Et nyt eksemplar af Svend Tveskægs mønt

af Mark Blackburn, Michael Dolley og Kenneth Jonsson

Det er passende at Georg Galsters 90-års fødselsdag markeres ved at Den kongelige Mønt-og Medaillesamling i København erhvervede endnu et eksemplar af Danmarks første, nationale mønt fra Svend Tveskægs udmøntning. Galster er jo en af de største blandt en lang række fremragende direktører for Den kongelige Mønt- og Medaillesamling. Det ny stykke (afbildet på forsiden), som blev opdaget i marts 1977 af to af forfatterne til denne artikel, mens det var hos mønthandlerfirmaet A. H. Baldwin & Sons i London, synes ikke før at have været kendt af dem, der har arbejdet med de danske møntrækker. Mønten havde ingen proveniens, men den mentes at have været i en engelsk privatsamling i mange år (i hvert fald siden 2. verdenskrig); probermærkerne på begge sider viser, at den har været brugt i Skandinavien eller syd for Østersøen, og at den formentlig kommer fra et fund et af disse steder.

Selv når man lægger denne mønt til, så bliver styktallet af mønter, som med sikkerhed kan henføres til denne konge, kun otte. Den ny mønt er fra et kendt stempelpar. Faktisk er alle mønterne slået med det samme forsidestempel, mens der kendes to forskellige bagsidestempler. Dog må vi straks tilføje, at det ikke er udelukket at andre mønter kan være slået på dansk område under Svends regering. Blandt de mange hundrede samtidige efterligninger af engelske mønter fra Æthelred II er der kun få, der nærmere kan bestemmes, men efterhånden som forskningen indkredser bestemte grupper, baseret på stilistiske kriterier, stempelstudier eller forskelligheder i indskrifterne, kan man håbe på, at der ved hjælp af skattefundene vil fremkomme mønstre, som gør det muligt at henføre dem til specielle områder. Der skal gøres meget arbejde før man får en oversigt over de anonyme efterligninger, og først da kan man placere den danske konges lille udmøntning i dens rette sammenhæng.

Tegningen på Svends mønter er en direkte kopi af Æthelreds Cruxudmøntning, som menes at have været brugt i England mellem c. 991 og c. 997. I dag er det en af de almindeligste angelsaksiske mønter. I udmøntningstiden synes produktionen at være forøget for at imødekomme en meget større efterspørgsel fra indbyggerne i Skandinavien og langs Østersøens kyster. Mønterne blev brugt i alle Østersølandene i de næste hundrede år eller mere, og i mange af de skatte, som blev gemt hen i denne periode, er Crux den første af de angelsaksiske udmøntninger, som træffes (1). Den første store danegæld fra 991 blev formentlig betalt hovedsagelig med Cruxmønter. Det er sikkert, at danegælden fra 994, som Svend og Olaf Tryggvason vendte hjem med til deres respektive lande, næsten udelukkende bestod af Cruxmønter, og derfor kan valget af denne mønt til forbillede for kongens udmøntning ikke overraske nogen.

Det ny stykke i København er slået med det af de to bagsidestempler, der har den mest korrekte stavemåde. Indskrifterne kan gengives som følger:

Der kendes fire stempelidentiske eksemplarer af denne mønt: et i Stockholm, et i København, et på Frederiksborg Slot og et i Leningrad. Endnu tre stykker i Stockholm er slået med et bagsidestempel med forvirret indskrift, som tilsyneladende er afledt fra bagsiden med Godwine man Dner (2). Den lyder:

Vi ved fra arkivalierne, at der er fundet fire af Svend Tveskægs mønter i Sverige og én i Estland, men det er dog vanskeligere end man umiddelbart skulle tro at give en detailleret redegørelse for de eksisterende mønter. Syv af otte stykker er blevet løsrevet fra deres respektive fundprovenienser, og disse kan kun retableres ved en kæde af følgeslutninger. Men i den oversigt, som følger, er der gjort et forsøg på at bringe sammenhæng i den kendte viden, og alle mønterne er - med en enkel undtagelse - afbildede (fig. 1 og 2).

Mønter med korrekt stavet bagside:

Mønter med forvirrede bagsideindskrifter:

Motivet til denne lille nationale udmøntning er uklar. Hvorfor blev der frembragt blot et eneste sæt stempler med korrekt stavning og oven i købet brugt i ret vid udstrækning? En repræsentation på otte mønter fra et forsidestempel kan meget vel sammenlignes med andre etablerede udmøntninger i perioden. Det antyder, at produktionen teknisk set var vellykket, og det kan synes overraskende, hvis møntstedet eller værkstedet, hvor det nu har ligget henne, ikke har fortsat med at producere mønter, om ikke andet så anonymt.

Særegenheden ved en sådan lille kongelig udmøntning kan i sig selv antyde dens datering. Det er bestemt ikke nogen tilfældighed, at fire vikingetidsmøntvæsener blev indført, hver baseret på det angelsaksiske Cruxforbillede og nogenlunde samtidig med disse mønters omløb i England. Om man går ind for teorien om, at en enkelt mand var ansvarlig for den første produktion af de tre skandinaviske landes mønter, eller om man foretrækker at se den omstændighed, at det er det samme møntmesternavn der optræder, som et udtryk for at herskerne blev krydsbefrugtet af ideer, så at de lånte både ide og udførelse fra hinanden, så kan man roligt gå ud fra, at de alle skal dateres indenfor et meget kort tidsrum. Da der er en meget høj grad af stempelkobling, menes den Hiberno-norske Cruxudmøntning kun at have varet kort tid, måske et par måneder, før indførelsen af Long Cross c. 997 (9). Ligesom Dublinudmøntningen daterer Olaf Tryggvasons korte regering hans norske udmøntning til ikke før 995, eller måske endda 996.

Man kan drage den følgeslutning, at de mønter fra Svend Tveskæg, som vi nu har betragtet, hører til perioden efter hans ekspedition til England sammen med Olaf Tryggvason, og det skulle ikke være særlig forkert at foreslå, at udmøntningen dateres til perioden c.995-c.997.

(NNUM 1979 side 61-65. Oversættelse: Jørgen Steen Jensen)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt