Danmarks officielle Pengesedler 1713-1983 - Fortsat

Relevante love, forordninger m. v.

I Wilckes og Rubows bøger er omtalt en række love og forordninger vedrørende pengesedler. Endvidere findes der flere udmærkede oversigter med fortegnelser over love m.m., der har betydning for emnet. Her skal nævnes følgende:

I Dansk Pengehistorie, bd. 3, side 157-266 bringer cand. polit. Kirsten Mordhorst en "Kronologisk oversigt over trykte forordninger m.v. vedrørende pengepolitikken under Enevælden". Oversigten giver et fyldigt uddrag af de bestemmelser, der har interesse i denne forbindelse, i tiden indtil 1848. Til oversigten er der udarbejdet et praktisk register (s. 267-270).

Bjørn R. Rønning: Norges Pengesedler og Seddelbankvesen inntil 1874, bd. I, har på side 129-132 en liste over lovgivningen vedrørende de autoriserede sedler, Kurantbankens og Speciebankens sedler samt Skatkammerbeviserne.

For tidsrummet 1813-1873 foreligger der en redegørelse udarbejdet af dommer Anders Christensen: "Fortegnelse over forordninger, love m.v. vedrørende mønt- og pengevæsenet i Danmark og Hertugdømmerne i tiden fra møntvæsenets reorganisation ved forordningen af 5. januar 1813 til møntloven af 1873" (87).

Rubow har samlet "Bestemmelser for funderingen af Nationalbankens sedler 1840-1878", se Rubow I side 436-446.

I Nordisk Numismatisk Årsskrift 1954 side 115 ff findes en "Fortegnelse over love, anordninger, kundgørelser og cirkulærer m.v. vedrørende det danske møntvæsen og seddeludstedelsen i tiden fra møntloven af 25. maj 1873 til 31. december 1954" samlet af Anders Christensen og indledet med en praktisk redegørelse for, -hvor man skal søge efter de forskellige bestemmelser. Pengesedlerne behandles i et særligt afsnit, side 124-131, hvor der i fodnoterne gives en række værdifulde kommentarer.

På grundlag af disse oversigter - suppleret med enkelte andre kilder - er der foretaget en gennemgang af de danske lovbestemmelser vedrørende pengesedler. De bestemmelser, der skønnes at have speciel interesse for det foreliggende arbejde, gengives i uddrag i det følgende, hvor der i de direkte citerede steder (markeret med citationstegn) er bibeholdt den originale stavemåde, medens der i øvrigt benyttes nutidsdansk.

Stoffet er delt op i fire afsnit: A. Love og forordninger vedrørende udstedelsen af nye pengesedler og ændringer i gældende sedler. B. Indkaldelse af cirkulerende sedler. C. Påbud og straffebestemmelser til beskyttelse af pengesedlerne. D. Lov om Danmarks Nationalbank, 7. april 1936.

I afsnit B er to af bekendtgørelserne citeret in extenso for at vise sprogbrugen under enevælden (se bekendtgørelse af 9.juli 1819) og i tiden efter 2. verdenskrig (se bekendtgørelse af 15. marts 1954).

 

A. Udstedelse af nye sedler

Med lov af 7. april 1936 blev det bestemt, at godkendelsen af pengesedlernes udformning m.m. for fremtiden skulle ske i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart (se afsnit D, § 8). De senere seddelemissioner kræver derfor normalt ikke længere særlig lovgivning.

 

B. Indkaldelse af cirkulerende sedler

 

C. Påbud og Straffebestemmelser

 

D. Danmarks Nationalbank 1936

Lov Nr. 116 af 7. April 1936 om Danmarks Nationalbank

 

Formaal

 

Grundfond, Hjemsted

 

Ledelse

 

Den kgl. Bankkommissær

 

Seddeludstedelse

 

Indløsningen af Bankens Sedler m.v.

 

Bankens øvrige Virksomhed

 

Regnskab og Overskud

 

Forskellige Bestemmelser

 

Overenskomst om Overtagelse af Nationalbanken i Kjøbenhavn.

 

Oktrojens Bortfald m.v.

 

Overgangsbestemmelser

 

Ikrafttræden

Ministeren for Handel, Industri og Søfart bekendtgør Tidspunktet for Lovens Ikrafttræden.

(Loven trådte i Kraft den 28. maj 1936).

Fortsættes


Tilbage til Danmarks Pengesedler
Tilbage til Dansk Mønt