Skælskør III

Om dette, et af de ældste registrerede møntfund (nedlagt ca. 1513, fundet 1667) i Danmark skriver Axel Ernst:

"I Præsten Peter Friis Edvarsen's "En ringe Underretning om Schielschiør Kiøbstads gamle og nu værende Tilstand (Sorøe 1759)" berettes om nogle ejendommelige Fund, saaledes pag. 69-70:

Ao 1667 fant Gierdrud i Gavl-Huset ved Brønden boende med andre flere fattige Folk nogle Penge i Daniel Clausens, nu Kirkens mindste Penge, dem Byfogden lod kalde til Tinge og vilde anse det som Danefæe, Pengene vare omtrent et Skienke-Bægere fuld, men de som fant dem, havde da meesten givet dem bort til Børn at lege med, da de ikke kunde give dem ud i Schat og de ikke kunde kiøbe Brød for dem; En gammel da levende Mand kaldte dem Kaars-Hvide, men uduelig, og hvad Slags Kaars-Hvide han meente, meldes ikke, tre af de beste Penge som bleve leverede i Retten og Byfogden prøvede, veiede til 28 Skill. Nok fantes et Par smaa Mynt, hvorpaa et H med Krone over, sluttelig af Kong HANSES Penge, ..."


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt