KLIK for forstørrelse!

Fortegnelse over forordninger love m.v. vedrørende mønt- og pengevæsenet i Danmark og Hertugdømmerne fra 1813 til 1875

Samlet af Anders Christensen
Overrakt til Georg Galster 17. Maj 1979

1. del: 1813-1847
2. del: 1848-1875

Fortegnelse over forordninger, love med videre vedrørende mønt- og pengevæsenet i Danmark og Hertugdømmerne i tiden fra møntvæsenets reorganisation ved forordningen af 5. januar 1813 til møntloven af 1873.

Fortegnelsen bygger i alt væsentligt på, hvad der står om “Banken” og “Myntvæsen” i registrene til de nedenfor nævnte lov- og reskriptsamlinger, hvis tekst, sprog og retskrivning er søgt bibeholdt, hvor ikke forståelsen har nødvendiggjort omskrivning til eller forklaring på nutidigt dansk.

Udeladt er bestemmelser om fastsættelse af takster, om administration af bankhæftelsen og om Nationalbankens interne forhold samt kundgørelser for Hertugdømmerne, der gengiver eller svarer til bestemmelser for hele Monarkiet.

I Danmark Nationalbanks jubilæumskrift, “Dansk Pengehistorie”, der udkom i 1968, har Kirsten Mordhorst i bind 3 side 157 ff. udarbejdet en kronologisk oversigt over trykte forordninger m.v. vedrørende pengepolitikken under enevælden. For tidsrummet 1813 til 1849 overlapper denne oversigt og nærværende fortegnelse hinanden; men da de har forskelligt sigte, dækker de ikke hinanden helt. Oversigten i Dansk Pengehistorie indskrænker sig ikke til at anføre overskrifterne til de forskellige forordninger med videre; den gengiver også bestemmelsernes indhold.

Fortegnelse over love med videre vedrørende det danske møntvæsen og seddeludstedelsen fra 1873 til 1954 findes i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1954, side 115-131.

Kilder:

Forkortelser: Bek: = Bek(j)endtgjørelse, Cirk. = Circulaire, Fr. = Forordning, Pl. = Placat, Pr. = Promemoria, Res. = Resolution, Reskr. Rescript, Skr. Skrivelse.

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

Fortsættes


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt