 - bemærk, at der står VI og ikke VII i monogrammet på tegningen af 1 dreilingen. Der er også adskillige andre mindre forskelle mellem tegningerne og de senere prægede mønter (Hede 46-47) med hensyn til detaljer i motivet og dets udformning. Blanketterne til dreilingene og sechslingene blev fremstillet på statens i 1786 erhvervede sølv- og kobberanlæg i Poppenbüttel. Selvom blanketterne var færdige i november 1786 skete prægningen først på Mønten i Altona cirka februar-september 1787. Der blev lavet 12.500 rigsdaler i dreilinge og 62.500 rigsdaler i sechslinge (7).

 

(8) 1/6, 1/12 og 1/24 speciedaler 1787. 26 (8), 24 og 21 mm

Tegningerne er usignerede. Det vides ikke, hvem der har lavet dem. De blev i december 1786 tilsendt J. H. Wolff sammen med tegningerne under punkt 7. Tegningerne er lavet på tre forskellige ark - et til hver mønt, hvorpå der ikke er andre tegninger. Ligesom under punkt 7 blev tegningerne brugt som forlæg til stempler, der kom i anvendelse (Hede 42-44). Blanketterne til 1/6, 1/12 og 1/24 speciedaler med årstallet 1787 blev lavet på det under punkt 7 nævnte anlæg i Poppenbüttel, og størstedelen af dem blev præget på Mønten i Altona (9). Der blev lavet henholdsvis 90.000, 150.000 og 200.000 rigsdaler i 1/6, 1/12 og 1/24 speciedaler i perioden (10) cirka februar 1787 - juli 1788 (11).

 

       

(9) 1 speciedaler 1787. 42 mm

Tegningen er signeret af Georg Vallentin Bauert. Den er lavet omkring årsskiftet 1786-1787. G. V. Bauert (1764-1841) var 1784-1791 stempelskærerlærling på Mønten i København hos sin far, J. E. Bauert. Tegningerne er lavet på et ark, hvorpå der ikke er andre tegninger. Da arket blev indsendt til myndighederne i januar 1787, var det ledsaget af følgende brev:

"P M. Herved tager ieg mig Underdanigst den Frihed, at viise De høye Herrer noget af mit Arbeyde, nemlig en Spetie [sic!] med hans Majestets Portrait paa.

Ieg skulde føer have fremvist noget af mit Arbeyde, men da min Fader fik de tvende Medailler for Veteriner-Skolen, at skiære satte han mig til at Arbeyde derpaae, for derved at kunde Øve mig.

Underdanigst
Georg Vallentin Bauert
Kiöbenhavn d 6. Januari 1787"
. (12)

(NNUM 2006 side 110-115)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt